Page 12 - Ars-och-hallbarhetsredovisning-2021
P. 12

En hållbar affärsmodell för
långsiktigt värdeskapande

Med lån, riskkapital och affärsutveckling har Almi en viktig uppgift i att
bidra till en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i små
och medelstora tillväxtföretag.

Almis marknadskompletterande erbjudande bygger sedan     företagets intressenter eller där påverkan är störst. Det
länge på unika samarbeten med svenska företag, en position  handlar om att hantera såväl risker som möjligheter på
som skapat möjligheter att bygga upp erfarenhet, kompe-    kort och lång sikt.
tens, metoder och verktyg liksom ett brett nätverk av kon-
sulter och samarbetspartners. Erbjudandet förvaltas idag    Almis ägarmål och egna strategiska mål för hållbart vär-
av Almis mer än fem hundra medarbetare som arbetar nära    deskapande skapar riktning i arbetet och förutsättningar
kunder och portföljbolag i Sveriges alla regioner. Uppdraget för ett långsiktigt värdeskapande. På så sätt bidrar Almi
att verka för hållbar tillväxt ställer höga krav. Hållbarhet också till att hantera globala utmaningar. Under 2021 lan-
och god affärsetik är en integrerad del av Almis verksamhet  serades bland annat ett grönt lån för att snabba på den gröna
och strategi med fokus på de frågor som betyder mest för   omställningen, det första i Sverige för små- och medelstora
                               företag.

Exempel på resurser vi använder                Vår affärsmodell

                               Vår verksamhetsstrategi

Relationskapital   Finansiellt anslag           HoåclhlbmaretdilelvlsätxotriasfmHörååelltbaagrtGAoldmai ffärsetik
• Kunder       • Lånefond
• Portföljbolag    • Riskkapitalfonder
• Samarbetspartners  • Projektmedel
• Externa konsulter

                               Vårt erbjudande

                                          Affärs-
                                         utveckling

                               Riskkapital          Lån

   Humankapital   Strukturellt kapital          Vår målgrupp; små- och medelstora
   • Medarbetares • Varumärke               företag som vill och kan växa
   kompetens och  • System
   engagemang    • Processer
           • Kultur
10
                               ALMI ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17