Page 10 - Valintaopas_Kodinhoito_ja_korjaus-2020
P. 10

SUUNNITTELU

Viat ja puutteet harmittavat

Jokaisessa asunnossa on puutteita tai vikoja, jotka asukkaalle selviävät               RTS TUTKIIRakennustutkimus RTS Oy
vasta ja vain asumisen aikana. On selvää että asuntotyyppi vaikuttaa sii-                  www.suomirakentaa.fi
hen millaisia asioita asukas kokee suurina ongelmina. Monia asioita ei
enää rakentamisen jälkeen voi muuttaa tai niistä voi tulla kohtuuttoman
kalliita. Moni vian aiheuttaja olisi voitu välttää jo piirustuspöydällä, hy-
vällä suunnittelulla.

Erityyppisissä asunnoissa asuvien viat ja puutteet vaihtelevat huo-          KUVA: Tarkett
mattavasti. Kerrostaloasukkaiden tyytymättömyyden aiheet kohdis-
tuivat luonnollisesti asunnon sisätiloihin ja varusteluun, kun taas pien-
taloasukkaat tarkastelevat koko kiinteistöä. Toisaalta esim. kerrosta-
loasuntojen ahtaus ja säilytystilojen puute on myös iso kustannus-
kysymys asuntoa hankittaessa erityisesti pääkaupunkiseudulla, kun
asuntojen neliöhinnat ovat monilta jo karanneet ja joudutaan tyyty-
mään liian pieniin ja /tai varustetasoiltaan puutteellisiin asuntoihin.

  Haitan ja vian vakavuusasteen kannalta tarkasteltuna omakotita-
loissa on vähiten vikoja. Monet omakotikiinteistöjen viat ovat korjat-
tavissa, osa helpostikin. Toisaalta omakotiasukkaita haittaa vaikeas-
tikin korjattavia ympäristöön liittyviä asioita kuten etäisyys palveluis-
ta ja joukkoliikenteen puuttuminen.

Ahtaus, säilytys- ja varastotilojen puute,
huono ilmanvaihto

Remontointia tai uuden rakentamista suunniteltaessa on syytä miet-
tiä niitä tavallisimpia ongelmia ja tyytymättömyyden aiheuttajia, joi-
ta asukkaat itse ovat kokeneet asumisessaan. Kun kotitalouksilta ky-
syttiin mitä he asunnossaan muuttaisivat, mikä on suurin tyytymät-
tömyyden aihe, on asuntotyypistä riippumatta yleisin vika säilytys- ja
varastotilojen puute sekä asumisen ahtaus. Reilu kolmannes suoma-
laisista kokee asumisessaan säilytystilojen vähyyden ongelmallisena.
Erityisesti rivi- ja kerrostaloasukkailla kodinhoitotilojen puute tai pie-
nuus on häiritsevä vika asumisessa. Ahtauden lisäksi huonosti toteu-
tettu sisäänkäynti, puutteellinen ilmanvaihto, heikko ääneneristys ja
pistorasioiden vähyys korostuvat tutkimuksessa. Omakotiasukkailla
julkisen liikenteen huonot yhteydet aiheuttavat tyytymättömyyttä
noin joka kolmannessa kotitaloudessa. Toisaalta omakotiasukkaat
saavat nauttia monista sellaisista asioista, joista rivi- ja kerrostalo-
asukkaat voivat vain haaveilla. Tällaisia ovat esim. jokaiseen uuteen
omakotitaloon tuleva takka ja edelläkin jo mainittu kodinhoitotila.

Asukkaalla on velvollisuus hoitaa asuntoa                               Riittävien säilytystilojen puute ärsyttää asuinmuodosta riippumatta ja se koetaan-
                                                   kin suurimmaksi viaksi/puutteeksi.
Asumistyypistä riippumatta, asukkaalla on oikeus ja velvollisuus hoitaa
huoneistoa. Osakkeenomistajan velvollisuus on asua ja kunnossapitää                       Huoltokirjasta voit lukea myös
huoneistoa niin, ettei se aiheuta haittaa eikä vahinkoa asuntoyhtiölle                     www.suomirakentaa.fi -sivuilta
eikä talon rakenteisiin. Riitatilanteissa huolellisuutta arvioidaan ob-
jektiivisesti eli ulkopuolisen asiantuntijan/ tuomioistuimen toimesta.

  Huolellinen osakas tarkastaa määräajoin asuntonsa riskipaikat, esim.
läpiviennit, märkätilat, tiivistykset ja myös pintarakenteet niin, ettei
vaurioita pääse rakenteisiin. Riskit on raportoitava asuntoyhtiölle. Tar-
kastuksen apuna voi vuosittain käyttää huoltokirjaa, johon tarkastuk-
sen yhteydessä merkitsee tekemänsä huolto-/ korjaustoimenpiteet.
Samalla kirja toimii ohjeena seuraavallekin asukkaalle ja on myös to-
diste siitä, kuinka asuntoa on huollettu ja hoidettu.

                                          10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15