Page 10 - Koivunlehti
P. 10

Rautalampi on murrealueiden            Maaseutu on omanlaisensa toimintaympäristö.
       vedenjakajalla. Alan ihmiset liit-  Asiakaskunta muodostuu pääosin tutuista
       tävät sen Etelä-Savon murteeseen,  paikkakuntalaisista, mutta kesäaikaan
       vaikka pitäjä luetaankin Pohjois-  lomailijat ovat oma ryhmänsä.
 Savoon. Yhtä kaikki varovaisuutta on nouda-
 tettava. Vastuu on näillä seuduin kuulijalla,   tava määrä, kun muistetaan, että pitäjässä on   Lomallahan autoa ei tarvitse joka päivä, jos
 mitä puhutun ymmärtämiseen tulee. Ajelles-    vain 3300 asukasta lapset ja vanhempi väki    asiaan varautuu. Lisäksi maaseudulla huollon
 sani kohti Sauli Miskalan Fixus-Autohuol-     mukaan lukien! Väkisin tulee ajatus, että täällä kustannustaso saattaa olla ”maanläheisempi”,
 toa kaikkitietävä suunnistusjärjestelmä ohjasi  on pelattu käteen jaetut kortit ihan oikein.   arvelee Sauli.
 kulkuni pidemmän kautta. Tulipa ihasteltua
 keväisiä tulvapeltoja, missä siivekkäät asukit    Tyypillisimpiä töitä ovat määräaikais- ja     Selväksi on käynyt, että autokorjaamoyrit-
 kävivät kiivasta kahakkaa elintilasta.      katsastushuollot. Oman höysteensä tuovat     täjä ei tänä päivänä menesty työssään yksit-
                          tuulilasin vaihdot. Seudulla on vielä sora-    täistaistelijana tyyliin ”Suo, kuokka ja Jussi”.
   Vihdoin Fixus-tunnukset näkyivät mit-     teitä muuallakin kuin Suomen MM-rallista     Yhteistyötä ja -toimintaa tarvitaan. Sauli liit-
 tavan punaisen rakennuksen seinillä. Perillä   tutulla Myhinpään pätkällä. Moottoriremon-    tyi Fixus-korjaamoketjuun 2007. Fixus-kor-
 oltiin. Kun nousin autosta, pahoitti pellon tul- tit ja vaihtomoottorien asennukset olisivat jo  jaamoneuvoston jäsenenä hän toimi ketjun
 vavesissä kuherteleva laulujoutsenpariskunta   lopullisesti siirtyneet historian roskapönt-   aloittaessa kahdeksan vuotta ja muutaman
 mielensä tunkeilustani ja aloitti räpylöitään   töön, jos eivät jakohihnojen pettämiset aihe-   vuoden tauon jälkeen nyt uudestaan.
 äänekkäästi läiskyttäen näyttävän nousukii-    uttaisi moottorivaurioita, Sauli selvittää.
 don.                                                  Korjaamoneuvoston toiminnassa on ollut
                          Tekemisen luonne muuttuu             mieluista olla mukana. Varsinkin alkuvuo-
   Yritys näyttää ulkoa ihan siltä, mitä se   Uuden tekniikan haasteisiin vastataan kou-    sina, kun toiminnan muotoja suunniteltiin
 onkin, uuden elämän saaneelta karjatilan     lutuksella. Tieto ja testerit ovat asian keski-  ja kehitettiin, työ oli todella mielenkiintoista.
 navetalta. Uusi käyttötarkoitus on edellyttä-   össä. Ennen yksinkertaisesti korjattiin autoon  Nyt toiminta on jo vakiintuneemmassa tilassa,
 nyt muutakin kuin pelkän uudesta toimialasta   ilmaantunut vika, vaikka vähän sepittämällä.   mutta aina riittää kehittämistä.
 kertovat kyltit. Kaikesta huomaa, että täällä on Nyt pitää löytää ongelman aiheuttava osa tai
 pistetty luovuutta peliin.            komponentti, mikä yleensä tarkoittaa etsiske-     Koivunen Oy:n logistiikka saa Saulilta kii-
                          lyä elektroniikan ihmeellisessä maailmassa.    tosta. Varaosatilaukset sujuvat suoraan säh-
 Alku aina hankalaa	                Viallisen osan vaihtaminen ei sitten enää ole   köisesti. Puhelintilauksia ei enää ole tehty
 Sauli ei löytänyt omaa ammattiaan aivan hel-   kovin vaikeaa.                  vuosikausiin. Rautalampi ei pääväylien kai-
 polla, vaan tulos oli monien yritysten takana.                           nalossa ole kaikkein helpoin paikkakunta
 Vihdoin harjoittelupaikka saman alan liik-      Tällaiseksi kehittynyt tilanne on jokseen-  tässä maassa, mutta varaosatoimitukset suju-
 keessä sytytti hänessä kipinän. Vuonna 1994    kin mahdoton yksittäisen korjaamoyrityksen    vat todella mallikkaasti.
 oma yritys käynnistyi.              käsitellä ilman testereitä ja niihin liittyvää
                          koulutusta. Ketjun antama taustatuki on vält-     – Tänä päivänä lähin Fixus-varaosaliike
   – Ensin oli korotettava navettaa met-     tämätön pyrittäessä menestyvään toimintaan.    on Suonenjoella, eli matkaa on vain pari-
 rillä, jotta täällä pystyi autohommia ylipää-   Kaiken aikaa yleistyvät apulaitteet, kuten polt- kymmentä kilometriä. Aikaisemmin yhteis-
 tään tekemään. Jos jokainen navetta olisi 3,5   toainekäyttöiset lisälämmittimet, ovat oma    työkumppanit ovat olleet Kuopiossa saakka.
 metriä korkea, ei Suomessa olisi yhtään tyh-   aihepiirinsä ja erikoisosaamisen alueensa.    Matka oli silloin pidempi ja tavaran kulku
 jää entistä navettaa. Niihin olisi tunkua. Yrit- Niiden käsittely ja vianetsintä on opittava ja  hitaampaa. Nyt voimme luvata pelkkiä vara-
 täjiä kyllä löytyisi, Sauli arvelee.       tarvittava tekniikka hankittava.         osia ostavalle asiakkaalle toimituksen seu-
                                                   raavana aamuna kello 9 aikaan, jos saamme
   Ensimmäiset 11 vuotta mentiin niissä       Maaseutu on omanlaisensa toimintaym-     tilauksen ennen kello 16.
 tiloissa, mutta 2005 oli edessä laajennus. Sitä  päristö. Asiakaskunta muodostuu pääosin
 ei rakennettu samaan henkeen 80 cm pak-      tutuista paikkakuntalaisista, mutta kesäaikaan  Harrastuksia moneen lähtöön
 suin seinin kuin navettapuolta 1920-luvulla.   lomailijat ovat oma ryhmänsä. Heille loma-    Yrittäjällä on myös omaa elämää. Perheeseen
 Nyt oli materiaalina pelti. Hallitilaa on väljät aika on oikein sopiva auton huollattamiseen.   kuuluu laboratoriohoitajana työskentelevä
 300 m² ja varastotilat siihen lisäksi. Nelipila-                          vaimo Mari. Häntä Sauli kiittää niin arkisesta
 rinostureita on kaksi, eikä yhden lisänosturin
 sijoitus tuota ongelmaa.

   – Raskaan kaluston työt ja peltisepän työt
 rajaamme pois, mutta esimerkiksi rengastyöt
 ovat ihan merkittävä osa toimintaamme. Tar-
 joamme myös rengashotellipalvelua. Vuoden
 kierrossa myymme parisataa rengassarjaa,
 linjaa Sauli liikkeen toimintaa.

   Kaksi sataa rengaskertaa on huomat-

10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15