Page 5 - DA-Group_25-vuotisjuhlajulkaisu
P. 5

”Se oli sitä reppurihommaa. Me palkkasimme lisää insinöö-     ”Minua oli aina harmittanut ne tilanteet, joissa viisi eri te-
rejä ja myimme heidät asiakasyrityksiimme useaksi kuukau-     kijää istuu saman pöydän ääressä ihmettelemässä, miksi
deksi tai jopa vuodeksi kerrallaan. Kerran kuussa laskimme    homma ei toimi, vaikka kaikki ovat tehneet oman osuu-
tunnit, kilometrit ja päivärahat ja laitoimme laskuja mene-    tensa ihan oikein. Jonkun pitää aina vastata kokonaisuu-
mään.”                              desta ja me halusimme olla se joku.”

  ”Aika pian minulle alkoi tulla sellainen tunne, että täl-     Lisää osaamista pala kerrallaan
lä mallilla ei voi jatkaa pitkään. Vaikka ansainta oli siinä
tilanteessa hyvinkin helppoa ja kysyntää riitti, niin tällai-   DA-Designista on kasvanut 25 vuodessa DA-Group –kon-
sessa henkilöstövuokramallissa oli paljon miinuksia. Yri-     serni usean yritysoston myötä. Ostoilla taloon on hankittu
tys ei kehittynyt mihinkään eikä työntekijät sitoutuneet     aina ainutlaatuista osaamista. Vuonna 2007 ostettu YLI-
meihin, vaan pikemminkin niihin asiakasyrityksiin.”        NEN Electronics Oy oli toinen yritysosto.

  Kotiniemeä harmitti, että ainoa keino parantaa tuotta-      ”Meillä oli puolustusvoimien kanssa ensimmäiset yh-
vuutta oli tehdä ja laskuttaa enemmän tunteja. Osaaminen     teiset hankkeet jo vuosien 1997–98 aikoihin. Sulautetut
ja kokemus eivät olleetkaan niitä ratkaisevia tekijöitä. Malli  teknologiat olivat meillä hyvin hallussa, mutta RF-osaa-
kannusti pikemminkin tekemään töitä laiskasti ja hitaasti.    minen puuttui. YLISEN ostamisella saimme taloon tätä
                                 ainutlaatuista osaamista, joka vahvisti meidän kumppa-
  Halu innovoida ja tehdä uutta                 nuutta puolustusvoimiin. Samalla meille avautui koko-
                                 naan uusi toimialue – avaruus.”
Hyvien kasvuvuosien jälkeen tuli vuoden 2004 talouden
notkahdus. Isot asiakkaat, jotka siihen asti olivat osta-      ”Avaruus ja puolustus ovat meille kaksi vahvaa tuki-
neet insinööritunteja hyvinkin avokätisesti, laittoivat ha-    jalkaa hetkisen teollisuuden rinnalla. Ensin mainituissa
nat kiinni. DA-Designin liikevaihdosta ja laskutuksesta      projektit ovat useiden vuosien pituisia, kun taas kvartaa-
lähti 80 prosenttia rytinällä.                  litalouden puolella ratkaisut pitää löytää nopeasti. Pidän
                                 tästä yhtälöstä, kaikki toimialat täydentävät ja ruokkivat
  ”Hetken aikaa olimme ihmeissämme, kun kaverit tuli-      toisiaan.”
vat aamulla toimistolle pyörimään, eikä heille ollut antaa
mitään töitä. Me jouduimme sopeuttamaan rajusti ja irti-       Sami Kotiniemi uskoo, että DA-Groupia on vienyt eteen-
sanomaan sekä lomauttamaan puolet porukasta.”           päin toimitusjohtajalta peritty sisäänrakennettu ominai-
                                 suus katsoa aina eteenpäin, eikä koskaan tyytyä siihen
  Kolahdus ei ollut kuitenkaan loppu vaan alku uudelle      mitä ollaan nyt saavutettu. Tyytyväisyyden tunne kun tar-
strategialle ja nousulle. DA-Designilla alettiin tehdä kokonai-  koittaa Kotiniemen mukaan laiskistumista.
sia projekteja tuntityön sijasta. Strategiaan sisältyi haaste ja
riski projektin onnistumisesta, mutta Kotiniemen mukaan       ”Varmasti tekisin monet asiat eri tavalla nyt kuin vii-
se toi työhön aivan uutta sisältöä ja merkitystä.         si tai 10 vuotta sitten. Mutta uskon, että me olemme se
                                 mitä me olemme juuri sen ansiosta, mitä me olemme teh-
  ”Se voivoi-tilanne voi tulla myös turvallisessa bisnek-    neet, valinneet ja kokeneet. DA-Groupin tärkein omaisuus
sessä. Uuden strategian myötä lähdimme etsimään asi-       on sitoutuneet ja osaavat asiantuntijat ja siihen kiteytyy
akkaita, jotka ajattelevat samalla tavalla kuin me. Halu-     myös meidän yrityskulttuurin kulmakivi.”
simme ottaa kokonaisvastuun projekteista ja hoitaa ne
alusta loppuun.”

 DA osti Hämeen Painon     DA hankki osan Microsoftin    Ostamalla helsinkiläisen
    kiinteistöineen    testaustiloista ja mittalaitteista   Osakeyhtiö Surman

  Forssassa toimintansa      sekä aloitti akkreditoi-    DA lisäsi kyvykkyyttään
laajentamiseksi pitkäjäntei-                   laivastoteknologia- ja taistelun-
               tujen testauspalvelujen       kestävyydenhallintapalveluissa
   sesti tulevaisuteen       tarjoamisen

2014 2015         2016         2017        2018    2019          2020

DA-Group –aputoiminimi   LED-näyttöjärjes-    DA vahvisti tarkkuus-   DA laajensi toimintansa
rekisteröitiin kuvaamaan  telmiä valmistavan  mekaanikan osaamistaan     Ouluun ostamalla
                        sulauttamalla ruiskupuristus-    RF-suodattimia
 konsernin tarjoamia     Controlledin                     valmistavan
  kokonaisratkaisuja    osto mahdollisti   muotteja valmistavan     Creowave Filtersin
             toimiston avaamisen     HeViMetin osaksi
               Turun Seudulle                   ja sai kaupan myötä
                          kokonaistarjontaansa    toimipisteen alueelle

                                                   #DAGROUP25 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10