Page 6 - Koivunlehti
P. 6

Tasamaa näyttää olevan oiva pon-          sitten Napuella. Etelä-Pohjanmaalla on näkö-   näjokinen Markus Kettunen.
       nistuspohja uusille ajatuksille.   jään kaikki mahdollista.               – Ideasta toimintaan ei ollut kovin pitkä
       Yksi sen hedelmistä toimii aivan
       Isonkyrön keskustassa. Tien var-   Jotakin tarttis tehrä               harppaus. Kun päätimme aloittaa, otimme
ressa on vanha liikerakennus, jonka seinässä    Veljekset Teemu ja Tuomo Buckman sai-       yhteyttä Koivunen Oy:öön ja alle viikossa
on niin suuri Fixus-kyltti kuin paikalle mah-   vat pari vuotta sitten idean perustaa Isoon-   myyntipäällikkö Heimo Ilonen pyörähti
tuu. Sen vieressä on pihan suuntaan osoittava   kyröön autonvaraosaliike. Isonkyrön kirkon-    täällä. Teimme suunnitelman perusvaras-
nuoli. Sitä voisi kutsua visuaaliseksi selkokie-  kylä on jokseenkin puolessa välissä Seinäjoen   toksi ja laitoimme alulle myymälän laitta-
leksi. Sanoma menee takuuvarmasti perille.     ja Vaasan välistä valtatietä. Sieltä toki asioi- misen. Liikkeellelähtö kävi vauhdikkaasti,
                          daan molemmissa kaupungeissa, mutta 40      Teemu kertoo.
  Takapihalla on pysäköintipaikkoja ja rau-   kilometriä suuntaansa on kuitenkin melkoi-
takaupan ulkovarasto. Ovilla näkyy edelleen    nen matka asian hoitamiseksi, jos siihen on      – Tätä luettaessa täyttyy juuri kaksi vuotta
Fixus-tunnuksia, eli oikealla jäljellä ollaan.   vaivattomampi ja nopeampi keino. Tähän vel-    siitä, kun liike aloitti toimintansa. Ensimmäi-
Oven sisäpuolella näkyy tiiviisti sijoitettuja   jekset päättivät tarttua.             nen vuosi meni siihen, että teimme itseämme
tavarahyllyjä, ja seinillä kiertävät tutut Fixus-                          tunnetuksi. Nyt ihmiset muistavat meidät
tuotteista kertovat logot. Tiskin takana häärää    Liiketila oli poikien isän Risto Buck-    jo paremmin ensisijaisena ostopaikkana, ja
kolme miestä asiakkaita palvelemassa.       manin omistuksessa. Hän päätti tehdä yri-     kauppa on päässyt vauhtiin. Koivunen Oy saa
                          tyksessä sukupolvenvaihdoksen, ja näin      kiitosta monestakin asiasta. Logistiikka pelaa
  Ollaan varsin tuoreessa Fixus-varaosaliik-   poikien edessä oli uusi tilanne, johon löydet-  erinomaisesti.
keessä. Se ei ole nykyään aivan jokapäiväistä.   tiin ratkaisu. Autonvaraosaliikkeelle nähtiin
Varaosa-alan myymälät ovat enemmänkin       markkinarako, ja sen myötä lähdettiin suun-    Ruotsi-ulottuvuus tuo
harvenemassa kuin lisääntymässä. Mutta       nittelemaan toimintaa. Rakennusinsinööriksi    paikallista väriä
vielä harvinaisempia tällä alalla ovat nuoret   kouluttautunut Teemu tuli kuvioon, ja vara-    – Vaasan-Seinäjoen korkeudella on varsin
uudet yrittäjät. Siinä siis ollaan saman tyyp-   osa-alan pitkäaikaista osaamista edustaa sei-   luonnikkaat välit Ruotsiin. Sieltä tuodaan jon-
pisen, harvinaisen, ilmiön kanssa kuin hetki                             kin verran autoja, joita sitten kunnostetaan

6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11