Page 7 - RamiSanomat
P. 7

Sillanrakentajat
varmistavat
elintärkeän yhteyden

Hessundinsalmen sillan rakennustyömaa

Paraisilla on meneillään suuri urakka, kun Saaristotiellä eli     osaamisensa ja sillanrakennuskokemuksensa perusteella. Tilaaja-
maantie 180:llä uusitaan peräti kaksi isoa siltaa. Kyseessä      osapuolena on Väylävirasto. Allianssiurakan yksi hyvä puoli on
on koko Euroopankin mittakaavassa teknisesti vaativa         mahdollisuus ideoida ratkaisuja yhdessä kumppanien kanssa.
projekti. Lisäpaineensa tuo siltojen tärkeys Paraisille ja      Tästä on hyödytty jo muun muassa löytämällä kustannustehok-
koko Turunmaan saaristolle.                      kaimpia toteutustapoja materiaalikustannusten uhatessa nousta
                                   voimakkaasti.
Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat tarjoavat ainoan maan-
tieyhteyden mantereen ja Turunmaan saariston välille. Liikenne    Entistä ehommat sillat
on erittäin vilkasta: siltojen yli kiitää 11 000 ajoneuvoa vuorokau- Molemmat vanhat sillat ovat tulleen elinkaarensa päähän ja ne on
dessa, ja kesällä määrä nousee jopa 17 000:een mökkiläisten ja    korkea aika uusia. Hessundinsalmen teräsbetoninen hovikaarisil-
Saariston Rengastien matkailijoiden myötä. Liikenteen ennuste-    ta on rakennettu vuonna 1937 ja levennetty 1960-luvulla. Kirjalan-
taan jopa lisääntyvän lähivuosina. Paraisilla on myös valtakun-    salmen silta on nuorempi, sillä se on valmistunut vuonna 1963.
nallisesti merkittävää suurteollisuutta, mikä edellyttää hyvää    Nykyinen silta on 287 metriä pitkä riippusilta, lajissaan Suomen
tieyhteyttä mantereelle. Liikennemäärästä viitisen prosenttia     pisin. Kirjalansalmen huonokuntoisella sillalla on jouduttu turvau-
onkin raskasta liikennettä.                      tumaan erilaisiin rajoituksiin liikenteelle, ja sen kuntoa tarkkail-
                                   laan tiiviisti. Hessundinsalmen silta puolestaan ei mahdollista
  Siltahankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 128 miljoonaa    raskaan teollisuuden tarvitsemien raskaiden erikoiskuljetusten
euroa. Sillat rakennetaan 2022–2025, allianssiurakan kehitysvai-   enimmäispainojen nostoa.
heen käynnistyttyä jo vuonna 2021. Kun uudet sillat ovat valmiit,
vanhat puretaan vuonna 2026. Rakennusurakan lisäksi Mt 180:n       Uusista silloista tulee edeltäjiään pidempiä. Samoin ne ovat
kuntoa ja liittymäjärjestelyjä parannetaan.              selvästi aiempaa leveämpiä, jolloin kävelylle ja pyöräilylle taataan
                                   paremmat ja turvallisemmat olosuhteet. Lisäksi molempien silto-
  Urakassa hyödynnetään kumppanuuteen perustuvaa alli-       jen vesiliikenneaukon vapaa alikulkukorkeus kasvaa 16 metriin.
anssimallia. Allianssin palveluntuottajana toimii suomalainen
infrarakentamiseen keskittynyt Kreate Oy, joka valikoitui vahvan     Kirjalansalmeen rakennetaan yli tuplasti nykyistä pidempi eli

                                   RamiSanomat 2/2023 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12