Page 16 - Ars-och-hallbarhetsredovisning-2021
P. 16

Fokusgrupper                               signifikant fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt, skada miljön
Almis verksamhet ska drivas med särskilt fokus på företag         eller klimatet signifikant, hota mänskliga rättigheter.
som leds av kvinnor och företagare med utländsk bakgrund.
Ett av Almis mål är att andelen kvinnor och företagare med         Ramverket har identifierat ett antal sektorer där det
utländsk bakgrund ska vara högre bland Almis kunder jäm-         implementerats restriktioner och fungerar som ett stöd för
fört med motsvarande andel bland företagen totalt. Under         dotterbolagen i koncernen som möter företagen och där det
2021 har Almi arbetat efter en handlingsplan med syftet att        uppstår etiska överväganden. Som ytterligare stöd bistår
få fler företagare som är kvinnor och personer med utländsk        Almis Etik- & hållbarhetsråd dotterbolagen vid tveksamma
bakgrund att ta del av Almis tjänster. Handlingsplanen          fall och hur ramverket ska tolkas. Se nedan för mer informa-
omfattar aktiviteter inom följande områden.                tion om arbete i Etik- & hållbarhetsrådet.
•	Kommunikation som är tilltalande och inkluderande.
•	Ökat inflöde genom riktad marknadsföring.                 Parallellt med det förtydligande ramverket har Almis pla-
•	Styrning genom effektiv uppföljning.                  ceringspolicy setts över och utformats så att de medel som är
•	Kompetensutveckling hos Almis medarbetare.               placerade hos externa kapitalförvaltare har samma sektor-
                                     restriktioner. Det medför att Almi arbetar för att hålla en
Förtydligat exkluderingsramverk                      stringent linje vid bedömningen och vad som anses ohåll-
I Almis arbete med att utveckla nya hållbarhetstjänster riktat      bart på sikt.
till kundföretagen, har även ett utvecklingsarbete genomförts
i syfte att förtydliga när Almi bör avstå från ett engagemang.
Almis uppdrag att bidra till hållbar tillväxt medför att vi
ibland måste förhålla oss till verksamheter som inte bedöms
vara hållbara på sikt. Det kan till exempel handla om att den
ekonomiska tillväxten bedöms kunna ske på bekostnad av
människors hälsa eller miljön, eller att det identifieras uppen-
bara hållbarhetsrisker i det potentiella kundföretaget och där
det finns en avsaknad av vilja och rådighet att hantera risken.
Grunden i Almis exkluderingsramverk utgår från principen
att Almi exkluderar produkter eller tjänster som i framställ-
ning eller användning riskerar att; skada andra människor

Almis Etik- & hållbarhetsråd                       Etik- & hållbarhetsrådet har visat sig fungera väldigt väl och samlar
                                     kontinuerligt på sig en bra erfarenhetsbank. Det gör att exklude-
Almis Etik- & hållbarhetsråd har funnits sedan 2014 och fungerar     ringsramverket kan vidareutvecklas och skapar därmed en riktning
som ett stöd till organisationen inför beslut om krediter, investeringar för vad Almi lägger i begreppet ”hållbar tillväxt”.
och affärsutvecklingsinsatser. Rådet fokuserar på den etiska fråge-
ställningen i ett ärende och tar inte ställning till affärsmässigheten i
ett beslut. Det senare överlåts till det aktuella dotterbolaget som har
bäst förutsättningar att bedöma företagets affär och potential.

Almis hållbarhetschef är sammankallande i rådet som består av tre
medarbetare från moderbolaget och två från affärsverksamheten.
Rådet har en stående mötestid varje vecka och behandlar inkomna
ärenden från verksamheten där man uppfattar att det finns etiska
överväganden att beakta.

  Även om det finns ett förtydligat exkluderingsramverk på plats,
så kan det uppstå gränsdragningsfrågor. Det är fullt förståeligt
eftersom Almi träffar ett stort antal företag och från olika branscher.
Därav kommer rådet fortsatt ha en viktig funktion inom Almi i syfte
att vägleda organisationen hur exkluderingsramverket ska tolkas.

  Ibland finns det inget enkelt svar på vad som är rätt eller fel i ett
ärende. Då behöver frågeställningen belysas från flera olika infalls-
vinklar med ambitionen att komma med en väl avvägd rekommen-
dation.

14 A L M I Å R S - O C H H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 0 2 1
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21