Page 4 - Pyhaselkalainen
P. 4

PYHÄSELÄN PITÄJÄN UUTISIA              Hammaslahden palvelut parantuvat

  Hammaslahden seudun kyläyhdistyksen kesä-      - Joensuun kaupungille tehdyistä Hammaslah-
  kuussa pidetyssä vuosikokouksessa, valittiin     tea koskevista valtuustoaloitteista toteutetaan
  vuoden 2020 hallitus. Marko Pitko valittiin pu-   ensi vuonna Hammaslahden urheilukentän uu-
  heenjohtajaksi, Hannu Holopainen varapuheen-     distaminen, johon on varattu 820.000 € ja 2023
  johtajaksi, Sari Pitko sihteeriksi sekä muiksi hal- rakennetaan koulukeskukselle kuntoportaat.
  lituksen jäseniksi Piia Soininen ja Hannes Rossi.  - Joensuun maaseutualueiden markkinoimisesta
                            jätettyä valtuustoaloitettakin on aloitettu tekemään.
  Hammaslahti - kaikki yhdessä! -hanke         - Aloite Frisbeegolf -radasta Hammaslah-
                            teen on myös saanut myönteisen vastaanoton
  Hammaslahden kyläyhdistyksellä on menos-       mutta rakentamisvuosi ei vielä ole tiedossa.
  sa Leader -rahoitteinen hanke, jonka nime-      - Sintson luontopolun rakentamisesta esteet-
  nä on Hammaslahti - kaikki yhdessä! Hanke      tömäksi on myös jätetty valtuustoaloite. Jo-
  alkoi tämän vuoden maaliskuussa ja päättyy      ensuun kaupunki on saanut ympäristöminis-
  vuoden 2021 lopussa. Hankkeessa ediste-       teriöltä avustuksen, jolla tehdään Elovaaran
  tään mm. ihmisten ja yhdistysten kuulemista     luonnonsuojelualueelle hoito-ja käyttösuunnitel-
  sekä yhteistyötä. Järjestetään tapahtumia ja     ma ja luonnonhoitotöitä 2021-2022. Avustuksen
  keskustelutilaisuuksia sekä lisätään Ham-      määrä on 37.000 € ja kokonaisbudjetti 56.000 €.
  maslahden ja ympäristökylien näkyvyyttä.       - Joensuun valtuusto päätti jo viime vuonna,
                            että Hammaslahden uuden alakoulun han-
  Hanke on jo toteuttanut PYHÄSELKÄLÄINEN       kesuunnitelma valmistuu viimeistään 2022.
  –DIGILEHDEN. Tänä vuonna valmistuu vielä
  Hammaslahti -kylävideo sekä Pyhäselän pitäjän    Suhmuran paikallistien korjaaminen
  kyläkartta, Hammaslahden keskusta-aluees-
  ta. Hankkeessa on myös tarkoitus rakentaa      Joensuulainen kansanedustaja on jättänyt edus-
  uudenlainen markkinoinnin ja yhteistyön mal-     kunnalle talousarvioaloitteen Suhmuran paikallis-
  li, jota voivat hyödyntää myös muut alueet.     tien korjaamiseksi.

  Kaikki yhdessä -hankkeelle on myös nimet-      Pyhäselän historia kirjaa 1925-2008 on vielä saata-
  ty ohjausryhmä, johon kuuluu eri yhdistyksiä.    villa, kirja maksaa 25 €. Kysy kirjaa holopainenhs@
  Hankkeen vetäjänä toimii Hannu Holopainen.      outlook.com
  Lisätietoa hankkeesta: https://urly.fi/1PAg
                                                   Hannu Holopainen

  Pyhäselän pitäjäksi julistautuminen         Hammaslahden seudun
                            kyläyhdistys Ry
  Hammaslahden seudun kyläyhdistys Ry on yh-      toivottaa rauhallista joulunaikaa
  dessä Hammaslahti - kaikki yhdessä! -hank-      ja hyvää vuotta 2021!
  keen ohjausryhmän kanssa päättänyt julistaa

  entisen Pyhäselän kunnan alueen pitäjäksi.

  Aloite asiasta on lähetetty Joensuun kaupun-

  gille ja sen voi kokonaisuudessaan lukea seu-

  raavalta sivulta.

4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9