Page 9 - OMAKOTISANOMAT_2022
P. 9

taa siten, että esteettömille sisäänkäyntijärjestelyille jää riittävästi ti- ” ”Säilytystilojen puute on yleisin vika
laa. Mitä tasaisempi tontti, sitä helpompaa on esteettömien kulku-
reittien järjestäminen.                            Unelmakeittiö on ergonominen

  Kulkureitti sisäänkäynnille tulee tehdä esteettömäksi. Kuluväylän     Varusteiden sijoittelu keittiössä on osa käyttöergonomiaa ja keitti-
pinnan tulisi olla kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton, jotta si-    ön suunnittelua. Hyvällä sijoittelulla vähennetään kurottelun tai ku-
tä pitkin on mahdollisimman helppo liikkua. Portaattomien kulku-       martumisen tarvetta. Hyvin sijoitetut varusteet ovat sopivasti kä-
väylien kunnossapito on helpompaa. Jyrkimpiin kohtiin tulisi asen-      den ulottuvilla ja helposti käytettävissä. Astianpesukoneen täyttö
taa käsijohteet ja lisäksi kulkureitin valaistus tuo turvallisuutta pi-    ja tyhjentäminen on helpompaa monille, jos se sijoitetaan hieman
meän aikaan.                                 lattiatasoa korkeammalle. Pöytätason korkeudelle sijoitetusta mi-
                                       krouunista on helpompi nostaa höyryävän kuuma ruoka ulos kuin
 Toimivan asunnon tärkeimpiä asioita                     kurotella sitä yläkaapin alahyllyltä. Uunin luukun aukeaminen sivu-
                                       suuntaan ja helposti ulos vedettävät uuninpellit helpottavat toimi-
” ”on esteettömyyden huomioiminen                       mista.

Liukuovet välioviin ja kunnolliset säilytystilat                 Yläkaappeihin ja kulmakaappeihin, sekä laatikostoihin on ole-
                                       massa nykyään monia ratkaisuja, jotka helpottavat arkea ja tava-
Sisäovien aukeaminen vaatii oman tilansa ja niiden aukeamissuun-       roiden ottamista kaapeista.
ta on usein oleellinen tilan käyttökelpoisuuden kannalta. Väliovien
aukeamista ”ristiin” tulisi välttää. Liukuovet vähentävät tilantarvetta    Väljät wc ja pesutilat
avautuvien ovien osalta. Kynnysten käyttöä tulisi minimoida ja kaik-
ki lattiatasot pitäisi pyrkiä rakentamaan samaan tasoon.           Arkea helpottavat väljät wc- ja pesutilat ja niihin saadaan sijoitettua
                                       myös tarvittavat säilytystilat sekä mahdollisesti myös pesukone ja
  Säilytystilojen puute on suomalaisten yleisin vika niin uusissa      pyykinkuivaustilat. Useampikerroksisessa asunnossa tilavin wc- ja
kuin vanhoissakin asunnoissa. Rakentamisvaiheessa riittävä vaa-        pesutila kannattaa sijoittaa sisääntulokerrokseen arjen helpottami-
tekaappien ja lämpimien varastotilojen määrä jää valitettavan vä-       seksi. Myös muihin asuinkäytössä oleviin kerroksiin kannattaa si-
hälle huomiolle. Kaappitilaa tulisi olla riittävästi niin eteisessä, ma-   joittaa wc- ja pesutilat, jolloin tarve portaissa kulkemiseen vähenee.
kuuhuoneessa kuin kodinhoitohuoneessakin. Myös keittiössä tar-
vitaan reilusti kaappitilaa astioille, keittiövälineille ja ruokatarvikkeil-   Liukumattomat lattiamateriaalit ovat tärkeitä wc- ja pesutilojen
le. Harrastusvälineille tulisi varata tarpeeksi tilaa. Ullakko tai kellari  turvallisuuden kannalta. Turvallinen lattia ei ole märkänäkään liu-
ovat usein oivia paikkoja säilyttää harvemmin käytettäviä tavaroita.     kas. Läpinäkyvät rakenteet kuten löylyhuoneiden ovet ja suihkusei-
                                       nämät tulee merkitä niin, etteivät ne aiheuta törmäysvaaraa. Kiinto-
  Riittävällä pistorasioiden määrällä vältytään kompastumisvaa-       kalusteiden, wc-istuinten ja käsienpesualtaiden asennus seinään,
raa aiheuttavilta jatkojohdoilta. Osan pistorasioista voi myös sijoit-    irti lattiasta, helpottaa lattian siivousta kaappien alta.
taa lattianrajaa korkeammalle, jolloin niihin ulottuu kumartumatta.
                                               www.suomirakentaa.fi
          www.esteeton.fi

Toimivuutta on mm. tilava                                                               KUVA: KANNUSTALO
eteinen, jossa on tilaa
pukeutua ja istua.

                                       9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14