Page 8 - Valintaopas_Peruskorjaajalle_2019
P. 8

sSuUUuNnnNiItTtTEeLlUu           RTS TUTKIIRakennustutkimus RTS Oy
                                                    www.suomirakentaa.fi
Asunnon viasta ja
viihtymättömyydestä
syntyy korjaustarve

Monia asioita ei enää rakentamisen jälkeen voi     Tyytymättömyyden aiheuttajat
muuttaa tai niistä voi tulla kohtuuttoman kalliita.
Moni vian aiheuttaja olisi voitu välttää jo piirustus- Kun kotitalouksilta kysyttiin mitä he asunnossaan muuttaisivat, mi-
pöydällä, hyvällä suunnittelulla. Remontointia tai   kä on suurin tyytymättömyyden aihe, on asuntotyypistä riippumat-
uuden rakentamista suunniteltaessa on syytä miet-    ta yleisin vika säilytys- ja varastotilojen puute sekä asumisen ahtaus.
tiä niitä tavallisimpia ongelmia ja tyytymättömyy-   Reilu kolmannes suomalaisista kokee asumisessaan säilytystilojen vä-
den aiheuttajia, joita asukkaat itse ovat kokeneet   hyyden ongelmallisena.
asumisessaan.
                              On selvää että asuntotyyppi vaikuttaa siihen millaisia asioita asu-
                            kas kokee suurina ongelmina. Erityisesti rivi- ja kerrostaloasukkailla
                            kodinhoitotilojen puute, säilytystilojen vähyys ja ylipäätään ahtaus

Erityisesti rivi- ja kerrostaloasukkaat kokevat kodinhoitotilojen puutteen häiritsevänä vikana. KUVA: TOPI-keittiöt

8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13