Page 7 - Albatrossi_Albatrossen_2-3_2020
P. 7

antropologiasta olisi jatkanut gradun     lisäksi kaksi lasta, josta toinen on    kirjoittamaan tietokirjan eurooppalai-
aihealueen tutkimusta. Väitöskirjan      aikuisiän kynnyksellä ja toinen teini-   sen maailmankartan historiasta. Näin
tutkimustyö vei hänet Malesiaan        iässä. Koko perhe harrastaa veneilyä ja  syntyi Marjon edellinen palkittu kirja:
Borneon saarelle kolmeksi kuukau-       sukellusta. – Meillä on tapana kesäisin  Maailma piirtyy kartalle – Tuhat vuotta
deksi apurahatutkijaksi Sarawakin       veneillä Itämeren alueella ja tutustua   maailmankartan kulttuurihistoriaa.
yliopistoon. Lisäksi hän saattoi jatkaa    alueen upeaan luontoon ja rannikon     – Maailmankartan historiaa käsitte-
sukellusharrastustaan, onhan Borneol-     kiehtovaan kulttuuriin.          levässä kirjassani en päässyt syven-
la upea vedenalainen maailma.                              tymään Itämeren alueen merelliseen
                       ”Olen aina ollut              historiaan, siksi päätin kirjoittaa uuden
  – Olin jo Suomessa opiskeluaika-      kirjallisuuden suur-            kirjan. Näin sai alkunsa Itämeren tari-
na suorittanut sukelluskouluttajan      kuluttaja. Vain              na, Marjo selittää.
ammattitutkinnon ja toiminut tutki-      lukemalla oppii
mussukeltajana Suomen Merimuseon       kirjoittamaan.”                Kirjan johdannossa kerrotaan:
vedenalaisen arkeologian projektissa,                          ”Itämeri avautuu kirjassa väylänä, joka
jossa rakennettiin Helsingin edustal-     MITEN MARJOSTA tuli tietokirjailija?    on yhtäältä yhdistänyt mutta toisinaan
                       Yleisradion toimittajauransa aika-     myös erottanut sen rannoilla asuneita
        le uponneeseen Gustav     na Marjo teki yli kymmenen vuotta     ihmisiä ja valtakuntia. Meren aalloil-
        Adolfin hylkyyn Suomen    muun muassa Prisma-tiedemakasiinia     la ovat kohdanneet sekä yksittäiset
        ensimmäistä vedenalaista   ja Tutkittu juttu -tiedereportaaseja.   seikkailijat että kokonaiset laivastot.
        hylkypuistoa. Venäläiset   – Tiedetoimittajan työ oli unelma-am-   Laivojen mukana on satamasta toiseen
        olivat upottaneet tämän    mattini. Työssä sai perehtyä monipuo-   liikkunut niin tietoa, tavaraa kuin
        komean linjalaivan Kustaa   lisesti kaikkiin tieteenaloihin, ja pääsi tapoja, mutta toisinaan myös ei-
        III:n merisodassa vuonna   haastattelemaan fiksuja ja kiinnostavia  toivottuja vieraita, kuten vihollisia ja
        1790, Marjo kertoo.      ihmisiä, Marjo muistelee ja jatkaa     kulkutauteja. Monet Itämerellä
                       – myös tietokirjailijan työ on tutki-   purjehtineet laivat eivät koskaan
         SUKELLUSHARRASTUS      mustyötä. Pitää lukea, tutkia, perehtyä,  päässeet määränpäähänsä, vaan ne
        on käänteentekevä tekijä   tarkastaa yksityiskohtia, yhdistellä ja  haaksirikkoutuivat myrskyissä tai ne
        Marjon tarinassa. Har-    karsia, Marjo kuvailee kirjojen kirjoit-  pommitettiin upoksiin meritaisteluissa.
        rastus toi nimittäin Juha   tamisen prosessia. Aineistoa syntyy    Itämeren pohjaan vajonneet tuhannet
        Nurmisen ja Marjon      hänen mukaansa paljon, toimittajan     hylyt tarjoavat vedenalaisarkeologeille
        yhteen. Tarina menee     ammattitaitoa on löytää runsaudensar-   ja laivahistorioitsijoille harvinaisen
        näin. Marjo oli Borneolla   vesta olennaiset osat ja tuottaa niistä  rikkaan tutkimusaineiston, joka valot-
        väitöskirjatutkimuksissaan  kiinnostava kokonaisuus.          taa merenkulun, merisodan ja arjen
        ja Juha oli matkustanut                         historiaa keskiajalta nykypäiviin.”
        seurueessa Borneolle su-     – Olen aina ollut kirjallisuuden
        keltamaan. Marjo ja Juha   suurkuluttaja. Vain lukemalla oppii    ITÄMEREN TARINA – karttojen mat-
        olivat aiemmin tavanneet   kirjoittamaan. Erilaisten tekstien     kassa keskiajalta nykyaikaan on upea
        sukelluksen merkeissä     lukeminen myös vierailla kielillä     teos ja tietokirja, joka tarjoaa lukijalle
        Suomessa, mutta silloin ei  rikastuttaa omaa ilmaisua ja syventää   mieliinpainuvan ja mielenkiintoisen
        rakkaus vielä leimahtanut.  kielitaitoa. Olen mielenlaadultani     aikamatkan Itämeren monikasvoiseen
        Juha tiesi Marjon olevan   utelias ja seikkailunhaluinen. Perehdyn  maailmaan, historiaan ja nykyaikaan.
        Borneolla ja hän otti yh-   mielelläni uusiin asioihin, vaikka se   Kirja vie mennessään kuten Marjon
        teyttä Marjoon kysyäkseen,  vaatii kärsivällisyyttä ja aikaa, Marjo  aiemmatkin teokset ovat tehneet.
        lähtisikö Marjo mukaan    kiteyttää.
        sukeltamaan. – Sille tielle                         Marjon oma historian tarina on
        sitten jäin. Kun palasin   MARJO INNOSTUI kartografian histori-    kulkenut moninaisten sattumusten ja
        Suomeen, oli edessä      asta vuonna 2010, kun hänen mie-      onnellisten tähtien siivittämänä kohti
        valinta: perhe vai väitös-  hensä Juha Nurminen kannusti häntä     nykyisyyttä. Kysyin Marjolta, mikä on
        kirjatutkimus Borneolla.                         hänen seuraava teos tämän upean ja
        Valitsin lopulta perheen ja                       aiempien tietokirjojen jälkeen? Marjon
        väitöskirja jäi toistaiseksi                       esikoisteos Tiedon tyttäret on Tieto-Fin-
        tekemättä, Marjo kuvailee                        landialla palkittu, joten haastateltava-
        hänen ja Juhan yhteisen                         na on monipuolisen taustan omaava ja
        tarinan alkutaipaleita.                         loistava tietokirjailija. – Olisi virkistä-
                                             vää yrittää kirjoittaa vaihteeksi fiktiota,
          Marjon ja Juhan                           Marjo pohtii ja hymyilee.
        ydinperheeseen kuuluvat

                                             Albatrossi | Albatrossen 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12