Page 3 - Ars-och-hallbarhetsredovisning-2021
P. 3

Kort om Almi

Almis erbjudande riktas till företag som vill utvecklas och växa hållbart
och omfattar lån och affärsutveckling till små och medelstora företag
samt riskkapital till företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och
en skalbar affärsidé.

Uppdrag                                       ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av
Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets                regionala ägare. Almi Invest ägs till 100 procent av moder-
utveckling och verka för hållbar tillväxt1). Almi ska erbjuda            bolaget. Koncernens verksamhet finansieras genom anslag
finansiering och affärsutveckling riktat till företag med lön-           från staten och de regionala delägarna. Ytterligare finansie-
samhets- och tillväxtpotential så att små och medelstora              ring sker via särskilda medel från staten, landets regioner
företag utvecklas och blir fler.                          och EU samt genom resultat som genereras i verksamheten.
                                          Inom riskkapitalverksamheten finansieras driften huvud-
 Verksamheten ska utgöra ett komplement till den privata              sakligen genom anslagsmedel ur förvaltade fonder.
marknaden, vara tillgänglig i hela landet, bidra till hållbar
tillväxt samt ett jämställt företagande. Verksamheten ska              Organisation
bedrivas med särskilt fokus på företag i tidiga skeden eller            Almi är organiserat i två affärsområden, Företagspartner
expansionsfaser samt företagare som är kvinnor eller har              och Invest. Inom affärsområde Företagspartner erbjuder
utländsk bakgrund.                                 Almi lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas
                                          och växa hållbart. Det gäller såväl företag i startupfas som
Almi-koncernen                                   etablerade företag med potential till tillväxt. Inom affärs-
Almi Företagspartner AB ägs av svenska staten och är                område Invest investeras riskkapital i företag i tidiga skeden
moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och              med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé.
underkoncernen Almi Invest. De regionala dotterbolagen

1)	Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt
  och miljömässigt hållbara över tid.

Almi, nyckeltal, 2021           Rådgivningsverksamheter         Investeringsverksamheter
     Låneverksamheten
                      12 500                   192
  2,2                         INSATSER INOM
                          AFFÄRSUTVECKLING               INVESTERINGAR
        MDR I UTBETALDA LÅN
                      34 000                   437
  5,9                      ÄRENDEN I KUNDTJÄNST
                                                MKR I INVESTERAT
          MDR I LÅNESTOCKEN     543                          RISKK APITAL
                              SEMINARIER
 6 000                                        372
          NYA LÅNEKUNDER
                                                 PORTFÖLJBOLAG

ALMI ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021                                     1
   1   2   3   4   5   6   7   8