Page 24 - Albatrossi-4_2023-Albatrossen
P. 24

Kuva | Bild www.antroblogi.fiTutkimus | Suomen merialue

 Ihmisen muuttunutta
 luontosuhdetta tutkimassa

    Otto Latva on kulttuuriseen eläin- ja kasvitutkimukseen sekä ympäristöhistoriaan
    erikoistunut historioitsija ja monilajisen historian dosentti, joka johtaa Suomen
    Akatemian rahoittamaa Kadonneet, uhanalaiset ja saapuneet lajit – Ihmisten suhde
    Itämeren muuttuvaan biodiversiteettiin sekä Weisell-säätiön rahoittamaa Pyöriäis-
    muistot: Ihmisten ja pyöriäisten yhteinen menneisyys Suomen merialueella -projekteja.
    Kiinnostus mereen lähtee lapsuuden kodin lähellä sijainneen Kristiinankaupungin
    merimaisemasta.

     Teksti Eeva Bäck Kuvat Otto Latva, Ari Nyman, Adobe Stock

     KADONNEET, uhanalaiset ja saa-
     puneet lajit -hankkeessa on käyn-
     nistymässä vaihe, jossa käydään
     haastattelemassa päätöksentekijöitä
     ja paikallisyhteisöjä ja pohditaan sitä,
     miten eri ryhmät saataisiin keskus-
     telemaan keskenään. Tavoitteena on
     saada myös paikallisyhteisöjen äänet
     mukaan päätöksentekoon.

       – Se tieto, mitä meillä esimerkiksi
     luonnosta tänä päivänä on, on pit-
     kälti luonnontieteellistä ja luonnon-
     tieteilijöiden keräämää. Historiallis-
     ten lähteiden, kuten sanomalehtien
     lisäksi on myös paljon ylisukupolvista
     muistitietoa suhteesta ympäristöön ja
     luontoon. Yksi esimerkki katoavasta
     perinteestä on jäänlukutaito – mil-
     laista se on tänä päivänä? Siihen
     toki vaikuttaa ilmastonmuutos ja se,
     että meillä ei ole enää samanlaisia
     jäätalvia kuin aiemmin. Esimerkiksi
     tällainen tieto on sellaista, joka olisi
     ollut jo aiemmin helposti kerättävis-
     sä paikallisyhteisöiltä kyselemällä ja
     kuuntelemalla, toteaa Otto Latva.

       Kysyttäessä esimerkkejä kadon-
     neista ja saapuneista lajeista, nostaa
     Otto Latva esimerkkeinä kadonneista
     lajeista sinisammen ja mesikämme-
     kän. Sinisampi oli isokokoinen kala,
     ja viimeinen havainto Suomessa

24 Albatrossi | Albatrossen
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29