Page 7 - Valintaopas_Kodinhoito_ja_korjaus-2020
P. 7

SUUNNITTELU

Puhtaustieto PT:

Helppohoitoisuutta sinne,
missä sitä tarvitaan

Marjatta Lausjärvi                 Hyvin suunniteltu sisäänkäynti pysäyttää ulkoa tu-   Kalustus ja niiden muoto
                          levan lian.                      vaikuttavat kodin huoltoon
Helpota hyvillä ratkaisuilla kotisi                                    tarvittavaan aikaan
arkipäivän askareita. Kaikkein eni-         Huolla kodinkoneet. Suodattimet tulee puhdistaa,
ten käytetyt tilat myös likaantu-          tarvittaessa pestä tai vaihtaa.            Kalustus ja niiden muoto vaikuttavat todel-
vat eniten ja siksi hoidon ja hy-                                     la paljon tilojen hoidettavuuteen. Mitä run-
gienian helppohoitoiset ratkaisut          Pesutilat ovat tärkeitä pitää puhtaana ja ne ovat ah- saampi kalustus tilassa on sitä enemmän ai-
ovat juuri niiden kohdalla tärkei-         kerasti käytön kohteena. Muista myös niiden help-   kaa kuluu siivoukseen. Kodin hoitoon vaadit-
tä. Tässä muutamia esimerkkejä:           pohoitoisuus tilojen suunnitteluvaiheessa.       tavasta työajasta kalusteiden hoitoon saat-
                          että siellä peseydytään ja hoidetaan omaa       taa mennä 20–40 %. Kalusteesta riippuen
Sisäänkäynti                    kehoa, siellä saatetaan pestä perheen pyy-       itse kalustetta pitää voida siivotessa puhdis-
                          kit ja vielä kuivatakin ne. Pesutiloissa latti-    taa päältä, mutta mahdollisesti myös sivuil-
Koti ei likaannu tasaisesti. Sanotaan, että     oiden kuivaaminen käytön jälkeen ehkäisee       ta ja takaa. Kun ympärillä on tilaa, jossa ku-
85–90 % liasta tulee sisään ulkoa. Kodin li-    kosteuden kulkeutumisen ja pitää myös ti-       martua ja jonne siivousväline mahtuu ah-
kaisimmat alueet ovat ne, joita käytetään      lat puhtaampina.                    tamatta menemään, on puhdistaminenkin
eniten. Mikä se on sinun kodissasi? Keittiö?                                paljon helpompaa.
Eteinen? Kylpyhuone? Siivousta voi tehdä        Viikkosiivoukseksi riittää wc- ja pesualtai-
useammin siellä, missä likaantuminen on       den peseminen, peilin ja seinien pyyhkimi-        Kalusteiden hankinnassa tulisikin kiinnit-
suurinta, muualla riittää vähempikin.        nen roiskeista sekä lattian pyyhintä. Perus-      tää huomiota myös niiden hoidettavuuteen
-	 Ulkoa tulevan lian kulkeutuminen pitem-     teellisemman siivouksen yhteydessä puh-        sekä muodon että materiaalien suhteen.
                          distetaan seinät paremmin, pestään lattia       Kalustusta ja sisustusta valittaessa tulee har-
  mälle asuntoon voidaan ehkäistä hyvillä     ja lattiakaivo, suihkuverho jne.            voin miettineeksi kovin tarkkaan omia tilo-
  eteismatoilla. Piha-alueen laatoitus estää                               jaan puhdistuksen kannalta. Huonekaluliik-
  kuran tai hiekan kulkeutumista jalkineissa                  7             keeseen lähdetään useimmiten päämäärä-
  sisälle.                                                nä ostaa jokin tietty kaluste tai kalusteita.
-	 Tuulikaapissa tai eteisessä tulisi olla kura-                              Paikanpäällä katsellaan muotoja, värejä tai
  eteinen, etenkin lapsiperheessä tai per-                                hintoja. Mittojakin voidaan tarkastella sen
  heessä, jossa on lemmikkieläimiä, joiden                                suhteen, miten kalusteet tulevat sopimaan
  jalat puhdistetaan sisään tullessa.                                   niille varattuun tilaan. Harvemmin ajatus yl-
-	 Likaantuvissa työvaiheissa voi helpot-                                 tää enää niin pitkälle, että ajateltaisiin, mi-
  taa jälkisiivousta suojaamalla pinnat hy-                                ten kaluste itsessään tai sen sijaintipaikka
  vin etukäteen ja pitämällä työskentely-                                 saadaan siivottua.
  alueen hyvässä järjestyksessä koko ajan.
  Tällaisia ovat esimerkiksi ruuanlaitto, re-                                Kun kodissa siivotaan, kalusteet joko siir-
  montit ja askartelu.                                          retään paikoiltaan, jotta niiden alustat saa-
                                                      daan siivottua tai sitten kalusteen alle työn-
Kodinkoneet vaativat                                            netään imurin suulake, moppi tai muu sii-
oikean huollon                                               vousväline.

Kannattaa miettiä, missä töissä koneet voivat                               Muista
olla avuksi. Mitä koneita tai laitteita tarvitaan?
Missä niitä säilytetään ja mistä ne on helppo                               Ota selvää kankaiden kulutus- ja valonkes-
ottaa esille? Koneet helpottavat monia raskai-                               tävyydestä. Tarkastele takuuaikaa, huolto-
ta puhdistustöitä, ja voivat myös motivoida                                tarpeita, käyttöikää ja kestävyyttä. Teknolo-
siivouksesta kiinnostumattomia perheenjäse-                                gian kehittyessä on tullut uusia materiaale-
niä osallistumaan niitä käyttämällä.                                    ja ja älykkyyttä kalusteisiin, ergonomiaa ja
                                                      terveyshyötyjä.
Pesutilat
                                                      Lisätietoja saat kodinhoidon ohjeista
Kylpyhuone on oikea monitoimitila, jota                                  www.puhtaus.fi
käyttävät kaikki perheenjäsenet. Sen lisäksi,                               Puh. 09 503 1811
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12