Page 9 - Valintaopas_Peruskorjaajalle_2019
P. 9

SsuUuUnNNniITttTeElLUu

Keittiö ja sen koneet ovat usein korjaustarpeen aiheuttajina.             Kuva: Puustelli

ovat häiritseviä vikoja asumisessa. Lisäksi huonosti toteutettu eteis-   Asukkaan tulee hoitaa huoneistoa
tila/ sisäänkäynti, puutteellinen ilmanvaihto, heikko ääneneristys ja
pistorasioiden vähyys ärsyttävät. Toisaalta esim. kerrostaloasuntojen   Asumistyypistä riippumatta, asukkaalla on oikeus ja velvollisuus hoi-
ahtaus ja säilytystilojen puute on myös iso kustannuskysymys asun-     taa huoneistoa. Osakkeenomistajan velvollisuus on asua ja kunnos-
toa hankittaessa erityisesti pääkaupunkiseudulla, kun asuntojen ne-    sapitää huoneistoa niin, ettei se aiheuta haittaa eikä vahinkoa itsel-
liöhinnat ovat monilta jo karanneet ja joudutaan tyytymään liian pie-   le, asuntoyhtiölle eikä talon rakenteisiin. Riitatilanteissa huolellisuut-
niin ja /tai varustetasoiltaan puutteellisiin asuntoihin. Yleensäkin ker- ta arvioidaan objektiivisesti eli ulkopuolisen asiantuntijan/ tuomio-
rostaloasukkaiden tyytymättömyyden aiheet kohdistuivat luonnolli-     istuimen toimesta.
sesti asunnon sisätiloihin ja varusteluun, kun taas pientaloasukkaat
tarkastelevat koko kiinteistöä ja harmittelevat mm. liian suurta läm-     Huolellinen osakas tarkastaa määräajoin asuntonsa riskipaikat,
mitysenergian kulutusta, talonsa julkisivun kuntoa, salaojitusta ja li-  esim. läpiviennit, märkätilat, tiivistykset ja myös pintarakenteet niin,
an kulkeutumista sisälle.                         ettei vaurioita pääse rakenteisiin. Riskit on raportoitava asuntoyhtiöl-
                                      le. Tarkastuksen apuna voi vuosittain käyttää huoltokirjaa, johon tar-
  Myös omakotiasukkaat kokevat säilytys- ja varastotilojen puut-     kastuksen yhteydessä merkitsee teettämänsä tai tekemänsä huol-
teen harmittavana, mutta kuitenkin huomattavasti harvemmin kuin      to-/ korjaustoimenpiteet. Samalla kirja toimii ohjeena seuraavalle-
rivi-ja kerrostaloasukkaat. Yleensäkin omakotiasukkailla oli puutteita   kin asukkaalle ja on myös todiste siitä, kuinka asuntoa on huollet-
asiakohtaisesti vähemmän.                         tu ja hoidettu.

  Haitan ja vian vakavuusasteen kannalta tarkasteltuna omakotita-          Huoltokirjasta voit lukea myös
loissa on vähiten vikoja. Monet omakotikiinteistöjen viat ovat korjat-       www.suomirakentaa.fi -sivuilta
tavissa, osa helpostikin. Toisaalta omakotiasukkaita haittaa vaikeas-
tikin korjattavia ympäristöön liittyviä asioita kuten etäisyys palveluis- 9
ta ja joukkoliikenteen puuttuminen.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14