Page 7 - Koivunlehti
P. 7

Järviseudun Varaosa Oy:ssä sukupolven     jo jäänyt eläkkeelle. Seuraavana tullut Kyösti   kanssa vesillä vieheitä vetäen. He kiertävät
vaihdos on jo takana päin. Yrityksen aloitti   Kolonen on vielä riveissä. Neljäs mies onkin    vetouistelukisoja kesäkauden ajan. Se ker-
Aimo Lammi. Ei juttu tietenkään ihan näin     Aimon Tuomo-poika, joka tuli aluksi kesä-      too, että pariskunnan välit ovat hyvässä kun-
suoraviivaisesti mennyt. Aimo työskenteli     töihin ja on nyt liikkeen nykyinen omistaja.    nossa. Ei ole aivan tavallista, että pariskunta
Vapon korjaamolla työnjohtajana, kun kerrot-   Käytäntö osoitti, että hydrauliikkapuoli ei sel-  kiertää yhdessä vetouistelukisoja. Asiaan vih-
tiin, että työpaikka siirrettäisiin Peräseinäjo- laisenaan ollut yrityksen kantava puoli, mutta   kiytymättömille tiedoksi, että teknisenä lajina
elle. Siitä ajatuksesta Aimo ei pitänyt. Niinpä  autonosakauppa oli plussalla heti alussa.      vetouistelu vaatii jonkin verran enemmän val-
kehkeytyi ajatus oman hydrauliikkaan keskit-                             mistautumista kuin vaikkapa mato-onginta.
tyvän yrityksen perustamisesta Vimpeliin.     Kasvun paikka                    Aimolle on joku sanonutkin, että tuohon jou-
                         Vuodet vierivät ja liiketoiminta laajeni. Tuli   tuu jo käyttämään vapaa-aikaakin.
  Suunnitelma sai uuden käänteen, kun      ajankohtaiseksi hakea isompaa toimitilaa
Auto-Markuksen yrittäjä Markus Mäntylä      kasvavalle yritykselle. Ei enää ollut poltetta     Uisteluharrastus ei jää Aimolla pelkäs-
kuuli Aimon aikeista. Mäntylällä oli Alajär-   ryhtyä uusien haasteiden kanssa painimaan.     tään kilpailuihin (ja tietysti niiden ennakko-
vellä liike, jonka toimintaan hän ei ollut tyy-  Eläkevuodet lähestyivät, joten oli luonte-     valmistautumisiin). Hän toimii lisäksi lajin
tyväinen. Niinpä hän teki Aimolle tarjouksen   vaa ryhtyä valmistelemaan sukupolven vaih-     kilpailuorganisaatioiden katto-organisaation
liikkeen ostamisesta, josta tämä ei kieltäyty-  dosta. Nykyiseen paikkaan muutettiin viitisen    ja SM-kilpailut järjestävän Uistelutoimikun-
nyt.                       vuotta sitten. Samalla yhtiön vetovastuu siir-   nan sihteerinä.
                         tyi isältä pojalle.
Näin se alkoi                                               Kun uistelusesonki päättyy, alkaa metsäs-
Järviseudun Varaosa Oy aloitti vuonna 1990      – Moni on kysellyt, kuinka tämä oikein     tyskausi. Aimo on ajokoiramies. Parhaillaan
joulukuun kolmantena Alajärven keskustassa.    sujuu, kun poika on esimieheni. En minä siinä    on kasvamassa 9 kk ikäinen jäniksen hauk-
Lainan korko oli 17 %, mutta silloin ei hirvit-  mitään arveluttavaa näe. Itsehän olen poikani    kuja. Tulevaisuus näyttää, tuleeko siitä isän-
tänyt yhtään, Aimo muistelee. Moni asia on    kasvattanut. Kummahan se olisi, jos emme      nälleen toiveiden mukainen jahtikaveri.
vuosien mittaan muuttunut, mutta harva asia    tulisi toimeen. Yleisemmällä tasolla ajatellen
niin valtavasti kuin korkotaso. Liikkeelle läh-  Aimo vaikuttaa henkilöltä, joka osaa hoitaa       Tuleviin vapaa-ajan haasteisiin Aimo vas-
dettiin varovasti.                asiat eleettömästi ja määrätietoisesti maaliin.   taa ”vapaalta jalalta”. Mies siirtyi reilun 40
                         Itse hän muotoilee muotoilee periaatteensa     vuoden työrupeaman päätteeksi eläkkeelle
  Ensimmäiset pari vuotta Aimo sinnit-     sellaiseksi, että ei tarvitse saada sanoa pahasti. kesäkuun alussa.
teli yksin. Toiminta laajeni, ja oli aika saada
lisää käsiä. Talon ensimmäinen työntekijä on     Aimo viettää paljon aikaa Kaija-vaimonsa      Aimon ja Kaijan elämä ei ole aivan koko-
                                                   naan uisteluveneessä kulunut, sillä heillä on
                                                   neljä lasta ja yhteensä 10 lastenlasta. •

                                                   7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12