Page 8 - RamiSanomat
P. 8

Kirjalansalmen siltatyömaa ja nykyinen riippusilta Paraisilta Kaarinaan päin katsottuna

yli 650 metriä pitkä vinoköysisilta. Kirjalansalmen uusi silta on    rakenteita. Kehämäinen muoto ja jäykkyys yhdistettynä lämpö-
valmistuessaan pääaukoltaan pisimmän jännemitan maantiesilta      tilanvaihteluista johtuvaan liikkeeseen aiheuttavat nimittäin
Suomessa: jännemitta pylonien välissä on 265 metriä. Korkeutta     rasitusta sillan jalkoihin ja betoniin.
merenpinnasta tulee huimat 83 metriä nykyisen 44 metrin sijaan.
                                      Betoninivelet silloissa ovat Suomen oloissa erikoisuus. Niitä on
  Hessundinsalmeen siltaratkaisuksi valikoitui noin 200 metriä    jonkin verran tehty huomattavasti Hessundia pienempiin siltoihin,
pitkä vinojalkainen jännitetty betoninen palkkikehäsilta. Alun     ja välissä on myös kulunut paljon aikaa, jopa vuosikymmeniä.
perin rakennusmateriaaliksi kaavailtiin terästä, mutta betonin pa-   Muualla maailmassa betoniniveliä on käytetty silloissa enemmän
rempi saatavuus ja kustannusten hallinta ratkaisivat pelin hank-    ja pidempään. Mt 180:n väyläsuunnittelusta vastaava AFRY mai-
keen kehitysvaiheessa. Valittu sillan malli muistuttaa viitteellisesti nitsee esimerkkinä sveitsiläisen insinöörin Robert Maillartin
enemmän vanhaa siltaa. Veteen ei rakenneta pysyviä tukia, vaan     suunnitteleman sata vuotta vanhan Salginatobel-betonisillan.
välitukien perustukset saadaan siirrettyä rannan kallion varaan,    Betoniniveltä pidetään teknisesti ja taloudellisesti hyvänä silta-
mikä hyödyttää vene- ja laivaliikennettä.                rakentamisen ratkaisuna Paraisten hankkeessa.

  Hessundin uusi tielinjaus on tehtävä hieman kaarevaksi, jotta    Rakentajat vauhdissa
silta saadaan mahtumaan salmen aukkoon. Erityisen mielenkiin-      Rakennusurakka on edennyt hyvässä tahdissa. Ensin toteutettiin
toinen ratkaisu Hessundinsalmen sillassa ovat jalkojen alaosiin     työnaikaiset liikennejärjestelyt. Sitten poistettiin puustoa ja teh-
tehtävät betoninivelet. Nivelet sallivat jäykkärakenteisen sillan    tiin massanvaihtotyöt. Seuraava steppi on ollut työsiltojen raken-
kiertymisen ilman ylimääräistä taivutusrasitusta, joka vaurioittaisi
                                        taminen nykyisten siltojen viereen. Uudet sillat rakennetaan
                                        näiltä työsilloilta käsin.

                                          Kirjalansalmen hankealue on yhteensä 2,2 kilometriä pit-
                                        kä ja Hessundinsalmen 1,5 kilometriä. Kreaten Andrey Rojas,
                                        Hessundin väylärakentamisen lohkopäällikkö, kertoo: ”Tällä
                                        hetkellä rakennetaan liikenteelle kiertoteitä, jotta pääsemme
                                        sen jälkeen varsinaiseen väylään ja sen rakennekerroksiin
                                        käsiksi. Myös louhinnat jatkuvat. Itse siltarakentamisessa on
                                        meneillään siltojen muotituksia. Rakennustelineitä nousee
                                        kovaa tahtia.”

                                          Rojasin mukaan Hessundin työmaalla on parhaina päivinä
                                        jo satakunta henkeä töissä. ”Olosuhteet täällä ovat toisinaan
                                        haastavat – tiedättehän meri-ilmaston… Muina haasteina pi-
                                        dän maaperää eli sitä, miten savi käyttäytyy. Erittäin tärkeää
                                        on myös varmistaa se, että teemme tienkäyttäjille turvalliset
                                        olosuhteet rakentamisen aikana”, Rojas kertoo.

                                          Liikenteen turvallisuus ja jouheva sujuminen onkin yksi
                                        hankkeen tärkeistä osasista. Suunnitelmien mukaan liikenne
                                        ei tule olemaan missään vaiheessa poikki pitkiä aikoja. Odo-

8 RamiSanomat 2/2023
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13