Page 3 - Albatrossi_Albatrossen_2-3_2020
P. 3

Pääkirjoitus ı Ledaren ı 2–3.2020

Koronan jälkeen                        Efter coronan 

TÄTÄ KIRJOITETTAESSA epävarmuus koronaviruksen toises-    I SKRIVANDE STUND har osäkerheten kring en andra corona-

ta aallosta on otsikoissa esillä. Varmaa on kuitenkin vain  våg skapat rubriker. Det enda säkra är ändå att ingen vet vad de

epävarmuus siitä, mitä tulevat kuukaudet tuovat mukanaan kommande månaderna för med sig hälsomässigt och ekono-
                               miskt. Vi vet ännu inte allt om coronaviruset eller om immuni-
terveydellisesti ja taloudellisesti. Korona-viruksen suhteen
                               teten efter en infektion med covid-19. Vi vet inte heller när det
emme tiedä vielä kaikkea ja on epäselvää, millaisen suojan
jo sairastettu tauti antaa. Samoin on auki se, milloin virusta kommer ett vaccin mot viruset. 
                                I en sådan situation finns det ingen annan möjlighet än att
vastaan saadaan käyttöön rokote. 
                               försöka skydda sig mot viruset så gott det går. Därför fortsätter
 Tällaisessa tilanteessa ei ole muuta mahdollisuutta, kuin
                               i regel distansarbetet till exempel vid Sjömanspensionskassan.
pyrkiä suojautumaan mahdollisimman hyvin virukselta.
                               Distansarbetet har fungerat mycket bra och problem har främst
Tästä syystä esimerkiksi Merimieseläkekassassa jatketaan
                               bara förekommit vid ordnandet av större möten.   
pääsääntöisesti etätöiden tekemistä. Etätyöt ovat sujuneet
                                        En eventuell ny våg skulle utgöra en väl-
erittäin hyvin ja haittaa on ollut
                                       digt stor utmaning för arbetstagarna, företa-
vähän – lähinnä vain suurimmissa     ”Joudumme varmasti         gen och hela samhällsekonomin.
kokouksissa.   
                     tekemään kipeitä          Det går inte att fortsätta med den ekonomiska
 Mahdollinen uusi aalto olisi
                     ratkaisuja, jos toinen       återupplivningen i evighet. Vi kommer säkert
erittäin suuri haaste työntekijöille,   aalto tulee voimakkaana.”      att tvingas ta smärtsamma beslut om det
yrityksille ja koko kansantaloudelle.                     kommer en andra, kraftig våg. För Sjömans-
Taloudellista elvytystä ei voida jatkaa
                                       pensionskassan är det positivt att vi klarat den
loputtomiin. Joudumme varmasti te-    ”Vi kommer säkert att        första vågen mycket bra och att vår solvens
kemään kipeitä ratkaisuja, jos toinen   tvingas ta smärtsamma        för närvarande är god i jämförelse med de
aalto tulee voimakkaana. Merimies­    beslut om det kommer        andra pensionsbolagen. Med all sannolikhet
eläkekassan kannalta on positiivista   en andra, kraftig våg.”       kommer vi också att klara en eventuell andra
se, että olemme selviytyneet erittäin
                                       våg bra. 
hyvin ensimmäisestä aallosta ja
                                        Den största frågan är ändå hur den fin-
vakavaraisuutemme on tällä hetkel-
                               ländska sjöfarten klarar sig. Många sjömän har varit permit-
lä muihin eläkelaitoksiin nähden hyvä. Selviydymme kaiken
todennäköisyyden mukaan hyvin myös mahdollisesta seuraa- terade och rederierna har lidit ekonomiska förluster. Statens
                               stödpaket har hjälpt dem över det svåraste, men utmaningar
vasta aallosta. 
                               är ännu att vänta. Passagerartrafiken har åter-
 Suurin kysymys on kuitenkin se, miten suomalainen
                               hämtat sig något under sommaren, men
merenkulku selviytyy. Monet merenkulkijat ovat olleet lo-
mautettuina ja varustamot ovat kärsineet taloudellisia mene- Sveriges avvikande coronapolitik orsakar
tyksiä. Valtion tukipaketti on auttanut vaikeimman yli, mutta problem. Coronaviruset har inte bara
                               visat hur viktig den finländska sjöfar-
haasteita on vielä edessä. Kesän aikana matkustajaliikenne
on elpynyt jonkin verran, mutta Ruotsin erilainen koronapo- ten är, utan också att vi i den globala
litiikka aiheuttaa ongelmia. Koronavirus on osoittanut paitsi ekonomin är synnerligen beroende av
                               varandra och av enskilda medlemssta-
suomalaisen merenkulun tärkeyden myös sen, että globaa-
                               ters beslut. Det är hela folkets sak att
lissa taloudessa olemme todella riippuvaisia toisistamme ja
                               trygga den finländska sjöfarten. 
myös yksittäisten jäsenvaltioiden päätöksistä. Suomalaisen
                                Sjöfartsaktörerna har under de se-
merenkulun turvaaminen on koko kansan asia. 
                               naste åren haft ett gott samarbete i många
 Merenkulun osapuolet ovat tehneet viime vuosina
                               frågor. Det samarbetet, och vars och ens
monissa kysymyksissä hyvää yhteistyötä. Tätä yhteistyötä ja
                               insats, behövs också i framtiden. Vi
jokaisen panosta tarvitaan myös tulevaisuudessa. Huolehdi-
                               behöver ta hand om oss själva och
taan itsestämme ja lähimmäisistämme ja tehdään työmme
                               våra närmaste och göra vårt jobb
mahdollisimman hyvin. Tällä reseptillä turvaamme myös
                               så bra vi kan. Med det receptet
merenkulkijoiden eläketurvan.
                               tryggar vi också sjömännens

Kari Välimäki                         pensionsskydd.

Toimitusjohtaja | Verkställande direktör

                                                        Albatrossi | Albatrossen 3
   1   2   3   4   5   6   7   8