Page 6 - Svingi2021
P. 6

Svingi

YMPÄRISTÖPÄÄKAUPUNKI
TEHDÄÄN YHDESSÄ - LAHDEN
GOLF VASTAA HAASTEESEEN

Euroopan ympäristöpääkaupunki (European     kuussa ja saimme arvostetun GEO-sertifikaatin
Green Capital Award, EGCA) on Euroopan ko-    ympäristöjärjestelmällemme. Kenttämesta-
mission järjestämä kilpailu. Nimitys jaetaan   rimme Harri Walden oli keskeisessä asemassa
vuosittain yhdelle kaupungille, joka on ympä-  projektin toimeenpanijana.
ristötoiminnan edelläkävijä, toimii esimerkkinä Ympäristötyöksi järjestelmän tekee tavoitteel-
muille kaupungeille sekä kehittää innovatiivi-  lisuus ja ympäristöasioiden jatkuva parantami-
sia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin. Lahtea en- nen.
nen tunnustuksen on saanut 11 eurooppalais-   Tarkastuksen suoritti GEO organisaation auk-
ta kaupunkia.                  torisoima auditoija Pentti Viluksela. Tätä en-
Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden tavoit-    nen portaalin raportointimme arvioi Richard
teet ovat:                    Allisonin (GEO Certified Manager) Skotlannis-
1) Sujuva ja hyvinvointia lisäävä arki      ta käsin.
2) Parhaat ympäristöratkaisut kestäviin kau-   Kentällämme 25.maaliskuuta tehdyssä au-
punkeihin                    ditoinnissa käsiteltiin keskeiset ympäristöön
3) Ympäristöpääkaupungin kansainvälisen nä-   vaikuttavat tekijät ja suunniteltiin tavoitteita
kyvyyden vahvistaminen              tulevalle kolmivuotiskaudelle. Käyntiin sisältyi
Vuoden ohjelma ja tapahtumat rakentuvat nel-   myös tutustuminen kentän kiinteistöihin, ko-
jän teeman – hiilineutraalin elämän, kiertota-  neisiin ja kalusteisiin. Järjestelmän mukainen
louden, osallisuuden sekä luonnon ja veden    uudelleenauditointi tehdään joka kolmas vuo-
– ympärille. Ympäristöpääkaupunki tehdään    si.
yhdessä ja Lahden asukkailla on tärkeä rooli   Ympäristöjärjestelmä on jaettu eri osa-aluei-
ympäristöpääkaupunkivuoden tekemisessä.     siin, joille asetamme ympäristötavoitteet ja
Lahden Golf haluaa vastata haasteeseen ja    seuraamme niiden toteutumista. Järjestelmäs-
osoittaa kantavansa vastuun ympäristöstä.    tä vastaa kenttä- ja ympäristötoimikunta. Ym-
Lahden Golfilla on käynnissä seuraavat ympä-   päristötoimintamme muodostuu kentänhoi-
ristöpääkaupunkihankkeet:            dosta, metsäalueiden hoidosta, valumavesien
Ympäristöjärjestelmän sertifiointi        hallinnasta, kiinteistöjen hoidosta ja muista
Lahden Golf otti käyttöön kansainvälisen     ympäristötoimenpiteistä.
GEO-standardin mukaisen ympäristöjärjestel-   Kentänhoidon tavoitteena on tasainen ja tuu-
män neljä vuotta sitten. Järjestelmän rapor-   hea ruoho keskeisillä pelialueilla, mutta kas-
tointi siirrettiin vuoden alussa GEO-standardin vinviljelystä poiketen tavoitteena on mahdol-
OnCource-portaaliin.               lisimman vähäinen ruohon kasvu. Tavoitteen
Ympäristöpääkaupunkivuoden kunniaksi jär-    saavuttamiseksi tarkkaan kohdistettu ja mää-
jestimme ulkopuolisen auditoinnin maalis-    rältään oikea lannoitus on avainasemassa.

SIVU 6 - SVINGI 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11