Page 2 - Ars-och-hallbarhetsredovisning-2021
P. 2

Innehåll

1	 Kort om Almi              34	Förvaltningsberättelse
2	 Vd har ordet              38	 Förslag till vinstdisposition
4	Omvärld                 39	 Risker och riskhantering
8	 Strategi för hållbart          42	Bolagsstyrningsrapport
                      50	Styrelse
   värdeskapande            52	Koncernledning
10	 En hållbar affärsmodell för      53 	 Riktlinjer för ersättningar
                      56 	 Uppföljning måltal
   långsiktigt värdeskapande
12	 Hållbar tillväxt i små och       58	 Koncernens resultaträkning
                      59 	 Koncernens balansräkning
   medelstora företag          60	 Koncernens rapport över
19	 Hållbart Almi
21 	 God affärsetik               förändring i eget kapital
                      61	 Koncernens kassaflödesanalys /
22	 Om hållbarhetsredovisningen
24	Intressentdialog               Moderbolagets resultaträkning
25	Väsentlighetsanalys           62	 Moderbolagets balansräkning
26	 Styrning av hållbarhetsarbetet     63	 Moderbolagets rapport över
27	 Almis påverkan på Agenda 2030
28	 Almi ÅRL-index                förändring i eget kapital
29	 Almi GRI-index             64	 Moderbolagets kassaflödesanalys
33	Bestyrkanderapport           65	 Tilläggsupplysningar, noter

                      81	Försäkran
                      82	Revisionsberättelse

Den reviderade årsredovisningen och    Hållbarhetsarbete för 2021 rapporteras i
koncernredovisningen finns på sidorna   enlighet med Global Reporting Initiati-
34-84.                   ves (GRI) Standards och återfinns på
                      sidorna 8-14, 19-33.
  Revisorernas revisionsberättelse finns
på sidorna 82-84.               Den lagstadgade hållbarhetsrappor-
                      ten enligt 6 kapitlet 11 § i årsredovis-
  Bolagsstyrningsrapporten som gran-   ningslagen är integrerad i årsredovis-
skats av revisorerna återfinns på sidorna ningen och presenteras på sidan 28.
42-49.
   1   2   3   4   5   6   7