Page 6 - Koivunlehti
P. 6

vaikuttaa erikoiselta, mutta täällä on tapana     – Eilen meni puoli seitsemästä iltaan puoli              – Korjaamoasiakkaat eivät ole
menetellä niin. Ei siitä pidä sen verisemmin   kymmeneen. Perheeseen kuuluvat Päivi-vai-               kilpailijoitamme, vaan yhteistyö-
loukkaantua.                   mon lisäksi kolme tytärtä, Pilvi 7 v sekä 5 v              kumppaneita. Lainaamme heille
                         kaksoistytöt Pihla ja Pinja.                    esimerkiksi erikoistyökaluja tai lait-
  – Meillä on mukana myös rengaskauppa.                                        teita, joita heidän ei kannata itse
Rengaskauppaan on panostettu ja jopa         Haastattelun hetkellä edessä oli lähtö               vähäisen käytön vuoksi hankkia,
menestytty aika hyvin. Alajärvellä on noin    kalareissulle. Laji on lohen pyynti virtaavissa
10 000 asukasta, joita palvelee kymmenisen    vesissä. Käytännössä perhokalastus. Tällä ker-                    sanoo Tuomo Lammi.
rengasliikettä. Sen takia ei kenenkään tar-    ralla matka suuntautui Ruotsiin. Kotimaassa
vitse huonoilla kumeilla ajella, ettei tarjontaa kausi ei vielä ollut alkanut.          Kehitystä pitää tapahtua.
olisi. Autonosakauppa edustaa noin 70 % lii-                            Se pitää vireänä.
kevaihdosta.

Uusi tekniikka tulee – aikanaan
– Autopuolella meillä on kymmenisen korjaa-
moasiakasta, joita palvelemme. Palvelumme
heille ei ole pelkästään varaosien toimitusta,
vaan mukana on myös teknisempää asiaa. Lai-
naamme heille esimerkiksi harvoin tarvittavia
erikoislaitteita, joita heidän ei kannata hank-
kia itselleen vähäisen tarpeen vuoksi. Emme
siis ole asiakkaidemme kilpailija, vaan yhteis-
työkumppani, Tuomo linjaa.

  Uuden tekniikan tulo arveluttaa. Korjaa-
mojen mahdollisuudet vastata kehittyvään
tekniikkaan, muun muassa erilaisin ratkaisuin
sähköä voimanlähteenä käyttävien autojen
huoltoon ja korjauksiin, on vaikea kysymys.

  – Kokonaisuus on vielä auki. Vasta muu-
taman vuoden päästä näemme, minkä suun-
nan kehitys ottaa. Kuluu oma aikansa, ennen
kuin uusi tekniikka yleistyy siinä mitassa,
että siihen on reagoitava. Tähän mennessä on
yksi hybridiauto tullut automaattivaihteiston
öljynvaihtoon, mutta se jäi tekemättä.

  – Koivunen Oy:n asema liikkeen ylivoi-
maisena päätukkurina on kirkastunut kauan
sitten. Fixus-ketjussa on oltu alusta pitäen
mukana. Liki 30 vuotta kestäneessä yhteis-
työkuviossa ei ole ollut ongelmia. Omaa toi-
mintaamme pyrimme kehittämään kaiken
aikaa. Koko ajan painetaan eteenpäin. Kehi-
tystä pitää tapahtua. Se pitää vireänä, Tuomo
määrittelee.

  Koulutustaustaltaan Tuomo on taloushal-
linnon tradenomi. Autoala tuli isän kautta
puolihuomaamatta.

  – Kun asuttiin Vimpelissä, menin kou-
lun jälkeen isän työpaikalle odottamaan kyy-
tiä kotiin. Siinä kai tämän alan asiat tulivat
tutuiksi ja oli luontevaa tulla aikanaan töi-
hin liikkeeseen ja aikanaan yrittäjäksi. Perhe
asuu Seinäjoella ja työmatkaa kertyy 68 km. Se
venyttää entisestään yrittäjän työpäivää.

6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11