Page 11 - Ars-och-hallbarhetsredovisning-2021
P. 11

Koppling till internationella ramverk                     rådena. Ramverken kan ses som ett gemensamt språk för hur
Almis hållbarhetsarbete och framtagande av tjänster riktat till        företagen bidrar med hållbart värde i sin del av värdekedjan.
små och medelstora företag tar sin utgångspunkt i relevanta
hållbarhetsramverk, exempelvis FN:s mål för hållbar utveck-           För Almis verksamhet finns kopplingar till fyra specifika
ling (Agenda 2030), ISO 26000 och EU:s taxonomi för håll-           mål i Agenda 2030, vilka presenteras mer utförligt på sidan
bara investeringar. I hållbarhetsarbetet läggs fokus på att för-        27. Sedan flera år tillbaka stödjer Almi även FN-initiativet
enkla och skapa tydlighet. Det är av vikt att arbetet tar sin         Global Compact och dess 10 principer för hållbart företa-
utgångspunkt i hur ramverken kategoriserar hållbarhetsom-           gande, vilket omfattar områdena mänskliga rättigheter,
                                        arbetsförhållanden, miljö och anti-korruption.

Uppföljning av 2021 års strategiska prioriteringar

Med utgångspunkt i uppdraget,     Strategiska initiativ          Exempel på aktiviteter
aktiviteter, ägardirektiv och
måltal formulerade Almi inför       Bli den självklara partnern för    Almi har lanserat Grönt lån och nya hållbarhetstjänster för hållbar
verksamhetsåret 2021 fem stra-      att driva och investera i håll-   omställning. En handlingsplan för fokusgrupper har tagits fram.
tegiska initiativ. Bakom respek-     bar tillväxt i små och medel-
tive initiativ finns aktiviteter som   stora företag
ska leda till måluppfyllelse
enligt uppdrag och ägardirek-       U tveckla organisationen och     Ett antal fördjupande program inom distansledarskap har genom-
tiv. Exempel på aktiviteter        ledarskapet i en föränderlig     förts. Verktyg för att möjliggöra kompetensdelning mellan medar-
under verksamhetsåret redo-        värld                betarna har tagits fram. Detta har lett till förstärkt ledarskap inom
visas till höger.                               Almi.

                    L å ngsiktig och tillräcklig finan- Rutiner och processer avseende prognoser för låneverksamheten
                     siering till små och medelstora   har införts fullt ut under 2021. Förberedelser inför Tillväxtverkets
                     företag               upphandling av förvaltning av den tredje fondgenerationen
                                        pågår.

                    A r beta systematiskt med styr-    Under 2021 har rutiner och processer för hantering av risker inom
                     ning, riskhantering och       flera områden införts. Likväl har strukturkapital inom styrning,
                     regelefterlevnad           regelefterlevnad samt koncernredovisning fortsatt byggts upp
                                        inom koncernen.

                     E ffektivisera och digitalisera    Det har genomförts ett antal förflyttningar som möjliggör framtida
                     system, processer och tjänster    digitalisering, till exempel digital signering och skuldebrev. Ett stort
                                        antal systembyten har planerats och påbörjats.

Förändringar inför kommande år

De strategiska prioriteringarna    Strategiska initiativ          Exempel på aktiviteter
ska framöver ta sin utgångs-      P artner för
punkt i de strategiska målen för                        Säkerställ att Almi är den självklara partnern för långsiktig, hållbar
hållbart värdeskapande. Inför       hållbar tillväxt           och grön tillväxt genom Grönt lån och Hållbarhetsprogrammet.
verksamhetsåret 2022 lägger                          Delta i upphandlingen av den tredje fondgenerationen och fram-
Almi större strategiskt fokus på     H ållbart Almi            tagande av handlingsplan 2.0 för fokusgrupperna.
hållbart tillväxt-företagande,
effektivitet och utveckling av     G od affärsetik            Säkerställ att Almi har ett attraktivt varumärke på arbetsmarkna-
process- och strukturkapital.                         den samt engagerade medarbetare genom aktiviteter inom
Mot denna bakgrund identifie-                         området såsom framtagande av en handlingsplan för kultur och
ras fyra viktiga områden och                          engagemang.
*ett antal större aktiviteter.
                                        Internkontroll som naturlig del av linjearbetet, tydlig incidentrappor-
                    E ffektivisering            tering och införande av koncernredovisning enligt IFRS.

                                        Kunden möter ett Almi genom tydliga erbjudanden levererade
                                        med stöd av effektivt och kundanpassat systemstöd genom tjäns-
                                        tekonsolidering, kundfokuserat arbetssätt samt fortsatta system-
                                        förbättringar.

ALMI ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021                                                        9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16