Page 5 - Ars-och-hallbarhetsredovisning-2021
P. 5

”Glädjande är att Almis

satsning på ett grönt lån
har mötts med intresse
av våra kunder.

Mer attraktivt varumärke                    därför brygglånen refinansierats med hjälp av garantier
Under innevarande år fortsätter vi också vårt interna arbete  från Europeiska Investeringsfonden. 14 procent av låne-
för att säkerställa ett hållbart Almi. Det innebär exempelvis  kunderna har återbetalat brygglånet inom den ursprung-
insatser för att öka attraktiviteten hos Almis varumärke på   ligt avtalade tolvmånadersperioden.
arbetsmarknaden. Vi arbetar också för att ytterligare stärka
engagemanget bland våra medarbetare inom hållbarhets-       Det är ett styrkebesked att kreditförlusterna för
området, bland annat genom att ta fram en handlingsplan     brygglånen är betydligt lägre än förväntat. Även i verk-
för kultur och engagemang. Under det gångna året har vi     samheten i stort är kreditförlusterna lägre än prognosti-
vidareutvecklat vårt ramverk för exkludering. Ramverket     cerat. Tillsammans med avsevärt förbättrat resultat från
tydliggör när en förfrågan om lån, investering eller rådgiv-  riskkapitalverksamheten innebär det att rörelseresultatet
ningstjänst står i strid med Almis uppdrag att bidra till    för helåret blev bättre än föregående år, trots högre rörelse-
hållbar tillväxt och när vi därför bör tacka nej till en sådan kostnader.
förfrågan.
                                 Finansiellt står Almi väl rustat inför 2022. Därmed står
 Almis hållbarhetsarbete och tjänsteutveckling utgår ifrån   vi starka inför de många satsningar vi har planerade inför
relevanta hållbarhetsramverk, till exempel EU:s taxonomi    året – liksom för de utmaningar som vi kan ställas inför
för hållbara investeringar och FN:s mål för hållbar utveck-   som resultat av kända, eller ännu okända, omvärldsfaktorer.
ling – Agenda 2030. För vår verksamhet finns kopplingar     Under inledningen av året har vi genomfört en grundlig
till fyra specifika mål i Agenda 2030. Almi stödjer också    intressentdialog för att få en tydlig bild av vilka hållbarhets-
FN-initiativet Global Compact och dess tio principer för    utmaningar våra kunder, medarbetare och samarbetspart-
hållbart företagande, som bland annat innefattar mänskliga   ners ser som viktigast och hur de ser att Almi på bästa sätt
rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och anti-korruption.   kan stödja dem i det arbetet. Baserad på intressentdialogen
                                kommer vi att genomföra en väsentlighetsanalys, som i sin
Låga kreditförluster styrkebesked                tur blir en viktig del i den översyn av Almis strategi som vi
Brygglånen fick stor uppmärksamhet under 2020 och var      kommer att arbeta med under året. Slutligen vill jag passa
en central del av Almis insatser för att bistå små och medel-  på tillfället att framföra mitt varma tack till kunder och
stora företag att klara av den kraftiga nedgången i efterfrå-  medarbetare för det fina samarbetet under 2021. Jag ser
gan under pandemins första månader. Totalt förmedlade      med nyfikenhet och tillförsikt fram emot ett nytt år där
Almi lån för över 1,1 miljarder kronor under 2020. Brygg-    Almi kan bistå företag som vill förverkliga sina idéer och
lånen gavs med förmånliga räntevillkor och kunde också     skapa en hållbar tillväxt.
kombineras med en temporär amorteringsfrihet. Brygg-      Stockholm, mars 2022
lånen var ettåriga, men många av våra kunder har uttryckt    Britta Burreau
önskan om en förlängd återbetalningstid. Under 2021 har     Vd Almi Företagspartner AB

ALMI ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021            3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10