Page 2 - Albatrossi_Albatrossen_2-3_2020
P. 2

2–3.2020 ı Sisältö ı Innehåll

4 	 Itämeren tarinan kertoja                    8 	 Östersjöhistoriens berättare
12 	 Ei päivää ilman Covid-19:ää                  14 	 Inte en dag utan covid-19
	 – merenkulku haasteissa                      	 – utmaningar för sjöfarten
16 	Itämeren rehevöityminen on
	 yhteinen huoli                  4 18 	Övergödningen i Östersjön är ett
20 	Joogaavan insinöörin                      	 gemensamt problem
	 täydellinen pohjaratkaisu                     22 	Perfekt planlösning
24 	Liverpool – merimuseo                      	 för en yogande ingenjör
	 ja maailmanperintökohde                      24 	Liverpool – världsarvsobjektet
32 	Työhyvinvointi on kaikkien asia
36 	Tavoitteena hyvä ja              12 	 med ett sjöfartsmuseum
	 nautinnollinen elämä
40 	Merimieskulttuurin tuottaja                   34 	En god arbetshälsa
                                  	 gynnar alla
Vakiot                               38 	Målet ett gott och
                                  	 njutningsfullt liv
3 	 Pääkirjoitus | Koronan jälkeen
28 	Sijoitukset | Korona sijoittajan silmin    20 42 	En producent
44 	 Lyhyesti                            	 av sjömans-
                                  	kultur
Ordinarie
                          24
3 	 Ledaren | Efter coronan
29 	Placeringar | Corona ur placerarens synvinkel          s. 16
46	 Smånytt
                          30

                                            Aikakauslehtien liiton jäsen |
                                            Medlem i Tidskrifternas förbund

Päätoimittaja | Huvudredaktör        Puhelin | Telefon 010 633 990        ISSN-L 1796-8216
Kari Välimäki                Telefax 010 633 9938            ISSN 1796-8216 (painettu)
kari.valimaki@merimieselakekassa.fi     Sähköposti | E-post             ISSN 2242-7910 (verkkojulkaisu)
kari.valimaki@sjomanspensionskassan.fi   etunimi.sukunimi@merimieselakekassa.fi
Toimituspäällikkö | Redaktionschef     fornamn.efternamn@sjomanspensionskassan.fi Painos | Upplaga 15 000
Marina Paulaharju              Osoitteenmuutokset |
marina.paulaharju@merimieselakekassa.fi   adressförändringarna            Nro | Nr 	 ilmestyy | utges
marina.paulaharju@sjomanspensionskassan.fi info@merimieselakekassa.fi         4/2020 	 viikko | vecka 49/2020
Käyntiosoite | Besöksadress         info@sjomanspensionskassan.fi
Kanavaranta 9                www.merimieselakekassa.fi          Ulkoasu | Layout Painopaikka | Tryckeri
Kanalkajen 9                www.sjomanspensionskassan.fi        Nymandesign    Hämeen Kirjapaino Oy
Postiosoite | Postadress          Toimitusneuvosto | Redaktionsrådet
PL 400, 00161 Helsinki           Kari Välimäki, Pekka Karppanen,       Albatrossi on                  UTRAUATURLTAIRPAALAIINLPIAPIANIN
PB 400, 00161 Helsingforss         Marina Paulaharju              painettu hiili-                  HIILINE       OOOTTTUUUOOOTTTEEE
                                                                       HHIIIILLIINNEE
                                             neutraalisti.
                                             Albatrossen   404144004411 020900220099
                                                     PainPoPatauinionotoetutuootete ClimaCtelCiCmliamalctaeCtCeCaC-lca0l0Cc0CC0-C020-500/F00I02052/F5I/FI
                                                är tryckt
                                             kolneutralt.  HÄMHHÄEÄMEMNEEEKENINRKJKIARIRPJJAAIPNPAOAININOOYOOOYY

2 Albatrossi | Albatrossen
   1   2   3   4   5   6   7