Page 6 - Bokkatalogen-2023
P. 6

tidskrifter. Malmberg försöker också
                                           hitta bra e-tidningslösningar för de
                                           tidskrifter som vill ha den funktio-
                                           nen. E-tidningen är alltså den tryckta
                                           tidskriften som faksimil på webben.
                                           	 – E-tidningen är ett alternativ
                                           för många. Det kan vara ett kom-
                                           plement, en början på vägen till en
                                           mera digitaliserad utgivning eller ett
                                           sätt att sänka distributionskostna-
                                           derna.
                                           	 Kim Malmberg har en lång er-
                                           farenhet av som redaktör och om-
                                           brytare av tidskrifter som Med-
                                           borgarbladet, Hem och Skola och
                                           Svensk Framtid (i dag Liber), men
                                           också som sakkunnig inom journa-
                                           listisk produktion. Uppdraget som
                                           tidskriftsombud ser Malmberg som
                                           både viktigt och givande.

  Kim Malmberg är tidskriftsombud.     på posten, få en uppfattning om vad   Aktivisten i Lovisa
  – Det beror på hur man räknar,      jag ska göra och inte göra. Ett viktigt Kim Malmbergs företrädare som ko-
  säger Kim Malmberg när han får      uppdrag är att få ned distributions-   ordinator för de finlandssvenska tid-
  frågan om hur många tidskrifter på    kostnaderna. Flera av tidskrifterna   skrifterna är kulturprofilen och akti-
  svenska det finns i Finland.       lever alla ekonomiska problem och    visten Thomas Rosenberg i Lovisa.
  	 Kim Malmberg är sedan vå-       distributionen står för lejonparten   Rosenberg arbetade för de finlands-
  ren 2023 tidskriftsombud vid För-    av kostnaderna. Posten är ett pro-    svenska tidskrifterna under tretton
  bundsarenan, anställd för en treårs­   blem, säger Malmberg.          år, han tog över som tidskriftsko-
  period. Han är bosatt i Bromarv och   	 Man kan till exempel inte lita på   ordinator efter initiativtagaren, den
  Helsingfors och när han inte arbetar   att priset håller. Posten, eller Posti, finlandssvenska organisationsgurun
  på distans finns han på Förbundsare-   som företaget heter, har ibland höjt   Anders G. Lindqvist. Lindqvist in-
  nans kansli på G18 i Helsingfors.    priserna under året, vilket natur-    såg tidskrifternas betydelse för det
  	 – Senast jag räknade hade vi 86    ligtvis drabbar en redan ansträngd    svenska i Finland och ville förbättra
  tidskrifter, men definitionen har va-  budget. Kim Malmberg arbetar nu     tidskrifternas marknadsföring och
  rit liberal.               med att sondera marknaden för att    ge dem mer synlighet. Thomas Ro-
  	 Förbundsarenan är en fondfi-      finna distributörer som bättre kunde   senberg poängterar att tidskrifterna
  nansierad förening med uppgift att    betjäna de finlandssvenska tidskrif-   är en vital och livsviktig del av livet
  stöda de finlandssvenska förbunden.   terna, helst via ett gemensamt avtal.  på svenska i Finland.
  Tidskriftsombudet har en brokig     	 Tidskrifterna lever huvudsak-     	 – Vi finlandssvenskar kan inte
  skara att hantera. De finlandssvenska  ligen i den fysiska världen. Prenu-   tänka oss själva utan att hela tiden
  tidskrifterna är en blandning av för-  meranterna vill ha sin tidskrift att   följa med oss i medier och i samhäl-
  eningstidskrifter, fria kulturtidskrif- bläddra i, webbtidskrifterna är tills  let. Utan det gemensamma offent-
  ter och allt däremellan.         vidare inte lika vanliga som tryckta   liga samtal som vi ständigt för med
  	 – Jag börjar nu, efter tre månader                       varandra skulle vi helt enkelt inte
                                           existera som folkgrupp.
                                           	 Anders G. Lindqvists vision att
                                           arbeta för en fortsatt rik tidskrifts-
                                           flora var uppenbart insiktsfull, säger
                                           Rosenberg, som säger att tidskrifter-
                                           na är både sega och livskraftiga.
                                           	 – Tjugotre av våra tidskrifter är
                                           över 100 år gamla. Det är ytterst få
                                           som har lagts ned, säger Rosenberg
                                           med stolthet och förvåning i rösten.
                                           Visst finns det kortlivade nykom-
                                           lingar, främst bland kulturtidskrif-
                                           terna, men de flesta etablerade tid-

4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11