Page 15 - Ars-och-hallbarhetsredovisning-2021
P. 15

Projektet hållbara intraprenörer               omställning. För att satsningen ska klassas som hållbar
Hållbara intraprenörer är ett projekt som startade under   ska den ge ett väsentligt bidrag till ett eller flera av de gröna
2020. Projektet delfinansieras av European Social Fund och  kriterier som definierats av Europeiska investeringsfonden.
syftet är en strategisk kompetenshöjning inom hållbart före- De aktuella kriterierna tar utgångspunkt i EU:s arbete med
tagande hos små och medelstora företag. Under 2021 har    målen för hållbara investeringar i taxonomin.
tjänsten paketerats och marknadsförs under namnet ”Fram-
tidsgeneratorn”. Framtidsgeneratorn är samlingsnamnet på    Tack vare garantin från Europeiska investeringsfonden
Almis tjänster med fokus på hållbar tillväxt och hållbart   kan Grönt lån erbjudas med förmånliga villkor. Som mot-
värdeskapande.                        prestation ställer det gröna lånet högre krav på låntagaren.
                               Bland annat är det obligatoriskt att lånet kombineras med
 Kopplat till projektet Hållbara intraprenörer har Almi   en Framtidsdialog och en Hållbarhetsworkshop.
upphandlat ett nätverk av hållbarhetsexperter som bistår
företagen i deras hållbarhetsutmaningar. Vilka dessa håll-  GreenTech-fonden
barhetsutmaningar är framkommer då företagen genomför     I slutet av 2016 lanserade Almi Invest GreenTech-fonden.
Framtidsgeneratorn. De upphandlade konsulterna har för-    Syftet med Almi Invests GreenTech-fond är att överbrygga
djupad kompetens inom olika hållbarhetsområden och kan    det marknadsgap som finns mellan efterfrågan och tillgång
därmed skapa värdefull affärsnytta i företagen.        på riskkapitalinvesteringar i innovativa företag som bidrar
                               till reducering av klimatgaser. Fonden är öppen för investe-
Lansering av Grönt lån                    ringar inom en rad olika områden såsom till exempel för-
Almis Gröna lån lanserades i juni 2021. Syftet är att stimu- nyelsebar energi, smarta nät, biogas, agritech, avancerade
lera gröna satsningar som är miljömässigt hållbara och gyn-  miljövänliga material och sensornätverk.
nar därmed små och medelstora företags behov av grön

Opibus

Grundat: 2017

Vd: Filip Lövström.

Grundare: Filip Gardler, Mikael
Gånge, Filip Lövström, Kim
Popp och Rawlings Nechevava.

Verksamhet: Konvertering
av fordon till eldrift

Almis roll: Lån till utlands-
etablering och rörelsekapital.

ALMI ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021           13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20