Page 5 - RamiSanomat
P. 5

Työmaasiirrin eli väliaikainen kaukolämpökeskus on WeLandin     Mikä rakennushanke?
työmaa-aikaisen lämmitysjärjestelmän sydän.             WeLand-toimistotalo, Helsingin
                                  Ruoholahti

                                  Milloin?
                                  2020–kevät 2024

                                  Kuka?
                                  Pääurakoitsijana NCC Suomi Oy

                                  Mitä erityistä?
                                  Vesikiertoista lämmitystä jatketaan
                                  kesän yli

  – Alun perin työmaan lämmitys oli tarkoitus saada jo talvella  eri kerroksiin sijoitetuille puhaltimille. Niitä on yhteensä reilu 30
2022–2023 toimimaan kaukolämmöllä ja väliaikaisella työmaa-     kappaletta.
siirtimellä, mutta kaukolämmön viivästyneen käyttöönoton
takia työmaalle jouduttiin ottamaan talven ajaksi perinteinen,     Työmailla suurin lämmitystarve on yleensä talvikaudella
piha-alueelta aika paljon tilaa vievä polttoöljykattila. Lämmön   runkovaiheessa. WeLandin työmaallakin on vähennetty lämmi-
jako tapahtui vesikiertoisella lämmityspuhallinjärjestelmällä, hän tyslaitteiden määrää talven jälkeen, mutta niitä on jätetty myös
kertoo.                               kesän yli.

  Salon vastuulla ovat WeLandin työmaalla niin LVI-, rakennus-    – Voimme poistaa lämmityksen avulla ilmankosteutta, ja myös
automaatio-, sprinkleri- kuin kaasusammutusurakat että näiden    kittien kuivuminen helpottuu merkittävästi, Samuli Salo perus-
suunnittelun ohjaus ja valvonta. Hän on myös yksi rakennuksen    telee.
lämmitysratkaisujen suunnittelijoista.
                                    Kerroksissa on käytetty pienemmillä alueilla myös kaasuläm-
  – Tarvitsimme talvikaudella lämpöä etenkin sprinkleri- ja    mittimiä. Vihreitä lämmitysratkaisujakin kartoitettiin, mutta viime
putkiasennuksissa sekä valu- ja muuraustöissä. Kevättä kohti    talvena vallinneen sähkökriisin takia kysyntä oli kovaa, ja toimi-
lämpöä on tarvittu pinnoitustöihin, hän kertoo.           tukset monin paikoin sakkasivat. Esimerkiksi auringonkukkapel-
                                  letin käyttöä selvitettiin, mutta se ei ehtinyt WeLandin tarpeisiin
  Ramirent valittiin Salon mukaan työmaan lämmitysratkaisujen   toimittajan käyttöönottotestien ollessa kesken.
toimittajaksi edullisimman hinnan ja vapaan kaluston perusteella.
                                    Vesikiertolämmitykselle on tilattu Ramirentiltä myös viikko-
  – Yhteistyö on sujunut hyvin; esimerkiksi lämmitysjärjestel-  huolto ja etävalvontapalvelu päivystyksineen, koska mahdolliset
män mitoituksessa olemme käyttäneet Ramirentin ammattitaitoa    häiriötilanteet halutaan nopeasti pois päiväjärjestyksestä. Etäval-
ja -tietoa lämmitystehontarpeen määrittämiseen, hän kertoo.     vonnan ansiosta voidaan seurata sekä paine- ja lämpötilaeroja
                                  että sähkökatkoja reaaliaikaisesti ja saada myös hälytyksiä.
  – Yhteistyössä on tehty myös aikataulujen suunnittelua ennen
asennusta ja sen jälkeen, Ramirentin työnjohtaja Antti Tanttu      – Jos esimerkiksi talvella tulee sähkökatko, vedenkierron ei
täydentää.                             tarvitse olla kovin monta tuntia pysähdyksissä, kun vesi alkaa
                                  jäätyä ja rikkoa laitteita. Siinä voi syntyä äkkiä kymmenien tuhan-
Kesälläkin voi tarvita lämmitystä                  sien eurojen vahingot. Tai jos paineet tippuvat järjestelmästä,
Työmaasiirrin saatiin asennettua kaukolämmön perään vasta      syynä on todennäköisesti vesivuoto, Ramirentin asiakkuuspääl-
maalis-huhtikuussa. Tämä 800 kilowatin laite sijaitsee kellarin   likkö Roni Turunen havainnollistaa.
lämmönjakohuoneessa, mistä käsin se jakaa lämpöä työmaan

                                  RamiSanomat 2/2023 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10