Page 10 - Ars-och-hallbarhetsredovisning-2021
P. 10

Strategi för hållbart
värdeskapande

Almi ska bidra till en hållbar tillväxt i de företag som erhåller lån, riskkapital och
affärsutvecklingsinsatser. För att nå framgång i detta integreras hållbarhet och
god affärsetik som naturliga delar i den dagliga verksamheten.

Hållbar omställning                         är konsumenternas efterfrågan på mer hållbara produkter
Den växande befolkningen i världen, utarmning av plane-       och tjänster och konsumenternas krav på att företagen tar
tens resurser och pågående klimatförändringar skapar stora     ett ansvar och bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete.
utmaningar för människor över hela världen. Den ökande
konsumtionen innebär en stor påfrestning både för planeten     Strategiska områden för hållbart värdeskapande
vi bor på och för samhället vi lever i, ett faktum som det     Almis långsiktiga strategi ligger fast och fortsätter att vara
stora flertalet idag är medvetna om. Hur vi hanterar vår tids    en viktig del av den hållbara omställning som pågår i sam-
utmaningar de närmaste åren kommer att vara avgörande        hället. Integrationen av ekonomiska, sociala och miljömäs-
för våra framtida generationer.                   siga aspekter i vår verksamhet är grundläggande och en
                                  utgångspunkt för ett hållbart värdeskapande och en hållbar
 Riksdagen har slagit fast att Sverige ska vara ledande i     tillväxt. Almi har en nyckelroll i att stödja små och medel-
genomförandet av förändringen mot ett hållbart samhälle.      stora företag i omvandlingen mot en hållbar framtid. För att
Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige      göra detta framgångsrikt tar strategin avstamp i ett hållbart
som modern välfärdsstat. Sverige ska transformeras till värl-    Almi och god affärsetik. Arbetet tar utgångspunkt i följande
dens första fossilfria välfärdsland. Sverige ska vara en inter-   strategiska områden för hållbart värdeskapande:
nationell förebild när det gäller ekonomisk, social och miljö-   •	 Hållbar tillväxt i små och medelstora företag
mässig hållbarhet. Genomförandet är en angelägenhet för       •	 Hållbart Almi
alla och för att Sverige även fortsättningsvis ska kunna visa    •	 God affärsetik
vägen mot en hållbar utveckling måste hela samhället vara
delaktigt. Omställning har redan börjat. En stark drivkraft

Tre strategiska områden för
hållbart värdeskapande

HoåclhlbmaretdilelvlsätxotriasfmöHrååeltlbaagrtGAolmd ai ffärsetik Hållbar tillväxt i små och medelstora företag

                                  Almi ska möjliggöra utveckling av hållbart företagande och bidra till att
                                  skapa fler hållbara tillväxtföretag i hela Sverige. Almi lägger stor vikt vid
                                  hållbarhetsaspekter när vi finansierar och utvecklar företag. Affärsnytta
                                  skapas både genom att identifiera företagets mest relevanta hållbar-
                                  hetsfrågor kopplat till erbjudande och affärsmodell samt arbeta med
                                  riktade insatser till företag som fokuserar på grön omställning.

                                  Hållbart Almi

                                  Almi ska vara en arbetsplats som attraherar, utvecklar och behåller med-
                                  arbetare med rätt kompetens. Organisationen ska präglas av mångfald
                                  och jämställdhet och ha stort fokus på ett inkluderande ledar- och med-
                                  arbetarskap. Almi som arbetsplats ska kännetecknas av engagemang
                                  och kunskap som därigenom skapar affärsnytta för kunder och portfölj-
                                  bolag.

                                  God affärsetik

                                  Almis ska upprätthålla en god affärsetik internt och i kundrelationen
                                  samt ha starka kontrollfunktioner för att upptäcka, undvika och mot-
                                  verka att Almi utsätts för finansiell brottslighet. Almis medarbetare
                                  ska ha hög kännedom om kraven på bland annat kundsekretess,
                                  informations-säkerhet och skydd av personuppgifter.

8 ALMI ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15