Page 8 - Valintaopas_Omakotirakentajalle_2023-24
P. 8

SUUNNITTELU       KUVA: JUKKATALO

  Uskallanko rakentaa
  oman talon

Talotehtaiden talokirjoja/nettisivuja kannattaa selailla. Sieltä voi löytyä juuri unelmienne taloratkaisu tai sellaiseksi se muuttuu pienillä muutoksilla
ja säästätte suunnittelukustannuksia.

	Oman kodin rakentaminen on useimmille ainutkertainen kokemus.       RTS TUTKIIRakennustutkimus RTS Oy
   Varmasti herää kysymyksiä: uskallanko, osaanko itse jotakin,         www.suomirakentaa.fi
   voinko jossakin säästää, meneekö yli budjetin, keihin voin luottaa.
   Luotettavien yhteistyökumppanien kanssa projekti onnistuu
   varmasti, kun vielä malttaa pysyä suunnitelmissa eikä tee viime
   hetken muutoksia jo tehtyihin valintoihin. Rakentajalla on apuna
   toteutuksessa myös omat edunvalvojat eli pääsuunnittelija ja vastaava
   työnjohtaja, joiden tehtävänä on katsoa, että projekti onnistuu.

Kullanarvoiset yhteistyökumppanit                  Avaimet käteen -valmiin ratkaisun, ei kustannuksissa eikä aika-
                                   taulussakaan tule yllätyksiä.
Lähes jokainen suomalainen unelmoi jossain vaiheessa elämään-
sä omakotitalosta, kenties erityisesti perheen perustamis- ja las-   Tarjousten vertailussa suunnittelijaa kannattaa käyttää apu-
ten hankkimisvaiheissa, kun tilan, oman rauhan ja viihtyvyyden    na, keskittää ostokset ja hyödyntää materiaalivalmistajien ja
tarve kasvaa. Valitsemalla luotettavat kumppanit ja tekijät, on-   kauppojen talvitarjoukset. Säästöjä voi saada pintojen valinnal-
nistuu rakentaminen turvallisesti ja budjetissa pysyen. Raken-    la, oman puutavaran käytöllä ja välttämällä ”ylilaatua”. Huomio
tajan tärkeimmät edunvalvojat ovat pääsuunnittelija ja vastaava   kannattaa kiinnittää esteettömyyteen, helppokulkuisuuteen, tur-
työnjohtaja. Tekijöitä valitessasi muista pitää myös korvat auki ja vallisuuteen, toimivuuteen ja myös asunnon hoidettavuuteen.
kuulostella kokemuksia aikaisemmilta rakentajilta.
                                   Kaikkein edullisinta
  Hyvä suunnittelija on kullanarvoinen ja maksaa rakentamisen
aikana kulunsa takaisin. Hyvää suunnittelua ei koskaan voi lii-   Omakotitalon rakentaminen tai rakennuttaminen on edullisin ta-
kaa korostaa. Omakotirakentaja voi saada säästöjä, kun yhdes-    pa hankkia asunto. Useimpien rakentajien rakennuskustannuk-
sä suunnittelijan kanssa jo suunnitteluvaiheessa karsitaan talosta  set asettuvat kuitenkin noin 2500 euroon käytettävissä olevaa
ylimääräisiä kulmia ja nurkkia ja vältetään kalliita muotioikkuja.  lattianeliötä kohti, kaikki tilat mukaan lukien. Monimutkaiseen,
                                   hintavilla materiaaleilla ja hyvillä varusteilla varustettuun ns. yk-
  Jo oman talon haaveiluvaiheessa kannattaa selailla taloteh-    silölliseen arkkitehtitaloon voi rakentamiskustannuksia syntyä
taiden esitteitä, nettisivuja ja jopa käydä tutustumassa valmii-   yli 3 500 € / m².
siin ratkaisuihin. Niistä monet on vuosikymmenten aikana hy-
viksi koettu ja huomattava on, että talotehtaiden valmiit ratkai-    Kaiken kaikkiaan rakentamisen hintahaitari on suuri, siksi ra-
sut säästävät suunnittelukustannuksia. Lisäksi tilaamalla esim.   kentamispäätöstä tai kustannusarviota ei voi suoraan perustaa

8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13