Page 6 - Valintaopas_Kodinhoito_ja_korjaus-2020
P. 6

SUUNNITTELU            KUVA: Honkarakenne Suojainen sisääntulo on asunnon
                                                      puhtaanapidon ja mm. liukastumisen
Kiinteistön                                                kannalta oleellisia tekijöitä.
hoidon
merkitys

Uuden talon suunnittelussa ja vanhaa korjatessa                              RTS TUTKIIRakennustutkimus RTS Oy
kiinteistön hoitoa on pohdittava ylläpidon, talou-                                www.suomirakentaa.fi
den ja hoidettavuuden näkökulmasta. Tämän lisäk-
si asunnon turvallisuus on otettava huomioon joka
vaiheessa.
Jokaisen kiinteistön hoitoon kuuluu
–	 rakennusten huolto ja vioittuneiden osien pien-

 korjaukset
–	 lämmityksen ja muun talotekniikan ylläpito ja

 huolto
–	 piha-alueen hoito
–	 siivous- ja puhtaanapito (tilat, pinnat, tekniikka

 ja sisäilma)
– 	jätehuolto
Tärkeintä on kuitenkin, että viihdyt omassa kodis-
sasi, kotisi on turvallinen ja terveellinen.

Hoitokulu/asuinm2 on omakotitaloissa tällä hetkellä 3,5eu/m2/kk,                       Varmasti tärkein tekijä kiinteistön hoidettavuuden ja hoidon kehit-
kun se rivitaloissa on 5,7 ja kerrostaloissa 7,6eu/m2/kk Omatoimi-                     tämisessä on tapaturmien ehkäisy. Kansallisen uhritutkimuksen (THL)
suus pienentää hoitokuluja. Hoidettavuus on siten tärkeä suunnitel-                    mukaan tapaturmat on hyvin tärkeä kansanterveydellinen ja -talou-
la kunnolla. Yleisohjeena hoidettavuuden suunnittelussa kannattaa                     dellinen ongelma. Tutkimuksen mukaan Suomessa tapahtuu vuosi-
kiinnittää huomio kiinteistön eri osien                                  tasolla noin miljoona tapaturmaa, joista 70 – 80 % kotona tai mökil-
                                                      lä. Kuolemansyy-tilaston mukaan jopa 2500 suomalaista menettää
  – helppohoitoisuuteen ja toimivuuteen                                  näiden tapaturmien johdosta henkensä vuosittain. Sosiaali- ja terveys-
  – kestävyyteen ja pitkäikäisyyteen                                   ministeriön tutkimuksissa koti- ja vapaa-ajan tapaturmien kustannuk-
  – laatuun ja erityisesti käyttökustannuksiin                              set ovat vuosittain noin 5 miljardin euron luokkaa.
  – terveellisyyteen ja turvallisuuteen
                                                       Kun asuinkiinteistön hoidon kustannukset ja kiinteistön asukkai-
  Kaikkein tärkeintä on, että viihdyt kodissasi ja ainakin omakoti-                    den tapaturmahoidon yhteenlasketut kustannukset ovat jo pienkiin-
asukkaat viihtyvät erittäin hyvin, sillä 96% heistä vastasi näin (Suo-                   teistöjen osalta liki 10 miljardia euroa / vuosi, on selvää, että parem-
mi Asuu 2019).                                               malla hoidettavuuden suunnittelulla ja toteuttamisella voidaan asu-
                                                      misessa päästä miljardiluokan vuosittaisiin säästöihin.
Heikosta suunnittelusta vahinkoa
ihmisille ja kiinteistöille                                        Vinkkejä hoidettavuuden helpotukseen

Rakennustutkimus RTS teki keväällä 2019 laajan Suomi Asuu -tutki-                     1.	 Vältä liukkaita ja pitkän päälle kestämättömiä lattioita
muksen. Siinä noin 3000 kotitaloutta kertoi omasta asumisestaan,                      2. 	Laita keskuspölynimuri vanhaan taloon ja AINA uuteen taloon.
viihtymisestä, vioista, puutteista, ratkaisuistaan ja mielipiteistään. Näis-
tä tiedoista ja mielipiteistä selviää hyvin suomalaisen asumisen vah-                     Varmista, että sinun on kätevä imuroida keittiössä ja
vat ja heikot kohdat.                                             esim. takan lähellä
                                                      3. 	Tee eteisestä riittävän väljä mattoineen, palleineen ja
  Näistä kohdista voidaan johtaa myös monet hoidettavuuden kan-                     	narikkoineen
nalta nykyistä käytäntöä paremmat ratkaisut, eli vaurioiden ja nopean                   4. 	Varmista turvallinen sisääntuloreitti suojaisine kuisteineen
kulumisen ehkäisy, hankalaksi todetun ylläpidon helpottaminen, kus-                      kadulta talon pääovelle
tannusten vähentäminen sekä vahinkojen ja onnettomuuksien vält-                      5. 	Vältä portaita/niiden suurta määrää
täminen. Viime kädessä nämä panevat miettimään kestävämpiä, ta-                      6. 	Varaa riittävä huoltotila ulos varusteille, kuten leikkureille,
loudellisempia, helppohoitoisempia, toimivampia, terveellisempiä ja                      pyörille, lapioille, haraville, letkuille jne
turvallisempia ratkaisuja. Heikko suunnittelu aiheuttaa vahinkoa se-                    7. 	Estä pieneläinten pääsy rakenteisiin
kä ihmisille että kiinteistölle.                                      8. 	Minimoi lian kulkeutuminen jalkineitten pohjissa sisätiloihin

                                          6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11