Page 8 - Pyhaselkalainen
P. 8

NIVA ON KIVA PAIKKA ASUA JA ELÄÄ

  Nivan kylän aluetta kaunistaa kaksi järveä, joita yhdistää Nivanjoki. Pyhäselän ja Pieni-Onkamojärvien
  rannoilla on asuttu jo kivikaudella. Ennen kivikauden asukkaita lappilaiset ovat liikkuneet alueella
  ja jättäneet jälkeensä muutamia paikannimiä, kuten Niva-alkuiset nimet, Lapinsaari, Porolahti ja
  Onkamo. Ensimmäiset asukkaat asettuivat kylään 1700-luvun lopulla.

                                                              Erkki Martikainen

  Asuinalueena kylä on suosittua ja myyntiin tulevat toimi lähiliikuntapaikkana, jossa on lapsille tar-
  kiinteistöt tekevät kauppansa nopeasti. Nivassa   koitettuja kiipeilytelineitä.
  on noin 300 asukasta. Vanhojen asuinpaikkojen    Nivan kylän osia ovat Rinkunmäki, Nivansalo,
  lisäksi alueelle on rakennettu uusia taloja. Niva- Nivanlampi, Kaunisniemi ja Niemennokka. Ky-
  joen varteen sekä Kaunisniemeen. Perinteinen    lässä on paljon vapaa-ajan asuntoja, jotka ovat
  pientiloihin perustuva maatalous on väistynyt,   pääasiassa rannoilla. Parhaillaan valmistuu Ni-
  mutta peltoaukeat ovat säilyneet vuokraviljeli-   va-Ohvana osayleiskaava, jossa suunnitellaan
  jöiden ansioista, eikä maisema ole metsittynyt.   ja ratkaistaan Pyhäselän, Pieni-Onkamon ja
                            muiden vesistöjen rakentamismahdollisuudet ja
  Nykyään työssä käydään muualla, pääosin Jo-     luonto- ja maisemaselvitysten ohjaamana. Nivan
  ensuussa noin 30 kilometrin päässä. Hammas-     kyläalueella tutkitaan, onko alueelle mahdollista
  lahteen matkaa on muutama kilometri. Kyläkoulu   osoittaa uutta ympärivuotista asuinrakentamista,
  lakkautettiin reilut kymmenvuotta siteen. Koulu on joka turvaa kylän kehittymisen tulevina vuosina.
  tätä nykyä yksityisomistuksessa. Koulun kenttä   Näkemisen arvoisia paikkoja ovat muu muassa

8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13