Page 10 - Koivunlehti
P. 10

Oikealla Heikki Purho pal-
  velemassa Kari Paukkusta.
  Tiskin takana kuvassa
  keskellä Ilpo Raussi.

puolen ja sen kehittäjäksi valmiin varaosa-   juoni ja opetus?                 tavarantoimittajana ja yhteistyökumppanina.
miehen Heikki Purhon 2004. Tästä voisi        Joukkuepeli on avainsana tässä tarinassa.   Tuotteita löytyy ja logistiikka pelaa. Sen
jatkaa kuluneella ilmaisulla, ”ja loppu on his-                          varassa on helppo työskennellä. Ei tarvitse
toriaa”. Heti liikkeeseen astuessa huomaa, että Vuoden Fixus-varaosaliikkeen menestys ei ole   selitellä asiakkaille joutavia. Ja siinä onkin
homma on hoidettu mallikkaasti. Ei jää epä-   yhden miehen show, vaan se rakentuu vah-     vielä yksi tärkeä yhteistyötaho, asiakaskunta,
selväksi, mihin myymälään on tultu.       valle yhteen pelaavalle joukkueelle. ”Tappi”   joka vaatii oman huomionsa. On muistettava,
                         painottaakin, että jokaisella on oma tonttinsa  ettei peliä ei pelata vain yhteen maaliin.
  Valinnan vuoden Fixus-varaosaliikkeeksi   hoidettavana. Ei joukkuepelissäkään menes-
”Tappi” sanoo tulleen aivan puskista. Yllät-   tyksen avaimena ole yksi ”isä aurinkoinen”,    On osattava hakea neuvoa
täen ja tilaamatta kuin entisen tytön faksi.   vaan koko porukan tekemä työ. Hän kiitte-     Kun eteen on tullut pulmia, joihin omat kons-
Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö huomi-  leekin henkilökuntaa ensiluokkaisiksi huip-    tit eivät ole tuntuneet riittäviltä, on kysytty
onosoitus lämmittäisi mieltä. Sitä se todella  puosaajiksi.                   neuvoa tai ainakin selvitetty, mistä osaavaa
tekee.                                               apua voisi löytää. Kaikkea osaamista ei tar-
                           Asiakkaat ovat pitkälti sitoutuneet myy-   vita kaiken aikaa, mutta silloin kun tarvitaan,
Yhteispelillä menestykseen	           jiin. Puhutaan ”yhteistä kieltä”, kuten termi   sitä pitää olla saatavilla.
Toiminta kehittyi suotuisasti, ja vuonna 2015  kuuluu. Tuttuus auttaa asioiden hoitamisessa.
Kotkan liikkeestä tuli Fixus Center. Toiminta  Auton varaosa-ala ei tunnetusti ole aivan siloi-   Tässä ”Tappi” paljastaa, että hänen jouk-
on laajentunut, mutta tuloksen teko ei aina   nen, vaan oikea ratkaisu on joskus parhaalla-   kuepelinsä lähtee johtoryhmästä. Siellä on
käynyt käsi kädessä kasvun kanssa. Siihenkin   kin ammattilaisella työn takana. Aikaa kuluu   tarvittavaa osaamista ja tietoa, joiden varaan
on löydetty lääkkeet. Mutta missä on jutun    ja jono kasvaa, vaikka miten yrittäisi.      yhtiön kehityssuunnitelmat voidaan raken-

                           Komeat kehut saa myös Koivunen Oy

10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15