Page 10 - Koivunlehti
P. 10

Aivan Kiteen keskustan tuntu-            tävä suuremmat tilat, jotta kaikki hommat      vakituisesti viisi miestä. Nyt hallitilaa on rut-
        massa on kaksi Laakkosen auto-    saataisiin hoidetuiksi. Sopiva, noin 170 m2     kasti entistä enemmän, noin 800 m2. Halli on
        liikkeen entistä kiinteistöä. Enti- halli löytyikin runsaat pari vuotta sitten, ja    asentajille tuttu, sillä he kaikki ovat työsken-
        nen automyymälä elää rauhal-     toiminta tuntui sujuvan hyvin.            nelleet siinä jo Laakkosen aikana.
lista elämää – jos tyhjänä olemista voi elämi-
seksi sanoa. Toinen, upeassa kuosissa oleva,    Kun mikään ei riitä	                   Hallissa on yksitoista nosturipaikkaa. Se
liki 1000 m2 rakennus on saanut viime syk-     Itse asiassa veljesten korjaamotoiminta sujui    tarkoittaa, että jonkin työn keskeytyminen,
synä Fixus-kyltit seiniinsä ja on täynnä vil-    niin hyvin, että tarvittiin jo lisää käsiä, ja pian vaikkapa varaosaa odottamaan, ei aiheuta
kasta elämää. Miten tässä näin kävi?        huomattiin, ettei lisätilakaan olisi pahasta.    työlästä auton siirtämistä pihalle odotus-
                          Autotalo Laakkonen lopetti toiminnan         ajaksi ja takaisin, kun työtä päästään jatka-
  Kinnusen veljekset Erno ja Jarno ovat      Kiteellä vuonna 2015. Siinä samassa vuonna      maan. Reserviä siis löytyy. Työn vastaanotto
saaneet auto- ja autourheilurokotuksen jo      2011 peruskorjattu korjaamorakennus jäi tyh-     on Ernon hommia.
kotoaan. Niinpä veljekset aikuistuttuaan ja     jäksi. Kun veljekset hakivat uutta suurempaa
jo vuosia omilla tahoillaan alalla työskennel-   hallitilaa toiminnalleen, aloitettiin neuvotte-     Kiteen ja lähialueen autokanta on jokseen-
leinä päättivät vuonna 2014 perustaa yhdessä    lut tuon korjaamorakennuksen ostamisesta       kin tyypillinen. VAG-merkit ovat vahvasti
yrityksen. Jarno oli toiminut yrittäjänä aikai-   Autopalvelu E&J Kinnuselle.             edustettuina alueella, samoin Toyota, Volvo ja
semmin, mutta Erno oli ollut Laakkosen auto-                               Kia. Autohuoltojen ja korjausten lisäksi vel-
liikkeessä töissä.                   Kauppoihin päästiin, ja rakennus oli pian    jekset mainitsevat pienkoneiden huollot, joita
                          työkaluja vaille valmis aloittamaan uuden elä-    on tullut hiukan tehtyä. Se kuulostaa olevan
  Veljesten yhteinen korjaamotoiminta       män.                         enemmänkin asiakaspalvelua kuin vakavasti
käynnistyi vajaan 100 neliömetrin hallissa     Viime elokuussa aloitettiin toiminta uusissa     otettava leipäpuu.
Fixus-tunnusten alla. Työt hoituivat omin voi-   tiloissa. Hallissa työskentelee Jarnon lisäksi
min. Kun kysyntää näytti riittävän, oli etsit-                                Huolto- ja korjaamotoiminnan lisäksi
                                                     saman katon alla on kolarikorjaamo sekä

10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15