Page 10 - Albatrossi_Albatrossen_2-3_2020
P. 10

Sjöhistoria ı Östersjön

FÖR DET UNGA barnbarnet till profes-     Gustav Adolf som sjunkit utanför Hel-     – Vetenskapsjournalist
sorn i finska språket Kaarlo Nieminen    singfors. Ryssarna sänkte det ståtliga   var mitt drömjobb. I det
var litteraturen, den humanistiska      linjefartyget i Gustav III:s sjökrig 1790, arbetet fick jag mångsidigt
karriären och en akademisk examen      berättar Marjo.               sätta mig in i alla veten-
naturliga val, men även dans, konst                           skapsgrenar och intervjua
och resor intresserade den unga kvin-    DYKHOBBYN är avgörande för Marjos      smarta och intressanta
nan. Marjo inledde sina universitets-    historia. Det var den som sammanför-    människor. Också jobbet
studier 1988 då hon blev antagen till    de henne med Juha Nurminen. Marjo      som fackförfattare är en typ
Helsingfors universitet för att studera   befann sig på Borneo för att forska     av forskning. Man måste
allmän litteraturvetenskap.         för sin avhandling och Juha hade rest    läsa, forska, sätta sig in i
                       dit för att dyka tillsammans med en     och kontrollera detaljer,
  – Släktens akademiska arv och lit-    dykargrupp. De båda hade träffats ti-    kombinera och gallra, säger
terära intresse tog mig till universitetet, digare i dykarkretsarna i Finland, men   Marjo om processen att
men samtidigt satsade jag seriöst på     ännu inte fattat intresse för varandra.   skriva böcker. Materialet
modern dans och studerade därför till    Juha visste att Marjo var på Borneo och   som uppstår är omfattande,
en början litteratur på deltid.       kontaktade henne för att fråga om hon    och det hör till journalistens
                       ville följa med och dyka.          yrkeskunskap att ta fram
  – Jag avbröt mina universitetsstu-                          den väsentliga informatio-
dier för en tid då jag ville dansa och    ”Jag har alltid varit            nen och pussla ihop den till
se världen. Jag fick ett stipendium och   en storkonsument              en intressant helhet.
reste till Kubas nationella dansskola    av litteratur. Att
för att studera modern dans under ett    läsa är det enda                – Jag har alltid varit en
år. Situationen på Kuba förändrades     sättet att lära sig             storkonsument av littera-
när Sovjetunionen föll år 1990 så jag    skriva.”                  tur. Att läsa är det enda
återvände till Finland för att fortsätta                         sättet att lära sig skriva.
mina studier, säger Marjo.           – På den vägen blev jag. När jag     Att läsa olika typer av
                       återvände till Finland måste jag välja   texter också på främmande
  Under den ekonomiska depres-       mellan att bilda familj eller fortsätta   språk berikar den egna
sionen på 1990-talet arbetade Marjo     forska på Borneo. Jag valde familjen    uttrycksförmågan och
som frilansjournalist och skrev artiklar   och tills vidare har jag inte avslutat   fördjupar språkkunskaper-
till flera olika tidningar medan hon     avhandlingen, säger Marjo om hur      na. Jag är en nyfiken och
funderade på sin framtid. Det fanns     hennes och Juhas gemensamma histo-     äventyrslysten person. Jag
knappt några fasta anställningar, men    ria fick sin början.            gillar att sätta mig in i nya
ett sommarjobb som radioreporter                             teman även om det kräver
öppnade dörrarna till Yle.           Till Marjos och Juhas familj hör     tålamod och tid, samman-
                       också två barn, en snart vuxen och en    fattar Marjo.
UNIVERSITETSSTUDIERNA fortsatte       tonåring. Hela familjen gillar båtliv
Marjo först några år senare och bytte    och dykning.                MARJO BLEV intresserad av
huvudämne till arkeologi. Hon blev                            kartografins historia 2010
filosofie magister 1997 och fortsatte      – Vi brukar röra oss på Östersjön    när hennes man Juha
kort därefter med sina doktorandstu-     om somrarna och bekanta oss med       Nurminen uppmuntrade
dier. Doktorsavhandlingen skulle ha     områdets imponerande natur och fas-     henne att skriva en fack-
handlat om Ibanfolkets långhus och det    cinerande kustkultur.            bok om den europeiska världskartans
bebodda rummets antropologi som fort-                          historia. Så föddes Marjo föregående
sättning på hennes magistersavhand-     HUR BLEV Marjo fackförfattare? Under    prisbelönta bok Världen tar form
ling. Forskningsarbetet tog henne till ön  sin tid som redaktör på Yle gjorde Mar-   – Den europeiska världskartans historia
Borneo i Malaysia där hon tillbringade    jo bl.a. vetenskapsmagasinet Prisma i    i tusen år.
tre månader som stipendieforskare på     över tio år och vetenskapsreportage i
Sarawakuniversitetet. Dessutom kunde     serien Tutkittu juttu.             – I min bok om världskartans
hon fortsätta med sin dykhobby i Bor-                          historia kunde jag inte fördjupa mig i
neos fantastiska undervattensmiljöer.                          Östersjöområdets maritima historia och
                                             därför bestämde jag mig för att skriva
  – Redan under studietiden i Fin-                           en ny bok. Så började arbetet med min
land hade jag avlagt yrkesexamen som                           bok om Östersjöns historia, säger Marjo.
dykinstruktör och varit forskningsdy-
kare i Finlands sjöhistoriska museums                            I inledningen till boken står det att
arkeologiska projekt för att bygga upp                          Östersjön i boken öppnar sig som en
Finlands första vrakpark i vraket efter

10 Albatrossi | Albatrossen
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15