Page 8 - Ars-och-hallbarhetsredovisning-2021
P. 8

benägna och anpassa sig till nya förutsättningar. Kraven har  ringen skapar även möjligheter för mindre företag att nå en
blivit högre att vidareutveckla affärsmodeller och verksam-   internationell kundkrets.
het för att framgångsrikt anpassa sig till nya omständigheter
och omvärldens utveckling. Almi måste ligga steget före och   Elektrifiering
att anpassa verksamhet och tjänster efter kundernas föränd-   Sverige har som mål att bli fossilfritt 2045. För att den mål-
rade behov och omvärldens krav. Det är framför allt tre     sättningen ska nås krävs en omfattande omställning från
långsiktiga trender som driver utvecklingen framåt –      fossila bränslen till elektricitet, framför allt inom transport-
digitalisering, elektrifiering och hållbarhet.         sektorn och energikrävande processindustri. I början av
                                2022 la regeringen fram en elektrifieringsstrategi riktad i
Digitalisering                         första hand till energiproducenter och eldistributörer. Den
Pandemin har inneburit en ytterligare skjuts framåt för digi-  stora energiomställning som kommer att ske under de när-
taliseringen som nu påverkar nästan alla aspekter av företa-  maste decennierna kommer att innebära stora möjligheter
gens verksamhet. Videomöten har blivit en naturlig del av    för innovativa små och medelstora företag. Det är nödvän-
vår vardag, handel sker i allt större utsträckning i digitala  digt att redan nu planera för de förändringar och investe-
kanaler och företagens processer i allt från tillverkning till ringar som behöver ske för att kunna ta en aktiv del i utveck-
administration har blivit digitala. Digitalisering skapar    lingen av morgondagens elektrifierade Sverige. För Almi är
möjligheter för nya tjänster och produkter, liksom till effek- det viktigt att kunna bistå kunderna med såväl rådgivning
tivisering och högre kvalitet. Samtidigt innebär den snabba   som lån för att underlätta satsningar inom elektrifiering.
digitaliseringen att befintliga affärsmodeller utmanas och
ställer krav på företagen att ständigt utvecklas. Digitalise-

Säters Cykel och Motor                     ALMI ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021
Grundat: 1977
Vd: Emelie Wester (se bild).
Ägare: Emelie Wester och
Christoffer Tiurinen
Verksamhet: Försäljning
och reparation av cyklar
och motorredskap.
Almis roll: Finansiering,
investering (Almi Invest år
2015 och år 2020), affärs-
utveckling inom flera olika
områden på tema tillväxt
och ekonomi, vd-nätverk
och mentorprogram.

6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13