Page 13 - Ars-och-hallbarhetsredovisning-2021
P. 13

Toontrack

Grundat: 1999.

Vd: Peter Knutsson.

Grundare: Mattias Eklund
och Henrik Kjellberg.

Verksamhet: Mjukvara för
musikproduktion.

Almis roll: Lånefinansiering
för affärsutveckling och
expansion på nya
marknader.

Exempel på resultat 2021                            Värdeskapande för
                                        intressenter
Nöjda kunder
                                        Företagen
Benägenheten att rekommendera Almi mäts                    •	Förståelse för och integration av

med NPS (Net Promoter Score). Måttet kan även                  hållbarhet i företagets affärsmodell
                                        •	Ekonomisk tillväxt via finansiering-
sägas mäta ryktesspridning och indikerar den
                                         och affärsutvecklingsinsatser
emotionella lojaliteten.                            •	Kompetensutveckling via Almis

	                                Måltal	Utfall  relationskapital
                                        •	Erfarenhetsutbyte via Amis nätverk
NPS för kundföretag i                      55 	 65
affärsområde Företagspartner 	                         Medarbetarna
                                        •	Individuell kompetensutveckling
NPS för portföljbolag i                     70 	 851)   •	Karriärmöjligheter
affärsområde Invest	                              •	Jämställd organisation
                                        •	Ökad mångfald som bidrar till
Lansering av grönt lån
Lån i syfte att minska negativ miljöpåverkan och                 utveckling
där det går att identifiera en tydlig miljönytta med
satsningen.                                  Samhälle
                                        •	Fler hållbara företag
Utfall: Genomfört 2021                             •	Företagande i hela Sverige
                                        •	Arbetstillfällen
Ökat engagemang hos medarbetare                        •	Skatteintäkter
Engagemangsindex i medarbetarundersökningen                  •	Främjande av jämställdhet och
ska uppgå till minst 85
                                         integration via satsningar på
	                                Måltal	Utfall  Almis fokusgrupper
Engagemangsindex	                          85	86
                                                             11
God kundkännedom
God kundkännedom genom Almis fastställda
KYC-process ska vara genomfört i 100 % av Almis
samtliga aktiva affärsrelationer med kunder och
portföljföretag.

	                                Måltal	Utfall

KYC-process genomförd	                     100%	 100%

1)	Mätningen för Invest görs vartannat år, siffran avser 2020.
ALMI ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18