Page 17 - Ars-och-hallbarhetsredovisning-2021
P. 17

Låneverksamheten                            Almis låneformer:
                                    Företagslånet är Almis breda lån som passar för de flesta
Almis lån är riktade till företag med potential för hållbar       användningsområden. Under 2021 uppgick antalet utbe-
tillväxt. Lånen kan till exempel användas för marknadssats-       talda Företagslån till 904 (1 292) lån om totalt 1 002
ningar, produktutveckling eller investeringar i produktions-      (1 169) miljoner kronor.
utrustning. Den finansiella bedömningen baseras på företa-
gets möjligheter till utveckling, lönsamhet och långsiktig       Brygglånet är riktat till företag där finansieringsbehov upp-
bärkraft. Viktigt är också entreprenörens och företagets för-      står som en följd av pandemin. Under 2021 uppgick antalet
måga att utveckla och förvalta affärsidén eller investeringen.     utbetalda Brygglån till 365 (1 955) lån om totalt 290
                                    (1 144) miljoner kronor.
 För att kompensera för den högre risken och för att inte
konkurrera med bankerna tar Almi ut en ränta som ligger         Grönt lån ska stimulera gröna satsningar som är miljömäs-
över genomsnittlig bankränta. Amorteringar på lånet           sigt hållbara. Lånet lanserades under 2021. Under 2021
anpassas till företagens utveckling och ekonomiska situa-        uppgick antalet utbetalda Gröna lån till 26 lån om totalt
tion. Finansieringslösningen arrangeras vanligtvis i samar-       35 miljoner kronor.
bete med de banker som företagen normalt samarbetar med.
                                    Mikrolånet är riktat till företag i uppstartsfas och mikro-
                                    företag. Under 2021 uppgick antalet utbetalda Mikrolån
                                    till 1 609 (1 897) lån om totalt 274 (297) miljoner kronor.

Fakta låneverksamheten

  3,2                     13 583          Syfte med lånet       Rörelse-
                                    Andel av utbetalt belopp, % kapital, 40
MILJARDER KRONOR I MEDFINAN-          ANTAL LÅN I LÅNESTOCKEN Övrigt, 2
   SIERING FRÅN ANDRA VID                2021-12-31 Rörelse-
     L Å N E F I N A N S I E R I N G .1)              fastighet, 4
                                    Förvärv, 6
                                    Marknads-
                                    utveckling, 8

                                    Varulager, 10

1) Beräknat på beviljade lån.                      Produkt-
                                    utveckling, 11
                                    Maskiner och
                                    inventarier, 19

Nyutlåning                               Fördelat på antal anställda (andel av utbetalt belopp), %
Fördelat på låneform (andel av utbetalt belopp), %

Grönt lån, 1                  Mikrolån, 42       50–250 personer, 1      0–9 personer, 90
Innovationslån, 7                            10–49 personer, 9

Tillväxtlån, 11

Brygglån, 12

Företagslån, 26

ALMI ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021                              15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22