Page 14 - RamiSanomat
P. 14

Seuraa työmaata: Kemin             Metsä Fibren biotuotetehdas Kemissä
biotuotetehdasprojektin
maalisuora on auennut             •	 rakennusaika 2021–2023
                        •	 investoinnin arvo 2,02 mrd. euroa
                        •	 kapasiteetti 1,5 milj. tonnia
                        •	 sähköntuotanto 2,0 TWh uusiutuvaa sähköä

                           vuosittain, sähköenergian omavaraisuus 250 %
                        •	 tuotanto: havu- ja koivusellu ja muut erilaiset

                           biotuotteet
                        •	 erityistä: ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas

                           tehdas toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita

Se on melkein valmis! Näin           Laatua koulutuksista ja            jää ja lähes 1 900 yritystä. Tälläkin hetkellä
sanotaan sähköpostin              kumppaneilta                 projektissa työskentelee edelleen noin
automaattivastauksessakin.           Nyt meneillään on siis biotuotetehtaan    2 500 henkilöä.
Metsä Groupiin kuuluvan Metsä         koekäyttö- ja testausvaihe. Tässä vai-
Fibren Kemin biotuotetehtaan          heessa varmistetaan tehtaan turvallinen    Vielä jaksetaan!
projekti on lähellä päätöstään.        käynnistys, joka tapahtuu vuoden kolman-   Alkuvuonna valmistui ja otettiin käyttöön
                        nella neljänneksellä. Jotta käynnistys olisi tehtaan uusi puurakenteinen käyttökont-
Uuden biotuotetehtaan rakentaminen       sujuvaa ja vanhan tehtaan alasajo sujuisi   tori, jossa sijaitsee muun muassa keskus-
alkoi alkuvuodesta 2021. Ramirent on ollut   hallitusti, henkilöstöä on koulutettu jo   valvomo ja toimistotiloja. Huhtikuussa bio-
konevuokrauskumppanina mukana raken-      vuodesta 2021 lähtien. Koulutusta ovat    tuotetehtaalle saapui ensimmäinen VR:n
tamisen ensi hetkistä lähtien, ja olemme-   saaneet nykyisen käyvän tehtaan työnteki-   sähkövetoinen raakapuujuna kyydissään
kin seuranneet projektin etenemistä Rami-   jät, jotka operoivat myös uutta tehdasta.   puuta tehtaan koekäyttöön. Tehtaan
Sanomissa aitiopaikalta rakennusalueella                           käynnistyttyä sen käyttämästä raakapuus-
sijaitsevasta projektivuokraamosta käsin.     Koulutuksiin on muutenkin satsattu ja   ta noin kaksi kolmasosaa saapuu paikalle
                        osastoille laadittu tarkat koulutussuun-   uutta sähköistettyä yksityisraidetta pitkin.
  Ramirentin asiakkuuspäällikkö Esa     nitelmat. Käsiteltäviä teemoja ovat olleet
Simonen kertoo, missä nyt mennään: ”Pro-    muun muassa turvallisuus, ympäristö-       Toukokuun lopussa biotuotetehtaan
jektissa on kirjaimellisesti kaasu pohjassa  suorituskyky ja tekninen osaaminen uuden   soodakattilaa käynnistettiin ensikertaa
ja on siirrytty kokoonpano- ja asennus-    tehtaan tuotantoprosessiin ja laitteistoon  ja sen jälkeen kattilan polttimia säädet-
vaiheesta vahvasti testausvaiheeseen.     liittyen. Myös simulaattorikoulutuksia on   tiin prosessinmukaisesti. Myös melua oli
Uudesta piipusta tuprahti testaussavut ja   järjestetty, ja useat ovat käyneet opiske-  luvassa tilapäisesti kesäkuun alussa, sillä
soodakattila on koeajossa. Ensimmäiset     lemassa uutta tekniikkaa käytännössäkin    soodakattilan koekäyttö höyrypuhalluksin
koehaketuksetkin on tehty ja hakeaumoille   Äänekosken biotuotetehtaalla.         aiheutti ääntä tehdasalueen lähiympäris-
on ilmestynyt pienet keot haketta. Ihan                           töön. Puhalluksilla puhdistettiin soodakat-
tuolla testausmäärällä ei vielä sellua tehdä,   Projektin kumppaneilta odotetaan     tilan höyryputkistoa epäpuhtauksista.
mutta vihjeitä tehtaan käynnistymisestä    myös paljon. Metsä Fibren mukaan
alkaa näkyä ja kuulua, niin alueella työs-   kumppanivalinnoissa on korostettu alusta     Ramirentinkin osalta projekti hilje-
kenteleville kuin muillekin kemiläisille.”   alkaen hankkeelle asetettuja erittäin kor-  nee loppua kohti. Esa Simonen kertoo
                        keita työturvallisuus- ja laatuvaatimuksia.  kesäkuun alun tilanteesta vuokraamossa:
  Simonen pohtii pilke silmäkulmassaan    Niiden lisäksi on painotettu aikataulujen   ”Teollisuuden ammattikalusto on kovassa
myös tehtaan näkyvyysasioita: ”Jos joku    pitävyyden tärkeyttä. Huolehtimalla omalta  käytössä koko valikoiman osalta, ja henki-
ajelee Kemin keskustassa Valtakatua alas-   osaltaan vaatimusten täyttymisestä      lönostimet jatkavat suosiotaan vuokraajien
päin, niin tehdas näkyy kuin käyntikortti   Ramirent on ollut mukana varmistamassa    keskuudessa. Parhaimmillaan nostin läh-
maisemassa. Onko päässyt käymään näin     projektin jouhevaa etenemistä aikataulus-   tee kymmenen minuutin sisällä palautuk-
hieno sattuma uuden tehtaan sijainnin     sa, ulkoisista tekijöistä, kuten koronapan-  sesta uudelle asiakkaalle, tarkastettuna
suhteen, vai onko mittamiehet ottaneet     demiasta ja Ukrainan sodasta huolimatta.   tietenkin. Vuokraamo palvelee asiakkaita
tähystyksen Valtakadun suunnasta ja                             aivan projektin loppuun asti.”
ilmoittaneet, että tuohon se tullee...?”      Projektin aikana rakennushankkeessa
                        on toiminut yhteensä noin 15 000 työnteki-

14 RamiSanomat 2/2023
   9   10   11   12   13   14   15   16