Page 10 - RamiSanomat
P. 10

Koskisen puunjalostusyksikön
rakentamisessa hyödynnetään
konevuokrauspalveluita

Koskisen Oyj rakentaa parhaillaan      ne sijoitettiin kahteen kerrokseen. Tämän    koja porrastettiin jonkin verran nostimien
uutta puunjalostusyksikköä          jälkeen konevuokraus onkin soljunut       palautusten mukaan. Joustoa löytyi kiitet-
Kärkölään. Rakentaminen           omalla painollaan erittäin vilkkaana koko    tävästi puolin ja toisin.”
alkoi vuoden 2022 alussa, ja         työmaalla. Aliurakoitsijat ovat hyödyntä-
investoinnin arvo on noin 50         neet aktiivisesti vuokrauspalveluitamme,      Haasiatarha kertoo muutenkin
miljoonaa euroa. Ramirent          esimerkiksi kuljetinlinjaston rungon      yhteistyöstä: ”Olemme saaneet paljon
on ollut mukana hankkeessa          toimittajalla ja asentajilla on ollut paljon  kiitosta palvelustamme. Rikkokoneilta ei
konevuokrauskumppanina alusta        henkilönostimia käytössä.            voi koskaan täysin välttyä, mutta olemme
alkaen.                                           hoitaneet tilanteet mallikkaasti. Erityisesti
                         Talvella Ramirent hoiti työmaan läm-    nostaisin Jyväskylän työmaapalveluitam-
Koskisen on perinteikäs, yli sata vuotta   mityksen kaukolämpölämmittimillä.        me tässä: he asensivat todella taitavasti
vanha suomalainen puualan konserni.     Lämmittimiä oli sekä isoja hallin puolella   viime talven lämmityksen. Isoja, painavia
                       että pienempiä työmaatiloissa. Palvelu-     syöttöletkuja piti vetää kahteen kerrok-
  Uuden puunjalostusyksikön tuotanto    valikoimastamme myös tankkauspalvelua      seen, ja työmaapalvelumme ripusti ne
tulee käynnistymään asteittain kesästä    on hyödynnetty työmaalla.            näppärästi seinälle pois jaloista.”
2023 alkaen, ja täysimääräiseen tuotanto-
kapasiteettiin päästyään sen vuosituotan-  Yhteistyötä ja ammattitaitoa            ”Lämmön riittävyyttä pohdittiin
to on 400 000 kuutiota havusahatavaraa.   Ramirentin asiakkuuspäällikkö Jari Haasia-   etukäteen, sillä 15 metriä korkean hallin
Uuden tuotantolinjan myötä sahauksen     tarhan mukaan konevuokrauspalveluita on     lämmitys on haastavaa puuhaa lämmön
tuottavuus nousee 40 prosenttia.       ollut työmaalla hyvin kokonaisvaltaisesti    kohotessa ylöspäin. Lisäksi hallissa oli val-
                       käytössä: ”Aiemmin mainittujen lisäksi     tavat oviaukot, joista osa oli peitetty vain
  Koskisen on toiminut päätoteuttajana   olemme vuokranneet esimerkiksi tuenta-     pressuilla. Saimme kuitenkin rakennettua
hankkeessa ja muodostanut yhdessä pro-    ja kaidekalustoa, alumiinitelineitä, kontteja, lämmityksestä riittävän, ja kaikki sujui
jektiorganisaation rakentajakonsulttina   generaattoreita ja talvella valaistuskalus-   hyvin. Edes sahalaitoksen sisällä oleva
hankkeessa toimineen Fimpec PMO Oy:n     toa. Teollisuuden ammattikalustoakin on     runsas tekniikka ei haitannut projektia”,
kanssa. Työmaan perustamisvaiheessa     työmaalla kulkenut.”              Haasiatarha kertoo viime talvesta.
Ramirent tuli projektiin mukaan työmaa-
aitausten ja tilojen kilpailutuksen kautta.   ”Tämä on ollut haastava mutta mukava      Lassi Santala, projektijohtaja Koskisel-
                       homma”, Haasiatarha jatkaa. ”Viime       ta, on tyytyväinen Ramirentin kanssa työs-
  Aitoja hankkeeseen onkin toimitettu   kesänä meinasi olla pulaa nostimista,      kentelyyn: ”Koskisen ja Ramirentin yhteis-
kilometrin verran, samoin pari ajoneuvo-   mutta saimme kuitenkin haalittua kaikki     työ on ollut pitkäaikaista kumppanuutta
porttia. Seuraavaksi pääsimme tarjoamaan   tarvittavat koneet kokoon. Tässä auttoi     jo usealla vuosikymmenellä ja toimivien
työmaasähköjä ja -tiloja sekä henkilönos-  hyvä yhteistyö työmaan kanssa: aloitusai-    ratkaisujen löytämistä haastavassa teolli-
timia. Tiloja toimitettiin 14 kappaletta ja                         suusympäristössä. Yhteistyö on sujuvaa ja

10 RamiSanomat 2/2023
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15