Page 3 - Koivunlehti
P. 3

SISÄLTÖ                     PÄÄKIRJOITUS

04                       Arvoisat asiakkaamme,
                        Koivunen-konsernin henkilökunta
ASIAKKAAMME ESITTÄYTYY             ja muut yhteistyötahot
Fixus Isokyrö
                        ”Nykyinen aikakausi on teknillisen edistyksen    vie asioita eteenpäin. Älä mieti, mikset voisi
08                       ja työnjaon aikakautta. Teknillinen edistys on   jotain tehdä, vaan sitä, miten voisit jotain
                        kaikilla inhimillisen elämän aloilla niin hui-   toteuttaa.
KORJAAMO ESITTÄYTYY               maavan nopeata, ettei sellaista ole ollut mil-
Autopalvelu E&J Kinnunen Oy           loinkaan aikaisemmin, ja työnjako useilla        Kolmanneksi muistuttaisin siitä, että asia-
                        aloilla saavuttanut suorastaan mielikuvituk-    kasta tulee palvella niin kuin itse toivoisi itse-
12                       sellisen tarkkuuden.                ään kohdeltavan. Tehdään, mitä luvataan, ja
                                                  saamme asiakkaan tulemaan toistekin asioi-
RASKASKALUSTO                    Edellä sanottu koskee nimenomaan myös-     maan.
Tietotekniikka ja koulutus edellä        kin autotekniikkaa – tai kenties juuri sitä enem-
                        män kuin useita muita aloja. Autotekniikan       Olen saanut olla liki puolet työelämässä
16                       alallahan on teknillinen edistys ja sen ohessa   viettämistäni vuosista Koivunen Oy:n pal-
                        työnjako kehitetty jo tavattoman pitkälle, ja    veluksessa, kaksikymmentäkaksi vuotta.
HENKILÖKUNTAMME ESITTÄYTYY           kaikki merkit viittaavat siihen, että kehitys    Aiemmin olen toiminut rauta- ja sähkötuk-
Jukka Kock                   tulee edelleen kulkemaan nopeassa tempossa     kukaupassa, nuorena nöösipoikana myös
                        samaan suuntaan. Jokaisen autoalalla työsken-    pankissa, huonekalukaupassa, rakennuksilla
18                       televän teknikon on sen vuoksi otettava näistä   ja maatilalla.
                        ajan merkeistä tarkoin vaaria pysyäkseen kehi-
HENKILÖKUNTAMME ESITTÄYTYY           tyksen tasalla ja voidakseen toimialallaan edel-    Työurani aikana olen tavannut lukematto-
Asiakaslähtöisyys on avainsana         leen kehittyä.”                   man määrän ihmisiä, työtovereita, asiakkaita,
                                                  tavarantoimittajia ja muita yhteistyötahojen
24                         Edellä olevan olen lainannut Autotek-      edustajia. Siirtyessäni nyt eläkkeelle, haluan
                        niikka-lehden numero 1 pääkirjoituksesta      kiittää teitä kaikkia hyvästä yhteistyöstä. Jos-
A JAN KOHTAISTA                 toukokuulta vuonna 1933. Tuon kirjoituksen     kus asiat ovat olleet helppoja ja joskus vaikeita,
Fixus-ketjupäivä 2018              ja nykyhetken välissä on keksitty transistori,   mutta yleensä ratkaisuun on päästy. Ihmisten
                        käyty monet sodat, useita valtioita on perus-    välistä kanssakäymistähän työelämä, etenkin
27                       tettu ja hajotettu ja uusia sukupolvia ja aatteita liike-elämä on. Toivotan myös menestystä
                        on synnytetty. Mutta tuon yllä olevan voisi     Markukselle ja Juhalle uusissa tehtävissään,
NIMITYKSET & MERKKIPÄIVÄT            tänäänkin allekirjoittaa pätevänä ohjeena.     tehkää paremmin!
                        Työelämässä olevien on ymmärrettävä, että      Lopuksi toivotan teille kaikille
Koivunen Oy:n sidosryhmälehti 18. vuosikerta.  pystyäkseen suoriutumaan tehtävistään myös     rauhallista joulunaikaa ja
Osoitelähde: Koivunen Oy:n sidosryhmärekisteri tulevaisuudessa, on oltava motivaatio ylläpitää   menestystä tulevana vuotena!
                        ja kehittää osaamistaan. Kehitys ei jää odotta-
                        maan, se menee vääjäämättömästi eteenpäin.     Jukka Kock
                        Edustamamme ala on vakaa ja tarjoaa var-      Koivunen Oy
                        masti töitä myös jatkossa, ihmisellä tulee aina
Julkaisija	Päätoimittaja            olemaan tarve liikkua, ja kulkuvälineet tarvit-
                        sevat huoltoa ja korjausta.
Koivunen Oy	      Jukka Kock
                          Toinen asia, jonka ymmärtäminen auttaa
Malminkaari 12, PL 115             tasoittamaan tietä menestykseen, on se, että
                        suunnitelmien toteuttamisen esteitä ei tarvitse
00700 Helsinki	     Painopaikka       etsiä, ne ovat valmiina. Sen sijaan kannattaa
                        keskittyä mahdollisuuksien löytämiseen, se
puh. 010 650 11	    Forssa Print

koivunen@koivunen.fi		

www.koivunen.fi	    ISSN 1457-5485

                                                  3
   1   2   3   4   5   6   7   8