Page 4 - Ars-och-hallbarhetsredovisning-2021
P. 4

Förnyad framtidstro
hos våra kunder

Efter den exceptionella pandemiperioden föregående år ser vi en framtidstro
hos våra kunder. Efterfrågan på Almis lån och affärsutvecklingstjänster ökar
och är nu på en högre nivå än före pandemin.

För två år sedan, i inledningen av 2020, kunde ingen ana     Glädjande är att Almis satsning på ett grönt lån har mötts
vilken speciell tid som låg framför oss och vilka utmaningar   med intresse av våra kunder. Vårt gröna lån, som är det för-
som en världsomspännande pandemi skulle medföra. När       sta som är riktat till små och medelstora företag, lanserades i
detta skrivs i början av mars 2022 går vi åter in i en period av juni och vid årsskiftet hade 36 gröna lån förmedlats. Förut-
stor osäkerhet. I skrivande stund pågår ett väpnat anfall mot   sättningen för att få låna grönt är att företaget genomfört
Ukraina, den största krigshandlingen i vår del av världen     affärsutvecklingsinsatser, har infört eller siktar mot en grön
sedan andra världskriget. Vilka långsiktiga effekter som stri-  affärsmodell och och att de satsningar som lånet ska finan-
derna i Ukraina får och vad de kraftfulla sanktioner som nu    siera uppfyller krav som utgår från EU:s nya taxonomi för
riktas mot Ryssland kommer att innebära, det vet vi inte     hållbara investeringar. Grön utlåning har skett till företag
ännu. Men sannolikt kommer följderna att bli betydande      inom en rad olika branscher, bland annat generering och
för konjunktur, inflation och möjligheterna för fortsatt till-  distribution av elektricitet, parti- och postorderhandel, samt
växt. Även för de små och medelstora företag som är Almis     konsultverksamhet. Efterfrågan på det gröna lånet har acce-
kunder.                              lererat ytterligare under inledningen av 2022 och målet är
                                 att förmedla minst 80 gröna lån under innevarande år.
 Med de osäkra framtidsutsikterna för handen känns det
tryggt att veta hur snabbt Almis organisation ställde om till    Under året har Almis Greentech-fond genomfört en rad
de nya förutsättningarna under pandemin. Med kort varsel     investeringar i nya portföljbolag. Bland dem märks Green-
tog vi fram nya tjänster och lånemöjligheter som hjälpte våra   Iron som utvecklat en energieffektiv process för hållbar åter-
kunder genom de svåra krismånaderna. Det visar flexibilite-    vinning av restprodukter från stål- och gruvindustrin, och
ten och anpassningsförmågan hos våra medarbetare och       Qtagg som utvecklar ett system för minskad bränsleför-
gör att jag känner tillförsikt oavsett vilka utmaningar som    brukning inom sjöfarten.
väntar under det kommande året.
                                 Fördjupade hållbarhetssatsningar
Ökad utlåning                           Under 2022 intensifieras och fördjupas Almis hållbarhets-
Under det gångna året har den svenska ekonomin återhäm-      satsningar ytterligare. Vårt övergripande uppdragsmål – att
tat sig snabbare än vad många hade förväntat sig. För våra    verka för hållbar tillväxt i kund- och portföljföretagen – är
kunder har det inneburit förnyad och förstärkt framtidstro    vägledande i hela vår verksamhet. För oss är det en ansvars-
och en ökad efterfrågan på Almis lån och affärsutveck-      full uppgift och en stor möjlighet att få bidra till en hållbar
lingstjänster. När vi summerar 2021 ser vi att Almis nyut-    omställning genom att inkludera långsiktig hållbarhet i dia-
låning under året slutar på en högre nivå än året före pan-    logen med alla våra kunder. Inom ramen för vårt strategiska
demin, 2019. Främst är det tillväxtlån till innovativa      initiativ ”Partner för hållbar tillväxt” fortsätter vi att arbeta
företag som ökar, vilket visar att många företag ser optimis-   för ett ökat intresse för det gröna lånet och våra övriga tjäns-
tiskt på framtiden och vill växa. Även inom riskkapitalv-     ter för hållbar omställning. Under året lanserade vi Fram-
erksamheten ökar investeringarna och nådde under året       tidsdialogen och Hållbarhetsworkshop. I Framtidsdialogen
den högsta nivån någonsin. Bland annat har investeringar     för vi ett inledande samtal för att identifiera företagets mest
gjorts i flera innovativa life science- och techbolag. Våra    relevanta hållbarhetsområden. I den följande Hållbarhets-
möjligheter att bistå marknaden med riskkapital har ökat     workshopen sker en fördjupning kring det som är mest
tack vare det kapitaltillskott som Almi erhöll under pan-     väsentligt för företagets affär.
demin och tillsammans med privata aktörer har vi tagit
en aktiv roll på den tidiga svenska riskkapitalmarknaden.      En viktig uppgift för Almi är att öka antalet företag som
Även efterfrågan på Almis affärsutvecklingstjänster fortsät-   drivs av kvinnor eller av personer med utländsk bakgrund
ter att öka för andra året i rad, också det ett tecken på före-  och vi är stolta över den redan idag höga andelen företag
tagens framtidstro. Under året genomfördes omkring        som leds av kvinnor och personer med utländsk bakgrund
12 500 insatser inom affärsutveckling och cirka 550        bland våra kunder. Under 2022 fortsätter vi att arbeta enligt
seminarier.                            en handlingsplan för att nå ännu fler och ytterligare öka den
                                 andelen.

2 ALMI ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9