Page 9 - Ars-och-hallbarhetsredovisning-2021
P. 9

Mizetto

Grundat: 2004.

Vd: Malin Muskala (se bild).

Verksamhet: Producerar kontorsmöbler
i samarbete med designer från Sverige
och Italien. Använder endast godkända
material och produkter som är fria från
giftiga kemikalier.

Almis roll: Mentorprogram, Utvecklings-
dialog samt ettEEN-erbjudande (Enterprise
Europe Network) för att utveckla företagets
export och ta sig ut i världen.

Hållbarhet                                 Marknaden
Företag världen över möter kontinuerligt ökande krav på att         Almis målgrupp är små och medelstora företag med upp
ta ansvar i hållbarhetsfrågor. De som inte aktivt engagerar         till 250 anställda. Almis tjänster är riktade till både nya och
sig får det allt svårare att möta omvärldens förväntningar.         etablerade företag. Det finns idag över en miljon företag i
Samtidigt öppnas många möjligheter för nya affärsidéer och         Sverige och över tid har antalet företag ökat. Den absoluta
för de företag som tar hållbarhetsutmaningarna på allvar.          majoriteten av dessa, 99,9 procent, är små och medelstora
Allt fler företag ser också ett värde av att koppla arbetet med       företag. Stora företag med 250 eller fler anställda utgör
hållbarhet till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar        endast 0,1 procent av totala antalet företag.
utveckling. Ansvaret som ligger på företagen handlar om att
driva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt som tar sociala,        Marknadskomplettering
miljömässiga och ekonomiska hänsyn i alla led.               Almis verksamhet ska vara marknadskompletterande. Det
                                      innebär att Almi ska rikta sin verksamhet mot företag med
Goda förutsättningar för entreprenörer                   potential för hållbar tillväxt som inte får sitt behov av finan-
Sverige är ett land med goda förutsättningar för entreprenö-        siering och affärsutveckling tillgodosett av marknadens pri-
rer att starta och driva företag. I Global Innovation Index,        vata aktörer. Några konkurrenter i dess egentliga mening
som tas fram av World Intellectual Property Organization,          har Almi inte. Däremot samarbetar Almi med ett stort antal
                                      aktörer på marknaden både inom finansiering och affärs-
 ett organ under FN, hamnar Sverige på andra plats. Glo-          utveckling.
bal Innovation Index är en årlig undersökning som mäter
innovationsnivån i 129 länder. Schweiz, Sverige och USA
toppar innovationsrankningen och har alla rankats i topp
fem under de senaste tre åren. Undersökningen baseras på
ranking av ett antal parametrar som infrastruktur, tillgång
på kunskap, forskning, affärsklimat med mera.

 Även andra undersökningar pekar i samma riktning.
Enligt Global Entrepreneurship Monitors rapport upplever
sex av tio i Sverige att det finns goda möjligheter att starta
företag. Det placerar Sverige i topp av alla länder i under-
sökningen, före USA, Schweiz och Israel.

A L M I Å R S - O C H H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 0 2 01 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14