Page 7 - Ars-och-hallbarhetsredovisning-2021
P. 7

Antal företag och antal anställda 2020 1                         Nystartartade företag 2020

Storleksklass          Antal                      Antal  Län          Nyföretagande     Andel %
               företag                    anställda
Enmansföretag (0)                                     Stockholms län          22 549       31
Mikroföretag (1-9)      881 386                         0 Uppsala län             2 664       4
Små företag (10-49)      240 415                     615 409  Södermanlands län          1 797      2
Medelstora företag (50-249)                           727 811  Östergötlands län          2 682       4
Stora företag > 250       37 324                     612 666  Jönköpings län           2 228       3
Totalt 0 -> 250         6 295                   1 069 430   Kronobergs län            1 131      2
                  1 182                  3 025 316   Kalmar län             1 303       2
               1 166 602                          Gotlands län              431      1
                                             Blekinge län             809       1
1)	Alla bolagsformer ingår. För att klassificeras som ett företag så måste det vara    Skåne län             10 126      14
 aktivt. Dessutom måste företaget uppfylla ett eller fler av nedanstående villkor.    Hallands län             2 317      3
 Uppgifterna avser 2020, uppgifterna för 2021 publiceras på Ekonomifaktas        Västra Götalands län        12 150      16
 hemsida under våren 2022.                                Värmlands län            1 580       2
                                             Örebro län              1 766      2
 •	 vara arbetsgivarregistrerade                             Västmanlands län          1 694       2
                                             Dalarnas län             1 744      2
 •	 ha erhållit ett organisationsnummer                         Gävleborgs län            1 523      2
                                             Västernorrlands län         1 349       2
 •	 ha inregistrerad firma                                Jämtlands län             918      1
                                             Västerbottens län          1 465       2
 •	 vara momsregistrerade                                Norrbottens län           1 461      2
                                             Samtliga                      100
 •	 eller vara F-skatteregistrerade                                            73 687

Källa: Ekonomifakta

                                             Källa Tillväxtanalys,
                                             Uppgifterna avser 2020, uppgifterna för 2021 publiceras på Tillväxtanalys hemsida under
                                             våren.

Nyvaknad inflation                                    energipriser med mera, är i nuläget för tidigt att sia om,
Ökad efterfrågan, flaskhalsar i tillverkning och logistik,                även om utvecklingen hittills talar för att de kan bli på-
kompetensbrist och stigande energipriser resulterade sam-                 tagliga.
mantaget i att inflationen åter tog fart under andra halvåret
2021. I världens ledande ekonomi, USA, noterades en infla-                 Det är i skrivande stund svårt att bedöma vilka effekter
tionstakt på över fem procent under årets sista månader. I                kriget i Ukraina och de omfattande sanktionerna mot Ryss-
Sverige har ökningen av inflationstakten inte varit lika stor,              land får för svenska företag. Små och medelstora företags
men decembersiffran 4,1 procent var den högsta som upp-                  handelsutbyte med Ryssland är begränsat, men sannolikt
mätts sedan 1993 även om det görs olika bedömningar av                  kommer även Sveriges handelspartners i Västeuropa och
såväl bensinpriser som inflation på längre sikt. Flera central-              USA att påverkas, eventuellt med minskad efterfrågan på
banker har aviserat att styrräntorna kommer att höjas tidi-                svenska produkter som följd. I och med att Ryssland är en
gare än planerat. Den amerikanska centralbanken Federal                  stor gas- och oljeexportör innebär det skärpta läget och
Reserve har meddelat att man påbörjar räntehöjningarna                  sanktionerna betydande risker för ytterligare höjningar av
senare i vår och flera marknadsaktörer bedömer att även                  energipriserna, vilket riskerar att få negativa konsekvenser
tidpunkten för en räntehöjning i Sverige kan komma att                  för hushåll och företag i hela västvärlden.
behöva tidigareläggas jämfört med Riksbankens nuvarande
prognos.                                          Svenska små och medelstora företag som utgör Almis
                                             målgrupp, påverkas i varierande utsträckning av omvärlds-
Skärpt säkerhetsläge                                   förändringarna. Utöver höjda priser på energi och drivme-
När detta skrivs i början av mars har säkerhetsläget i Europa               del samt inflation, kan företagen påverkas av störningar i
och världen försämrats betydligt i och med den ryska inva-                leverantörs- och värdekedjor. Mindre underleverantörer till
sionen av grannlandet Ukraina. Det militära anfallet har                 större svenska bolag i Ryssland drabbas mer direkt och det
mötts av omfattande sanktioner från EU och USA. Vilka de                 gäller även viss del av besöksnäringen.
långsiktiga konsekvenserna blir för konjunktur, inflation,
                                             Långsiktiga utvecklingstrender
                                             Det blir allt viktigare för företagen att vara förändrings-

A L M I Å R S - O C H H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 0 2 01                                                     5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12