Page 3 - Koivunlehti
P. 3

SISÄLTÖ                     PÄÄKIRJOITUS

04                       Vain yksi on oikea

ASIAKKAAMME ESITTÄYTYY             Tänä vuonna on Suomessa kesää             Myös tekemisen edellytyksien tulee olla
Järviseudun Varaosa Oy                    kohti kuljettu positiivisella mie-  kunnossa, jos haluaa pärjätä. Toimivat säh-
                               lellä. Talous on vireässä myön-   köiset luettelot ja tilausjärjestelmät ovat vält-
08                              teisessä kehityksessä, ja touko-   tämättömyys. Korjaamoille on varmasti
                        kuun mahtavat kelit suuressa osassa maata     kaikkein tärkeintä ylläpitää ja kehittää työn-
KORJAAMO ESITTÄYTYY               ovat lämmittäneet luonnon ja ihmisten mie-    tekijöiden ammattitaitoa. Kuluttajille tulee
Autohuolto Miskala Oy              let. Kentältä kuuluu, että alamme toimijoilla   olla tarjolla erilaisia helppoja asiointimuo-
                        menee hyvin, ajoneuvokalustoa huolletaan     toja, ja kuluttajan luottamus tulee täyttää
12                       ja korjataan, edellisten vuosien aikana synty-  tekemällä mitä lupaa.
                        nyttä korjausvelkaa maksetaan.
HENKILÖKUNTAMME ESITTÄYTYY                                      Toukokuun lopulla alettiin koko EU:ssa
Matti Vauhkonen, Fixus Riihimäki        Kun autot ovat kunnossa,             soveltaa uutta tietosuojalainsäädäntöä
                        on teillä turvallisempaa             GDPR. Sen mukaan yritysten ja yhteisö-
16                       liikkua.                     jen on säilytettävä hallussaan olevat henki-
                                                 lötiedot turvallisella tavalla, käytettävä niitä
HENKILÖKUNTAMME ESITTÄYTYY             Nykyisen tiedonvälityksen ja sosiaalisen   vain siihen tarkoitukseen, johon ne on saatu
Jim Eriksson, Autovaraosa Fixus Oy       median aikana on maailma muuttunut niin,     ja poistettava ne henkilön niin vaatiessa.
                        että joka asiassa on useita totuuksia. Totuus   Tämän varmistamisen eteen on yrityksissä
20                       riippuu sen esittäjästä ja se on kulloinkin sel- tehty paljon työtä. Tässäkin asiassa taitaa
                        lainen, joka eniten esittäjää hyödyttää. Tätä   vain käydä niin, että ne, jotka tähänkin asti
RASKASKALUSTO                  esiintyy kaikkialla, aina joidenkin valtion-   ovat toimineet vastuuntuntoisesti, ovat var-
Koivunen Oy kehittää toimintaansa        päämiesten puheista alkaen.            mistaneet toimintansa perusteellisesti, ja ne,
Pohjois-Suomessa.                                         joiden huonon toiminnan johdosta laki on
                          Autoalan jälkimarkkinoilla ei erilai-     säädetty, vähät välittävät ja jatkavat kuten
24                       sia totuuksia kuitenkaan ole. Se pärjää, joka   ennenkin.
                        osaa. Varaosakaupassa pärjää se, joka osaa    Iloista ja rentouttavaa kesää!
AJANKOHTAISTA                  toimittaa oikean osan nopeasti ja oikeaan
Fixus-ketjulle Avainlippu-tunnus        hintaan. Väärä osa tulee osapuolille kalliiksi,  Jukka Kock
                        korjattava auto seisoo ja tavaran edestakai-   toimitusjohtaja
26                       nen lähettäminen maksaa. Tuotteen laadusta    Koivunen Oy
                        on myös syytä osata pitää huolta, huonolaa-
NIMITYKSET                   tuinen tuote on tietenkin halpa, mutta aihe-
                        uttaa käytössä todennäköisesti kuluja, jotka
                        ovat ostohinnassa saatua säästöä suuremmat.
                        Kuten vanha sanonta kertoo, halpaa ja hyvää
                        ei saa samassa paketissa.

                        Julkaisija	Päätoimittaja
                        Koivunen Oy	      Jukka Kock
                        Malminkaari 12, PL 115
                        00700 Helsinki	
                                    Painopaikka
                        puh. 010 650 11	    Hämeen Kirjapaino, Tampere
                        koivunen@koivunen.fi		
Koivunen Oy:n sidosryhmälehti 18. vuosikerta.  www.koivunen.fi	                    4041 0209
Osoitelähde: Koivunen Oy:n sidosryhmärekisteri             ISSN 1457-5485           Painotuote

                                                  HÄMEEN KIRJAPAINO OY

                                                                 3
   1   2   3   4   5   6   7   8