Page 4 - Bokkatalogen-2023
P. 4

Bästa läsare

  Bokkatalogen 2023 möter oss igen med ett brett       Bokkatalogen synliggör tidskrifterna i samarbete
  utbud av tidskrifter och böcker.             med tidskrift.fi i syfte att stärka och stödja de
                              finlandssvenska tidskrifterna. Bokkatalogen finns
   Avsikten med Bokkatalogen är att synliggöra      tillhanda också när själva bokmässan stängt sina
  en mångsidig utgivning och inspirera till läsning.    dörrar. Katalogen går att bläddra i på adressen.
  Alla som ger ut böcker och tidskrifter på svenska    www.bokkatalogen.fi
  i Finland kan medverka. Oberoende om vi som       	 Bokkatalogen distribueras med
  läsare föredrar att läsa pappersböcker, e-böcker, eller Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Östnyland, Åbo
  lyssna på ljudböcker ger årets Bokkatalog många     Underrättelser och Österbottniska Posten. Du kan
  goda tips.                        också beställa den via red@bokkatalogen.fi eller
                              www.bokkatalogen.fi.
   Bokkatalogen utkommer till Bokmässan i         Bokkatalogen produceras av Stil&form och
  Helsingfors i oktober. De olika bokmässorna i      finansieras genom ett gott samarbete mellan
  vårt land är betydande kulturforum där författare,    Föreningen Konstsamfundet och Svenska
  politiker, artister och experter diskuterar om vår tids kulturfonden.
  fenomen. Viktiga värden är yttrandefrihet, tolerans   Ta tag i en tidskrift eller en bok och läs!
  och respekt för mänskliga rättigheter. Bokkatalogen   Hälsningar,
  är i sin tur betydande för att informationen om vilka  Bokkatalogens redaktion
  nyskrivna böcker det finns på svenska i Finland ska
  nå fram till läsaren. Bokkatalogen finns tillgänglig i
  bokhandlar, på bibliotek och andra samlingsplatser,
  till exempel Luckan.

  Förord 	           1              Boklund	19

                              Litorale	20

  Bästa läsare	2                      Svenska litteratursällskapet i Finland	 23

                              LL-Center	29

  För tidskrifternas framtid	3

                              BOKNOTISER	30

  Förlaget Procilio	      6

  Svenska folkskolans vänner	 6              Tidskrift.fi	33

  Libraria 	          7

  Förlaget Havsanemonen	    7

  Labyrinth Books	       8              Register	
                              	 Författare & redaktörer m.fl.	
  Förlaget	9                                            40
                              	 Titlar & ämnesregister	        42
  Fontana Media	        14                                  44
                              	 Förlag & utgivare	
  Schildts & Söderströms	   15

          Medianomen Fanny har skapat årets omslag

          Enligt tradition är det en ung  nu är medianom.              	 – Jag kommer att fortsätta ut-
          studerande som får möjligheten  	 – Jag strävar efter att arbeta     veckla min fotografiska stil samt
          att skapa bokkatalogens omslag. fritt inom den kreativa bran-       förverkliga egna och andras idé-
          I år är omslaget gjort av Fanny schen. Stilleben och produkt­       er i form av kommersiella (sam)
          Halén, utbildad medieassistent, foto­grafering är områden inom      arbeten. Så småningom har jag
          som nyligen har tagit examen   fotografering jag har mest intres-    tänkt starta ett eget företag.
          vid Yrkeshögskolan Novia och   se för. 

2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9