Page 7 - Bokkatalogen-2023
P. 7

Lovisapublicisten Thomas Rosenberg är en veteran i tidskriftsbranschen. foto: Kristoffer Åberg.              itterature

 ”Tjugotre av våra           från Sverige. Däremot har det lokala   har valt att kalla sig tidskrift. Den är
 tidskrifter är över          en ljus framtid också i tidskriftsvärl- ju en tydligt kommersiell produkt,
                    den. Vi vill allt mer ta del av loka-  men till sitt innehåll en kulturtid-
  100 år gamla.            la nyheter och också veta mer om     skrift. Det finns också stora tidskrif-
  Det är ytterst           vad som sker i närsamhället på de    ter som Pirkka och Samarbete, men
                    områden där vi har specialintres-    de är så tätt sammanlänkade med de
   få som har            sen. Många föreningars elektronis-    stora butikskedjorna att de inte rik-
   lagts ned.”            ka medlemsbrev är redan som små     tigt passar in här.
                    tidskrifter. Gränserna mellan olika   Det bästa av allt
skrifter verkar ha en stabil läsekrets tidskriftsgenrer flyter ihop, påpekar  Prenumeranterna håller sig oftast
och hittar gång på gång nya krafter   Kim Malmberg.              till sin egen tidskrift, säger Kim
som låter tidskriften leva vidare.   	 – Jag tänker till exempel på pu-    Malmberg, och Thomas Rosenberg
	 Kim Malmberg tillägger att när    blikationer utgivna av kommersiella   håller med. Läsarna är ganska oin-
en ung tidskrift producerad av till   aktörer, som Förlagets digitala pu-   tresserade av andra läsares särintres-
exempel studerande upphör att ut-    blikation FRLGT, en ny uppstickare    sen. Malmberg tror ändå att kvalitet
komma, dyker det snart upp en ny.    med ett helt annat format, som själv   kan vara attraktiv och att det finns
	 Tidskriftsfloran täcker det mes-                        artiklar som skulle kunna tilltala en
ta av det som vi i Svenskfinland är                       bredare läsekrets.
intresserade av, kanske undantaget                        	 – Jag har en dröm om att skapa
flera hobbyområden som bilar, hus-                        en digital samlingspublikation, ett
djur och handarbete. Både Malm-                         slags ”Det Bästa” med välskrivna ar-
berg och Rosenberg tror att behovet                       tiklar ur olika tidskrifter. Jag är över-
på de här områdena tillfredsställs av                      tygad om att många goda texter i
fungerande facebookgrupper och                          enskilda tidskrifter skulle intressera
attraktiva kommersiella produkter                        betydligt fler än de egna prenume-
                                         ranterna. Tidskrifterna innehåller
                                         många guldkorn, säger tidskrifts-
                                         ombudet Kim Malmberg.

                                                   Text: Henrik Huldén

                                                              5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12