Page 6 - Koivunlehti
P. 6

Liikkeellelähtö tapahtui nelikätisesti, eli aluksi miehet   Suunnittelu on pitkällä. Kaikessa pyritään ottamaan huo-
  hoitivat kahdestaan koko toiminnan. Sen verran hyvin teh-     mioon nyt näköpiirissä olevan uuden tekniikan mukanaan
  dyn työn aiheuttama menestys tuuppi miehiä eteenpäin, että    tuomat haasteet.
  kohta tarvittiin lisää tekeviä käsipareja. Toimitilojen perä-
  seinäkin alkoi rajoittaa ja lisätilaa oli hankittava lähistöltä.   Uutta liikerakennusta varten on hankittu tontti muu-
  Kolmen toimintavuoden jälkeen yritys muutti nykyisiin 450     taman sadan metrin päästä nykyisestä korjaamosta. Asi-
  m2:n tiloihin, jossa on kuusi nosturipaikkaa.           akkaat osaavat varmasti tulla perässä. ELY-keskus ei näe
                                   tarpeelliseksi antaa tukea tämän tyyppiseen toimintaan,
    – Laitteistoa on joka lähtöön. Rengastöihin emme ole     varustauduttakoon kuinka hyvänsä sähkö-, kaasu- tai hybri-
  paljoa panostaneet, mutta asiakkaiden tarpeet sanelevat toi-   ditekniikoiden huoltoon ja korjaukseen.
  minnan suuntia. Niinpä rengastyötkin ovat tulleet tutuiksi
  ja enemmänkin. Osalle asiakkaistamme auton pyörien käsit-       Teknisten laitteiden ja osaamisen lisäksi yksi tärkeä
  tely on niin raskasta, että me olemme ryhtyneet hoitamaan     menestyksekkään toiminnan kulmakivi on koko porukan
  heidän puolestaan myös kausivarastointia, selvittää yrittä-    korkea työmoraali. Ilman sitä ja molemminpuolista vank-
  jäkaksikko.                            kaa luottamusta ei hommasta tulisi mitään. Ei siitä ainakaan
                                   syntyi sellaista jälkeä kuin nyt tulee.
  Reaaliajassa
  Monelle reaaliaika tarkoittaa tietotekniikkaan pohjautuvaa      Ammatillisessa kehityksessä pysytään ajan tasalla hyö-
  toimintaa ja sen vaiheittaista seurantaa. Reaali- tai tosiaikai- dyntämällä Fixus-ketjun tarjoamia koulutusmahdollisuuk-
  sesti voi toimia ihan inhimilliseltä pohjalta. Ulvilan Autopis-  sia. Kumppanukset tuumivat, että somessakin pitäisi vielä
  teen yrittäjät pyrkivät toimimaan reaaliaikaisesti niin posi-   olla aktiivinen, mutta ihan kaikkeen aika ja virta eivät riitä,
  tiivisia kuin negatiivisiakin asioita kohdatessa.         kun kummallakin on työn lisäksi vielä perhe-elämäkin.

    Molemmille käy valittu toimintamalli oikein hyvin. Aut-    Myös siviilielämää
  taa, kun asioita voi puida kahdestaan. Työtehtävien jako     “Tuntemattomassa” taisi joku porukasta selvittää tulijalle
  on hoitunut jokseenkin itsestään. Mikko hoitaa kirjalliset    porukan toimintafilosofiaa sanomalla, että asialliset hom-
  jutut ja Ollille kuuluvat sähkötyöt ja yhteydenpito asiakkai-   mat hoidetaan ja muuten ollaan kuin Ellun kanat.
  den kanssa. Useat asiakassuhteet juontuvat kuitenkin vuo-
  sien takaa ja siitä seuraa, että asiakkaat ovat “leimautuneet”    Ihmisellä on muutakin elämässään kuin työasiat. On
  jompaankumpaan.                          perhe ja harrastukset, joista ammentaa energiaa arkeen.
                                   Mikolla on puolisonsa Anna-Kaisan kanssa vuoden vanha
    Perusasiat kuulostavat olevan kohdallaan ja sitä tukee    Tuomas ja Ollin perheeseen kuuluu Tuija-vaimon lisäksi
  myös nähty menestys. Kumppanukset korostavat henkilö-       ensimmäistä luokkaa käyvä 7-vuotias Eetu ja 4-vuotias Otto.
  kohtaisen asiakaspalvelun tärkeyttä. Asiat on tehtävä oikein
  ja työt hyvin. Oikotietä onneen ei ole. Asiointi on tehtävä      Olli tunnustautuu suoraan autoharrastajaksi. Häntä saa
  asiakkaalle mukavaksi. Kommunikaatio on henkilökohtai-      syyttää mm. liikkeen “maskottiautosta”, vuoden 1968 mal-
  sen palvelun avain, tiedetään Ulvilassa.             lia olevasta VW Transporterista. Hänellä on myös äitinsä
                                   ensimmäinen auto, VW Kupla 1972. Vahvasti vaikuttaa
    Kun kysymys on inhimillisestä toiminnasta, on selvää,     volkkarimieheltä. Olli on myös löytänyt jousiammunnasta
  ettei kaikki suju joka päivä kuin Strömsössä. Virheisiin on    oman lajinsa.
  tartuttava heti ja ne on oikaistava. Asiat on myös hoidettava
  heti, niitä ai saa päästää kasaantumaan. Siinä on kumppa-       Mikko yrittää sitkeästi kieltää kaikki kytkökset harras-
  nusten menestysreseptiä.                     teautoihin, mutta paljastaa lopulta, että hänellä on pro-
                                   jekti, eikä ihan tavallinen olekaan, vaan aikansa urheiluauto
    Näillä viisauksilla on myös tullut menestystä, kotipaik-   “Nousevan auringon maasta”, Toyota Celica HT LT 1974.
  kakunnalla ja laajemminkin. Vuonna 2015 tuli kumppa-       Kun liikuntapuoli tulee puheeksi, Mikko tunnustaa viihty-
  nuksille valinta Ulvilan nuoriksi yrittäjiksi ja tänä vuonna   vänsä salilla. •
  Satakunnan nuoriksi yrittäjiksi. Tämän päälle Ulvilan Auto-
  piste Oy valittiin vuoden 2017 Fixus-korjaamoksi.

  Eikä tässä vielä kaikki
  Yhtiön toiminta näyttää jatkavan laajentumistaan kaiken
  aikaa. Oman uuden toimitalon rakentaminen on edessä.

6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11