Page 6 - Ars-och-hallbarhetsredovisning-2021
P. 6

Återhämtning
med förhinder

Under 2021 tog världsekonomin åter fart efter den kraftiga nedgången
föregående år. Återhämtningen påverkades dock av höga energipriser,
kompetensbrist och av att tillgången till vissa elektroniska komponenter
inte motsvarade efterfrågan.

Flera flaskhalsar                        komponenttung industri. Även logistiska problem, med
Trots att covid-19-pandemin fortsatte att ha stor påverkan    underskott på containrar och fraktfartyg, ledde till att
på människor och samhälle över hela världen under året,     produktionstakten inte motsvarade efterfrågan.
präglades 2021 av en ekonomisk återhämtning. Hjulen
snurrade åter fortare och efterfrågan på en stor bredd av     Den ekonomiska återhämtningen innebar också ett
varor och tjänster ökade snabbt. I Sverige steg BNP med     snabbt växande behov av att rekrytera inom en lång rad av
4,8 procent jämfört med helåret 2020.              verksamheter. Även där motsvarade inte tillgången till kom-
                                 petens den ökade efterfrågan och i Sverige vittnar företrä-
 Uppgången dämpades emellertid av en rad faktorer som      dare för flera branscher om svårigheterna att hitta nya med-
medförde att produktionen inte kunde matcha den ökade      arbetare med rätt utbildning och erfarenhet. En annan
efterfrågan fullt ut. De bristvaror som hade störst negativ   faktor som bidrog till att dämpa den ekonomiska upp-
påverkan på produktionen globalt var elektroniska kompo-     gången var stigande energipriser, inte minst under andra
nenter, i första hand halvledare. Bristande tillgång till halv- halvåret 2021. Ökade kostnader för uppvärmning, trans-
ledare medförde produktionsbortfall i en lång rad branscher,   porter och produktion satte press på stora och små företag
alltifrån tillverkning av mobiltelefoner, tv-apparater och    och ledde till prisökningar på många varor och tjänster.
hushållsmaskiner till fordonstillverkning och annan

2-CON                              ALMI ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021

Grundat: 1989.
Vd: Katja Saranen (se bild).
Ägare: Katja Saranen och
Henrik Saranen.
Verksamhet: Utveckling,
reparation, underhåll,
komponenttillverkning och
användning av produktions-
anläggningar.
Almis roll: Katja har deltagit
i Almis olika program för
styrelsearbete, tillväxt,
organisation och ledarskap
samt employer branding.
Almi har även bidragit med
rådgivning kring 2-Cons
digitaliseringssatsning under
2020 där företaget tog
konsulthjälp för att forma
en digital strategi.

4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11