Page 18 - Ars-och-hallbarhetsredovisning-2021
P. 18

Tillväxtlånet ger möjlighet för innovativa företag att       Utveckling under 2021
utveckla innovationer och affärsidéer. Under 2021 uppgick     Efterfrågan på finansiering kopplat till pandemin minskade
antalet utbetalda Tillväxtlån till 326 (419) lån om totalt     succesivt under 2021 i samband med att marknaden nor-
525 (418) miljoner kronor.                     maliserades. Utlåningsvolymerna minskade jämfört med
Exportlånet är en särskilt anpassad låneform för exporte-     samma period föregående år men ökade jämfört med 2019.
rande företag. Under 2021 uppgick antalet utbetalda
Exportlån till 5 (26) lån om totalt 12 (79) miljoner kronor.     Antalet utbetalda lån uppgick till 3 410 (5 158) lån
Innovationslånet Vid finansiering av innovationsprojekt      om totalt 2 199 (3 166) miljoner kronor. Lånestocken
erbjuder Almi flera finansieringsmöjligheter. Innovationslå-    per 31 december 2021 uppgick till 5 913 miljoner kronor
net är ett så kallat villkorslån avsett för företag med projekt i jämfört med 6 046 miljoner kronor vid utgången av
tidiga skeden. Under 2021 uppgick antalet utbetalda Innova-    föregående räkenskapsår.
tionslån till 303 (277) lån om totalt 58 (58) miljoner kronor.
För Tillväxtlånet, Mikrolånet och Grönt lån har Almi teck-
nat garantiavtal med Europeiska investeringsfonden (EIF)
vilket medför att Almi kan lämna EU-garanterade lån om
totalt 2,85 miljoner kronor med högre risktagande och
bättre lånevillkor för kunden.
Då koncept ska verifieras finns möjlighet att söka bidrag i
form av Verifieringsmedel. Under 2021 beviljades 24 (23)
miljoner kronor i Verifieringsmedel.
Garantier innebär att Almi garanterar företagets lån i bank.
Under 2021 utfärdades 61 (86) garantier.

We Exist                              ALMI ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021
Vd: Anna Volby.
Grundare: 2021 av
Anna Volby (t h på bild) och
Ellinor Otter (t v på bild).
Verksamhet: Rekrytering och
stöd för jämställdhetsarbete
hos kundföretag.
Almis roll: Rådgivning
och affärsutveckling,
programmet Starta smart
för kvinnor – ett samarbete
mellan Almi, SEB och YEoS
(Young Entrepreneurs of
Sweden).

16
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23