Page 15 - RamiSanomat
P. 15

Ramin turva-
                                               tuokio

  Petri Janhunen, Sami Häyhä, Tuomas Syrjälahti, Juha Sikanen ja Valtteri          Turvavaljaiden käyttöä on paljon määritelty työ-
                            Martikainen. Pasi Lintunen lomaili.      turvallisuuslaissa ja muissa koneisiin sekä laittei-
                                                   siin liittyvissä asetuksissa. Esimerkiksi Valtio-
Tervetuloa                                          neuvoston asetus 403/2008 sanoo, että turvavaljaita on
Varkauteen!                                         käytettävä teleskooppi- ja nivelpuominostimen henkilö-
                                               nostokorissa. Työturvallisuuslaissa taas määritellään,
”Varkaus on ihan omanlainen – ole sinäkin!” Näin julistetaan                 että kaikki yli kahden metrin korkeudella tapahtuva
Varkauden kaupungin verkkosivuilla. Tämä pitää kutinsa myös                 työskentely edellyttää jonkinlaista putoamissuojausta.
Varkauden vuokraamon kohdalla. Olkoon asiakas mikä ja kuka
vain, yhtä hyvin häntä palvellaan lupsakassa Pohjois-Savon                    Moni ihminen sanoo, että hänellä on korkean paikan
vuokraamossa.                                        kammo, mikä kuitenkin on hyvin suhteellinen käsite.
                                               Korkean paikan kammolle ei varsinaisesti ole mitään
  Varkaudessa sijaitsee Ramirentin dealer- eli yhteistyövuok-               lääketieteellistä selitystä. Ihmisen noustessa korkealle
raamo. Yrittäjinä vuokraamossa toimivat Tuomas Syrjälahti ja                 on ihan normaalia järjen käyttöä, että jossain vaiheessa
Petri Janhunen. Asiakkaita palvelevat iloisesti Sami Häyhä, Pasi               alkaa pelottaa tai ainakin tulee mieleen, että tästä jos
Lintunen, Juha Sikanen sekä uutena vahvistuksena Valtteri                  putoaa, voi käydä huonosti. Tämän takia moni järkevä
Martikainen. Täältä asiakas saa avun kaikkiin rakentamiseen                 ihminen haluaa käyttää luonnostaan putoamissuojaimia
liittyviin konetarpeisiinsa. Pihasta ja hallista löytyvät niin henkilö-           eli vaikka juuri turvavaljaita. Ne luovat turvallisuuden-
nostimet, alumiinitelineet, pienkaivurit kuin rakennuskoneetkin.               tuntua, mutta samalla ne saattavat myös ihan oikeasti
                                               pelastaa hengen, mikäli jotain sellaista korkealla tapah-
  Syrjälahdella on pitkä kokemus konevuokraamoalasta ja                  tuu, että ihminen pääsisi ilman turvavaljaita vapaasti
rakentamisesta sekä työntekijänä että yrittäjänä. Varkauden                 putoamaan.
vuokraamon ruoriin hän tarttui kaksi vuotta sitten Ramirentil-
le aiemmin tulleen tutun asiakkuuspäällikön houkuttelemana.                   Turvavaljaat pitäisi siis olla lähtökohtaisesti aina
Janhusella puolestaan on kokemusta erityisesti kuljetusalasta.                päällä, kun työskennellään korkealla. Lisäksi koukku
Nämä kaksi yrittäjää kun löivät hynttyyt yhteen, syntyi monipuo-               pitäisi olla kiinnitettynä niin, että turvavaljaista on myös
lisista palveluistaan tunnettu Varkauden vuokraamo. Toimipiste                hyötyä, jos niiden varaan pudotaan. Mielestämme varsi-
on lunastanut kaikki odotukset sekä yrittäjien että Ramirentin                naisesti lain tulkintoja ei edes tarvitsisi olla, vaan pitäisi
puolelta. Tästä Syrjälahti kiittää hyvää porukkaa sekä tuttua toi-              olla lähtökohtaisesti itsestäänselvyys, että jokainen
mintaympäristöä. Asiakkailta tulee pelkkää hyvää palautetta.                 haluaa suojata henkensä työskennellessään korkealla
                                               ja siksi käyttää turvavaljaita. Joku voi sanoa, että turva-
  Varkaudessa pyritään palvelemaan asiakkaita kokonaisval-                 valjaat haittaavat ja hidastavat työntekoa ja sen varjolla
taisesti. Vuokraamon palveluihin kuuluvat kuljetusten lisäksi                perustelee niiden käyttämättömyyttä. Silloin työmene-
asennuspalvelu sekä talvella erittäin suosittu lämmittimien tank-              telmä on ehkäpä väärä, tai sitten pitäisi olla fyysinen
kauspalvelu. Monipuolisia asennuksia hoidetaan laajalti muiden-               putoamissuojaus muuten kunnossa. Vielä huonompi
kin toimipisteiden pyynnöstä vaikkapa Joensuussa, Mikkelissä                 tekosyy on ”kiire”, joka esti valjaiden käytön.
ja Kuopiossa. Kokemusta löytyy esimerkiksi telineasennuksista,
hissien ja lämmityslaitteiden asennuksesta. Nyt suunnitelmissa                  Turvavaljaat siis aina käyttöön, kun työskennellään
on kehittää myös vuokraamon huoltopalveluita.                        korkealla! Näin on edes joku vakuutus siihen, että jos
                                               jotain odottamatonta tapahtuu, jäätäisiin turvavaljaiden
  Uusiin, nykyaikaisiin ja loistavasti sekä konevuokrausta että              varaan roikkumaan ja vältyttäisiin pahimmilta vammoil-
kuljetuspuolta palveleviin tiloihin vuokraamo muutti viime syk-               ta.
synä. Tervetuloa Varkauden palvelevaan vuokraamoon osoittee-
seen Kiertotie 9!                                        Terveenä töihin, terveenä kotiin, se on jokaisen
                                               työntekijän oikeus! Turvallisesti korkealla työskennellen
                                               – niin toimii myös Rami!

                                                                 RamiSanomat 2/2023 15
   10   11   12   13   14   15   16