Page 14 - Ars-och-hallbarhetsredovisning-2021
P. 14

Hållbar tillväxt i små
och medelstora företag

Almi har ett övergripande uppdragsmål – att bidra till hållbar tillväxt i kund-
och portföljföretagen – som är vägledande för hela verksamheten. Genom
finansierings- och affärsutvecklingsinsatser vill Almi bidra till en hållbar
omställning av näringslivet.

Hållbart företagande – en konkurrensfördel           möjligheter inom hållbarhet. Hållbarhetsfrågan integreras i
Omvärldens krav gör att hållbarhetsfrågan måste tas på all-   allt fler av Almis tjänster och under 2021 har nya tjänster
var av alla företag. De företag som inte gör det får svårt att som bidrar till företagens gröna omställning lanserats.
vara relevanta på sikt. För vissa företag bygger affärsidén
redan i grunden på hållbarhet. Andra behöver jobba mer     Nya satsningar på hållbar tillväxt
metodiskt med en omställning för att inkludera hållbarhet i   Sedan ett par år tillbaka arbetar Almi med en modell, håll-
affärsmodell och verksamhet. Företag som bedriver ett ärligt  barhetsdialogen, för att integrera hållbarhet i arbetet med
och uppriktigt arbete för en hållbar framtid kommer att ha   företagen. Dialogen är anpassad för små och medelstora
affärsmässiga fördelar. Dessa företag är mer attraktiva på   företag och utgår från ett förenklat värdekedjetänk med
arbetsmarknaden, deras produkter och tjänster prioriteras    beaktande av branschtillhörighet.
framför andra och man bygger ett varumärke som förknip-
pas med något positivt och som bidrar till samhället i stort.   Almi har under verksamhetsåret utvecklat nya hållbar-
                                hetstjänster, vilka kommer att ersätta hållbarhetsdialogen
 För Almi är det både en ansvarsfull uppgift och en stor    på sikt. I april lanserades de nya hållbarhetstjänsterna Fram-
möjlighet att bidra till den hållbara omställningen genom    tidsdialog och Hållbarhetsworkshop. Framtidsdialogen är
att inkludera långsiktig hållbarhet i dialogen med alla före-  en initial dialog där man identifierar företagets mest rele-
tag. När hållbarhetsaspekten inkluderas i låne- och investe-  vanta hållbarhetsområden. Nästa steg är en hållbarhets-
ringsprocessen minskar dessutom Almis affärsrisk.        workshop där man fördjupar sig i vad som är mest väsentligt
                                för företagets affär. De områden som identifieras visar var
 Almi har en unik position som marknadskompletterande     företaget kan göra en positiv förflyttning och mynnar ut i
aktör och möter dagligen ett stort antal företagare. Redan i  en konkret handlingsplan.
det första mötet uppmärksammas företagen på risker och

Ästads Vingård

Vd: Daniel Carlsson (se bild).

Grundare: Rolf och
Daniel Carlsson.

Verksamhet: Vingård,
konferensanläggning,
hotell och spa.

Almis roll: Finansiering
och rådgivning.

12 A L M I Å R S - O C H H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 0 2 1
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19