Page 3 - Valintaopas_Kodinhoito_ja_korjaus-2020
P. 3

29. vuosikerta              Kodin hoito ja Korjaus
ISSN 1235-4430
                 Ilmastoviisasta remontointia
PÄÄTOIMITTAJA
Jaakko Jussila, KTM       Suomen kansallisessa ilmastolaissa asetetaan pitkän aikavälin kasvihuonekaasujen päästövähen-
                 nystavoitteeksi 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 1990 päästötasoon.
TOIMITTAJAT           Keskeisessä roolissa tavoitteisiin pääsemisessä ovat rakentamisen ja asumisen osalta energiate-
Anne-Maria Jussila, DI      hokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käyttö. Uudisrakentamisen osalta viimeiset 15
Aarne Jussila, DI        vuotta on tehty töitä, jotta uudet rakennukset olisivat mahdollisimman energiatehokkaita – seu-
Jari Toivonen, KTM        raavien vuosikymmenten aikana katse on kiinnitettävä enenevässä määrin korjausrakentamiseen.
Pauliina Tikkanen
                 Energiaremonteissa keskeisessä roolissa on kodin energiatehokkuuden parantaminen. Suosituim-
KUSTANTAJA            pia ja tehokkaimpia toimenpiteitä ovat lisäeristäminen, ikkunoiden ja ulko-ovien vaihto, vuoto-
Rakentajan Tietopalvelu RTI   kohtien tiivistäminen, lämmitystavan ja -tottumusten muutos ja ilmanvaihdon nykyaikaistaminen.
Nuijamiestentie 3 A,       Tyypillisesti energiaremontti tehdään kun kyseinen rakennusosa on luonnostaan uusimistarpees-
00400 Helsinki          sa, mutta se voi tulla kyseeseen myös taloudellisesti kannattavana investointina itsessään. Muuta-
puh. 09 540 7310         ma vuosi sitten valtio tuki energiaremonttien tekoa taloudellisesti, mikä saikin korjausrakentamis-
toimitus@valintaopas.fi     ta aktivoitua, mutta tuki lakkautettiin valtion taloudelliseen tilanteeseen vedoten vuonna 2016.
                 On vaikea ennakoida onko vastaavaa kannustinta tulossa uudestaan, mutta yhteiskunnan kannal-
VALINTAOPAS           ta se voisi olla järkevää paitsi ilmastotavoitteisiin vastaamisessa myös korjaustoiminnan talous- ja
ILMESTYY             työllisyysvaikutusten sekä asumisen laadun kannalta.
Neljä kertaa V. 2020
Kodin hoito ja korjaus      Uusiutuvan energian lisääminen asumisessa toteutuu käytännössä yksinkertaisimmillaan osta-
Omakotirakentajalle       malla hiilineutraalia tai uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Kuitenkin viime vuosina lisään-
Lomarakentajalle         tyneet ns. hajautettu ja jopa kiinteistökohtainen energiantuotanto ovat nousseet tärkeään osaan
Peruskorjaajalle         aurinkovoiman ja erilaisten lämpöpumppujen tukemana. Tällä hetkellä sähköntuotanto Suomes-
                 sa on jo 80 %:sti kasvihuonekaasupäästötöntä ja peräti miljoona myytyä lämpöpumppua edistä-
TILAUSHINNAT 2020        vät omalta osaltaan lämmityksen energiatehokkuutta. Erityisesti pientaloissa myös puulämmityk-
Yksittäinen numero 15 €     sellä on merkittävä rooli uusiutuvan energian hyödyntämisessä.
tilattuna sisältää kaikki kulut
                 Kolmas konkreettinen tapa vaikuttaa oman asumisensa hiilijalanjälkeen on oikeanlaiset kodin
TILAUKSET JA           materiaalivalinnat ja kulutustottumukset. Lisääntyvässä määrin valmistajat kiinnittävät huomio-
OSOITTEEN-            ta tuotteidensa valmistuksen ympäristöystävällisyyteen ja tuotteiden hiilijalanjälkeen. Kuluttajal-
MUUTOKSET            la on silti käytännössä usein valta oman kotinsa materiaalivalintoihin sekä esimerkiksi paikallisten
Puh. 09 540 7310         ja kotimaisen työvoiman käyttöön. Kodin remontointi ei kuitenkaan ole – eikä kuulukaan olla –
                 pelkkää hiilijalanjälkilaskentaa, vaan erityisesti oman asumisviihtyvyyden, toimivuuden ja talou-
PAINO              dellisuuden parantamista vastuullisilla valinnoilla.
Forssa Print
                 Tämä Valintaopas on suunniteltu helpottamaan kestävien valintojen tekemistä oman asunnon
TAITTO              korjauksessa ja ylläpidossa. Toivotamme sinulle hyviä lukuhetkiä Valintaoppaan parissa.
Forssa Print / Tuula Koivula

Kannen kuva:                          Rakentavin terveisin,
Tarkett Oy                     Jaakko Jussila, päätoimittaja
                         Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

                 Seuraa meitä: facebook.com/suomirakentaa
                             3
   1   2   3   4   5   6   7   8