Page 7 - Valintaopas_Peruskorjaajalle_2019
P. 7

SUUNNITTELU    RTS TUTKIIRakennustutkimus RTS Oy
                                          www.suomirakentaa.fi
Kuntotarkastus
ennen korjausta

Kuntotarkastus ja kuntotutkimus ovat molemmat yleisesti käytettyjä termejä, joiden sisällöt saattavat kui-
tenkin puhekielessä mennä keskenään sekaisin. Periaatteessa ero on selkeä; kuntotarkastus tehdään koko
rakennusta koskevana ja toteutetaan pääasiassa ilman rakenteiden avaamisia. Kuntotutkimuksessa taas sel-
vitetään tarkemmin esim. rakenteessa havaitun vaurion laajuutta ja syitä. Kuntotutkimus edellyttää yleen-
sä rakenteiden avaamista.

Kuntotarkastus on yleensä asuntokaupan yhteyteen
     mielletty puolueeton toimenpide. Tällöin halutaan
     varmistaa myytävän rakennuksen kunto ja näin tietää
lähitulevaisuudessa odotettavat korjaukset. Mitä paremmas-
sa kunnossa talo on, sitä suurempi on sen arvo. Vaikka asun-
toaan ei myyntimarkkinoille olisi laittamassakaan, on talon
kunnon seurannalla kuitenkin hyötyä. Ennakointi on tässäkin
paikallaan. Ajoissa tehty pienten vaurioiden ja riskipaikkojen
korjaaminen on selvästi edullisempaa kuin myöhemmin pa-
kon edessä tehtävät suuret korjaukset.

Kuntotarkastuksen suorittaminen                       Yleisimmät apuvälineet
                                      ja mittaukset
Kuntotarkastuksessa arvioidaan rakennuksen kuntoa ja korjaustarpei-
ta sekä mahdollisia vaurioita aiheuttavia riskejä. Kuntotarkastus pe-    Kosteuden tunnistin on kätevä apuväline rakenteessa mahdollisesti
rustuu kohteessa tehtäviin havaintoihin, rakennusta koskeviin asia-     piilevän kosteuden havaitsemiseksi. Kostean alueen löytäminen pe-
kirjoihin ja kohteen omistajan tai käyttäjän antamiin tietoihin. Ra-    rustuu tutkittavan rakenteen eri osien tarkastukseen. Mittalaitteis-
kennus tarkastetaan aina kokonaisuudessaan näkyviltä osin ja kun-      sa ja niiden käytössä on huomioitava tiettyjä epävarmuustekijöitä:
non arviointi perustuu tarkastajan asiantuntemukseen. Kuntotarkas-     Esim. suihkutilojen kohdalla tulee ottaa huomioon suihkun käyttö
tukseen ei sisälly rakenteiden avaamisia, mutta havaintojen täyden-     tarkastusta edeltävinä päivinä ja kylpyhuoneen ilmanvaihdon + läm-
tämiseksi voidaan irrottaa esimerkiksi yksittäisiä listoja. Rakenteiden   mityksen järjestelyt. Keraamisten laattojen saumat imevät kosteutta
kosteusteknisen kunnon tarkastaminen perustuu pääosin pintapuo-       ja ilmaisin voi tunnistaa kosteuden vaikka laatan alla olevassa raken-
lisiin mittauksiin mutta havainnon vahvistamiseksi voidaan rakentee-    teessa ei olisikaan mitään vikaa. Myös lämpökamera on kuntotutki-
seen porata reiät.                             muksen apuväline. Lämpökuvausta käytetään tavallisesti rakennus-
                                      ten ulkovaipan lämpöteknisen kunnon arviointiin.
  Kuntotarkastuksessa tehtävät mittaukset rajoittuvat lähinnä ra-
kennuksesta tai asunnosta yleisluontoisesti tehtäviin, havaintoja tu-    Luotettava tarkastaja
keviin mittauksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi sisä- ja ulkoilman läm-
pötilan ja suhteellisen kosteuden mittaus, kosteudelle alttiina ole-    Asuntokaupan kuntotarkastukseen on luotu valtakunnallinen järjes-
vien, kuten pesu- ja kylpyhuonetilojen rakenteiden kosteiden aluei-     telmä. Järjestelmän tarkoituksena on parantaa asuntokaupassa se-
den kartoittaminen kosteuden tunnistimilla sekä ilmavirtausten ha-     kä ostajan että myyjän oikeusturvaa. Kiinteistöalan Koulutussäätiö
vainnointi merkkisavun avulla esimerkiksi poistoilmaventtiilien toimi-   pitää yllä rekisteriä pätevöityneistä Asuntokaupan Kuntotarkastajis-
misen havaitsemiseksi.                           ta (AKK). AKK-tarkastajilla on vaadittava peruskoulutus, hyväksytysti
                                      suoritettu valmentava koulutus sekä alan työkokemus. Kuntotarkas-
  Ammattitaitoisen henkilön tekemä kuntotarkastus antaa varsin       tuksen tilaajan vastuulla on ottaa selvää kuntotarkastajan pätevyy-
hyvän kuvan rakennuksen kunnosta. Rakenteiden sisällä piileviä vi-     destä tehtävään.
koja ei tarkastuksessa kuitenkaan välttämättä havaita, jollei niistä näy
merkkejä ulospäin tai niitä muuten osata epäillä. Rakenteen tuntemi-            www.suomirakentaa.fi
nen ja sen terveystila tarkasteluhetkellä antavat kuitenkin varmuutta
sen terveydestä jatkossakin.                        7

  Omakotitalon myyntitilanteessa tehtävän kuntotarkastus on sisäl-
löltään melko vakio, kokonaisuuden hinta liikkuu 1000–1500 eu-
ron välillä vaihdellen mm. rakennuksen koosta riippuen. Muun tyyp-
pisten kokonaisuuksien hinta luonnollisesti vaihtelee valitun sisällön
mukaan. Kuntotarkastuksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä on
hyvä sopia kirjallisesti ennen tarkastusta. Myös mahdolliselta isän-
nöitsijältä tai kiinteistövälittäjältä voi kysellä, onko heillä alennusso-
pimuksia kuntotarkastuksia tekevien yritysten kanssa.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12