Page 9 - Valintaopas_Omakotirakentajalle_2023-24
P. 9

SUUNNITTELU

keskiarvolaskelmiin. Vaihtelua rakennuskustannuksissa esiintyy ottaa huomioon myöhempi lisätilan tarve ja rakentaa se vasta

jonkin verran alueesta riippuen, esimerkiksi pääkaupunkiseu- myöhemmin, kun tarvetta ilmenee.

dulla rakennettujen talojen neliökustannukset ovat noin 15 %

keskimääräistä korkeammat. Osa erosta selittyy keskimääräis- Runko tai toteutustapa eivät juuri
tä suuremmalla ulkopuolisten työntekijöiden käytön osuudella, vaikuta kustannuksiin

osa työkustannusten alueellisilla eroilla ja osa laatueroilla. Niu- Omakotitalon voi toteuttaa edullisesti riippumatta siitä, onko ta-

koilla tonttimarkkinoilla törmätään helposti myös keskimääräis- lo paikalla tehty, pakettitalo, puuverhottu talo vaiko hirsi- tai tiili-

tä vaikeampiin perustamisolosuhteisiin.              talo. Avaimet käteen -talon saa kohtuuhinnalla, esimerkiksi val-

Säästä välttämällä muutoksia                    miiseen tyyppiratkaisuun perustuvan valmistalon rakentamis-
                                  kustannus on keskimäärin noin 2 100 € / nettoneliö – siis aivan

Kustannuksiin voi vaikuttaa merkittävästi. Kannattaa pitäytyä valmiiksi tehtynä. Rakennusosien kustannukset vaihtelevat to-

alkuperäisissä suunnitelmissa rakentamisen aikana, sillä kaikki ki riippuen käytetyistä ratkaisuista. Talo on kuitenkin osateki-

muutostyöt ja muutokset maksavat. Viimeisimpiä kalliita muo- jöidensä summa, yksittäisen asian vaikutus suhteessa koko-

tioikkuja kannattaa huolella harkita, samoin moninaisia kulmia naisuuteen on pieni. Esimerkiksi eri ulkoseinävaihtoehtojen kus-

ja nurkkia, sillä ne nostavat nopeasti kustannuksia.        tannus voi vaihdella 30 000 €:n ja 50 000 €:n välillä. Halvimman

Täytyy myös muistaa, että tinkiminen kustannuksissa voi joh- ja kalleimman vaihtoehdon erotuksen merkitys neliökustannuk-

taa myös helposti laatutason laskuun. Toisaalta halvempi osto- sissa on kuitenkin vain reilut 100 € / m², joten kustannusvaiku-

hinta ei kerro koko totuutta. Kalliimpi ratkaisu voi käyttökustan- tus kokonaisuuteen on vain muutaman prosentin luokkaa. Huo-

nuksiltaan tulla pidemmän päälle edullisemmaksi. Samoin jäl- mattava sen sijaan on käyttöalan pienentyminen, kun valitaan

leenmyyntiarvoa on ajateltava, vaikkei myynti rakennusvaihees- paksut ulkoseinät.

sa olisikaan mielessä.                       Kymmenen sentin ero ulkoseinän paksuuntumisessa vie 7 m²:n

Eräs merkittävä mahdollisuus säästää kustannuksissa on huoneen seinän alle ja se pelkästään merkitsee 2 500 euron ne-

nostaa oman työn osuutta. Keskiarvorakentaja säästää noin liöhinnalla n. 17 000 euroa.

50–60 000 euroa tekemällä itse sekä hoitamalla hankintoja ja

suunnittelua. Oman työn osuutta on kuitenkin vaikea verrata Mistä ei kannata tinkiä

ammattirakentajan tuntimääriin. Oma työ on halvempaa, mut- Tilaratkaisujen ja rakennusteknisen suunnittelun lisäksi huomio

ta aikaa kuluu paljon enemmän kuin tottuneelta ammattilaisel- kannattaa kiinnittää talon energiatekniikkaan ja talon tärkeim-

ta. Jos tuntuu, ettei osaa itse mitään, niin rakennustyömaan jo- pään rakennusosaan, joka on sisäilma. Laadukas sisäilma ta-

kailtaista puhtaanapitoa ja järjestystä osaa jokainen tehdä. Niis- kaa puhtaan, raikkaan sisäilman vaikuttaen asumisviihtyvyy-

tä on turha kalliille ammattimiehille maksaa.           teen, rakenteiden turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen. Am-

Lisää mahdollisuuksia kustannusten säästöön            mattilaista kannattaa käyttää myös kaluste- ja valaistussuunnit-

                                  telussa. Laadukkaat kalusteet kestävät kulutusta ja säilyvät uu-

Materiaali- ja työkustannuksia säästyy, kun valitaan selkeälin- denveroisina pitempään.

jainen valmisratkaisu. Lisäkerrosten tekeminen lisää työpanok-   www.suomirakentaa.fi
sia: tarvitaan telineitä ja portaita ja työskentely on hitaampaa.

Valmisratkaisu säästää suunnitelmakustan-

nuksia. Kosteat tilat ovat neliöhinnaltaan kal-                                    KUVA: VAARAN AIHKITALOT

liita. Niiden koko ja sijoittelu samaan ryhmään

vaikuttavat sekä työ- että materiaalikustannuk-

siin. Samoin kustannuksia laskee kalusteiden

laatutason alentaminen tai materiaaleista tin-

kiminen. Samat säästötoimet koskevat myös

keittiöitä, jolloin säästöä saadaan yhteensä jo-

pa 25 000 €.

Suorasähkölämmityksen hankintahinta on

edullinen, mutta suorasähkö on käytössä kal-

lis. Sen sijaan hyvin vähän energiaa kulutta-

va matalaenergia- tai passiivitalo, ilmalämpö-

pumppu + takka suoraan sähköön yhdistetty-

nä on edullisempi kokonaisratkaisu. Maalämpö

taas on kalliimpi hankkia, mutta jatkossa edul-

lista käyttää. Aurinkopaneelit katolla yhdistetty-

nä muuhun lämmitykseen, tuo merkittäviä sääs-

töjä lämmitykseen.

Lisää säästöä saadaan pintojen valinnalla,

oman puutavaran käytöllä sekä tulisijojen mää-

rällä ja laadulla. Ostosten keskittäminen, edullis-

ten hankinta-aikojen ja kilpailuttamisen hyödyn-

täminen, tuovat omat säästönsä. Taloa ei myös-

kään välttämättä tarvitse rakentaa täysin valmiik-

si. Siihen voi muuttokatselmuksen jälkeen muut-

taa ja näin säästytään monen kuukauden vuokra-

menoilta. Samoin suunnitteluvaiheessa voidaan Rakennuttamalla pientalon, saatte juuri sellaisen kodin kuin haluatte.

                                                           9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14