Page 7 - Svingi2021
P. 7

Svingi
Samoista syistä lannoitus ja kasvinsuojelu keskittyvät viheriöille ja lyöntipaikoille, jotka muodos-
tavat 5 prosenttia kenttäalueesta. Metsäalueiden, hakamaiden, niittyjen ja ympäröivän luonnon
monimuotoisuuden parantamiseksi olemme teettäneet kaksi luontoselvitystä ja niiden pohjalta
olemme laatineet kaupungin ympäristötoimen kanssa hoito-ohjelman. Tämä ohjelma sisältää
myös vieraslajien torjunnan.
Alasenjärven veden hidas vaihtuvuus tekee siitä herkän ja valumavesien hallinta on tärkeää.
Golfkenttä muodostaa Alasenjärven valuma-alueesta 5 prosenttia ja olemme ottaneet valuma-
vesien hallinnan tärkeäksi toimintaperiaatteeksi. Lammet ja ojat ovat tärkeitä pelillisesti ja ken-
tän kuivatuksessa, mutta samalla ne muodostavat ravinteille kymmenen laskeutusaltaan ketjun.
Lisäksi kierrätämme kasteluvettä alimmasta lammesta ylimpään, jotta ravinteet tulevat mah-
dollisimman hyvin hyödynnettyä. Tavoitteemme onkin, että kenttämme kautta kulkeva vesi on
puhtaampaa poistuessaan kentältä kuin tänne tullessaan.
Valumavesien ravinnepitoisuuksia seurataan säännöllisin mittauksin yhdessä kaupungin ympä-
ristötoimen kanssa.
Hiilineutraali Golfkenttä
Hiilineutraali Golfkenttä -hanke sai Suomen Golfliiton vuoden 2019 ympäristöpalkinnon. Me-
ri-Teijo Golfin pilotista 2017 käynnistynyt hiilijalanjäljen mittaus on saanut toimialalta hyvän
vastaanoton.
Lahden Golf on käynnistänyt hiilijalanjälkiselvityksen ympäristöpääkaupunki-teeman mukaisesti.
Mittaus perustuu golfkentän toiminnan aiheuttamaan ilmastonlämpenemisvaikutukseen elin-
kaariarviointimenetelmää ja kansainvälisiä laskentastandardeja noudattaen.
Mittaustuloksia tullaan myös vertailemaan eri kenttien kesken, jolloin poikkeamiin päästään heti
puuttumaan ja saamme siitä hyvää lisätietoa ja tavoitteita ympäristöjärjestelmäämme.

                                                    SVINGI 2021 - SIVU 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12